Τι έχασαν οι στρατιωτικοί μέχρι σήμερα

1. Με το ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), μειώθηκαν αναδρομικά από 1/1/2010 κατά ποσοστό 12% όλα τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονταν στους στρατιωτικούς, πλην του επιδόματος ειδικών συνθηκών και της οικογενειακής παροχής. Επιπλέον μειώθηκαν κατά ποσοστό 30% τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.
2. Με το ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) μειώθηκαν περαιτέρω τα πάσης φύσεως επιδόματα, πλην επιδόματος ειδικών συνθηκών και της οικογενειακής παροχής κατά ποσοστό 8%, ενώ ο υπολογισμός των δώρων εορτών και αδείας αποσυνδέθηκε από το ύψος των βασικών αποδοχών. Καθορίσθηκε το ύψος τους στα 500 € για το δώρο Χριστουγέννων και στα 250 € για το δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας, ενώ επιβλήθηκαν ταυτόχρονα προϋποθέσεις καταβολής τους, βάσει των οποίων τα επιδόματα δεν καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων δώρων, υπερβαίνουν τα 3.000 € το μήνα υπολογιζόμενες σε 12μηνη βάση.
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.951.1/3/682259/Σ.82/7 Ιαν 2011 ΚΥΑ αυξήθηκε από 1/2/2011, η μηνιαία κράτηση που επιβάλλεται επί του αθροίσματος των ποσών του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας των μηνιαίων αποδοχών των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, από 4% σε 5%. Ανάλογη αύξηση επιβλήθηκε στις μηνιαίες κρατήσεις και των δύο λοιπών ταμείων, ήτοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, στους μετόχους αυτών.
4. Με το ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄) μειώθηκε περαιτέρω από 1/7/2011, κατά 10% το επίδομα ειδικής απασχόλησης.
5. Με το άρθρο 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 297 Α΄) ανεστάλη η χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας (4% κατ’ έτος) και οι μισθολογικές προαγωγές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες πραγματοποιούνταν βάσει των άρθρων 5 και 6 του ν.2838/2000 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν από το ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄) και των άρθρων 6 του π.δ. 21/1991 (ΦΕΚ 9 Α΄) και 10 του ν.2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α΄), που αφορούν τους Εθελοντές Μακράς Θητείας και τους Επαγγελματίες Οπλίτες αντίστοιχα.
6. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) παρατάθηκε, αδικαιολόγητα, η αναστολή χορήγησης του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας αλλά και των μισθολογικών προαγωγών, αφού αυτή προβλέπονταν να καταργηθεί με την ψήφιση του νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Τελικά η ισχύς της ανωτέρω αναστολής καταργήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 2012, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 38β της υποπαραγράφου Γ1 του 1ου άρθρου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), στερώντας όμως επί μία διετία σημαντικό μέρος των αποδοχών, που θα ελάμβαναν τα στελέχη, αφού η επαναχορήγησή τους δε συνοδεύτηκε από αναδρομική καταβολή.
7. Σε συνέχεια των δημοσιονομικών ρυθμίσεων επιβλήθηκε αναδρομικά από 1/1/2011 με το άρθρο 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄), ειδική εισφορά για την καταπολέμηση της ανεργίας σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων και 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ./Ο.Α.Ε.Δ. που με το άρθρο 2 παρ. 11 του ν. 4024/27-10-2011 αποδίδεται υπέρ Μ.Τ.Σ., για το προσωπικό που είναι εκεί ασφαλισμένο, επίσης αναδρομικά από 1-1-2011.

8. Με το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄), επιβλήθηκε πλέον των υπολοίπων μέτρων ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000 € που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 – 2011. Αυτή υπολογίζεται για εισόδημα από 12.001 € έως 20.000 € σε ποσοστό 1% επί ολόκληρου του ποσού, για εισόδημα από 20.001 € έως 50.000 € σε ποσοστό 2%, για εισόδημα από 50.001 € έως 100.000 € σε ποσοστό 3% και για εισόδημα από 100.001 € ευρώ και άνω σε ποσοστό 5%. Στην ουσία η κράτηση αυτή επιβλήθηκε αναδρομικά από 1/1/2010. Η είσπραξη των αναλογούντων ποσών για το 2011 έγινε εφάπαξ με αποστολή εκκαθαριστικού σημειώματος ενώ οι κρατήσεις που αναλογούν στο έτος 2012, 2013 και 2014 θα παρακρατούνται μηνιαίως από το μισθό βάσει της τροποποίησης που επέφερε η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν. 4024/2011.

9. Με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) μειώθηκαν περαιτέρω, κατά μέσο όρο 28%, τα πάσης φύσεως επιδόματα και 12% οι βασικοί μισθοί και οι συντελεστές προσαύξησης αυτών, ενώ καταργήθηκαν πλήρως τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας.

10. Οι διαδοχικές περικοπές στους μισθούς και η επιβολή νέων εισφορών και κρατήσεων συνοδεύτηκε από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), οι οποίες μείωσαν το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος μισθωτών από τα 12.000 € τα έτη 2009, 2010 στα 5.000 € τα έτη 2011, 2012 και υπό προϋποθέσεις στα 2.100 € το έτος 2013, ενώ παράλληλα αύξησαν τους συντελεστές των κλιμακίων, εκτοξεύοντας στα ύψη την αναλογούσα φορολογία εισοδήματος, (ν. 3485/2010, ν. 3986/2011, ν. 4024/2011, ν. 4110/2013).

11. Χαρακτηριστικό παράδοξο της τριετούς φορολογικής μεταρρύθμισης, είναι ότι αυτή στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό, στη σταδιακή μείωση μέχρι και την πλήρη εξάλειψη, του ποσού που προσαύξανε το αφορολόγητο όριο της κλίμακας, βάσει των τέκνων του φορολογουμένου μεταβάλλοντας ευθέως την επιμέλεια των παιδιών σε τεκμήριο διαβίωσης. Η παρέμβαση αυτή επέφερε αύξηση του αναλογούντος φόρου 1290% στις τρίτεκνες οικογένειες και τουλάχιστον 1370% στις πολύτεκνες προκαλώντας επιπλέον μείωση των ετήσιων αποδοχών κατά έναν ή και δύο μισθούς.

12. Από τον Δεκέμβριο του 2012 οι αποδοχές των Ελλήνων Στρατιωτικών μειώθηκαν περαιτέρω κατά μέσο όρο 5%, αφού έπαψαν να καταβάλλονται οι Πάγιες Ημέρες Εκτός Έδρας μηνός λόγω θέσης και βαθμού και οι Ημέρες Εκτός έδρας Παραμεθορίου που δίδονταν ως αποζημίωση μέρους των δεδουλευμένων και πέραν των καθοριζομένων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία υπερωριών. Είχε προηγηθεί από το Νοέμβριο του 2010 η παύση καταβολής των Παγίων Ημερών Εκτός Έδρας που καταβάλλονταν σε τριμηνιαία βάση.

13. Σχετική με την επιβληθείσα ακρίτως ανωτέρω μείωση είναι και η σύγκριση των αναρτηθέντων και δημοσιευθέντων στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σχετικών αποφάσεων για την Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών Ετών 2012 και 2013, (Φ.800/224/138325/Σ.2551/13-12-2011 και Φ.812/91/135598/Σ.2361/6-12-2012/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ), από την οποία προκύπτει ότι για το 2013 ο Κωδικός Αριθμός Εξόδων ΚΑΕ 711 που αντιστοιχεί στη δαπάνη για Έξοδα Μετακίνησης στο Εσωτερικό Μονίμου Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων είναι μειωμένος κατά 145.150.000,00 ευρώ ήτοι 80% σε σχέση με τον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Εξόδου του 2012.

14. Τα ποσά που ελάμβαναν οι στρατιωτικοί ως ημερήσια αποζημίωση μέσω της καταβολής Παγίων Ημερών Εκτός Έδρας λόγω θέσης και βαθμού μηνός και τριμήνου, αλλά και ως αποζημίωση Παραμεθορίου και τα οποία έπαψαν πλέον να χορηγούνται, είναι κατά βαθμό και θέση τα παρακάτω:
Α/Α
ΘΕΣΗ - ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΓΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΜΕ-ΘΟΡΙΟΥ
ΘΕΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΘΕΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
1
Α/ΓΕΕΘΑ
105,6
330,1
330,1
545,80
6549,60
2
Α/ΓΕΣ - ΓΕΠΣ
105,6
316,9
132,1
466,58
5598,96
3
ΑΝΤΓΟΣ
105,6
316,9
132,1
466,58
5598,96
4
ΥΠΤΓΟΣ
105,6
264,1
132,1
413,76
4965,12
5
ΤΑΞΧΟΣ
105,6
237,7
132,1
387,35
4648,20
6
ΣΧΗΣ
105,6
211,3
118,8
356,54
4278,48
7
ΑΝΧΗΣ
105,6
184,9
118,8
330,13
3961,56
8
ΤΧΗΣ
105,6
158,5
118,8
303,72
3644,64
9
ΛΓΟΣ - ΥΠΛΓΟΣ - ΑΝΘΛΓΟΣ
105,6
132,1
105,6
272,90
3274,80
10
ΑΝΘΣΤΗΣ
105,6
132,1
105,6
272,90
3274,80
11
ΑΛΧΙΑΣ - ΕΠΧΙΑΣ - ΛΧΙΑΣ
105,6
118,8
79,23
250,90
3010,80
12
ΔΝΕΑΣ
105,6
92,44
52,82
215,68
2588,16
13
ΣΤΡΤΗΣ
105,6
79,23
26,41
193,67
2324,04
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά