Προτάσεις της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. για θέματα που αφορούν σε στρατιωτικούς

ΠΡΟΣ: κ. Βουλευτές Περιφέρειας Ηπείρου Αρ. Πρωτ. 3/2013 Ιωάννινα, 12 Απρ 2013
ΚΟΙΝ:ΣΥΣΜΕΔ
ΘΕΜΑ: Μέριμνα Στρατιωτικού Προσωπικού
1. Η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. παραθέτει ως κάτωθι, θέματα που απασχολούν τους Έλληνες στρατιωτικούς καθώς και προτάσεις – σκέψεις - απόψεις στην προσπάθεια επίλυσης τους με το μικρότερο κόστος επιβάρυνσης , στα πλαίσια της δίκαιης αντιμετώπισης των στρατιωτικών από την Ελληνική πολιτεία.
2. Η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα νόμιμα πλαίσια των δυνατοτήτων της, να συνεχίσει στην ανάδειξη των προβλημάτων των Στρατιωτικών της Ηπείρου και στην αμφίδρομη επικοινωνία μαζί σας, ώστε από κοινού να αντιμετωπιστούν οιεσδήποτε διαστρεβλώσεις υφίστανται, αναφορικά με την μέριμνα προσωπικού και μόνο.
3. Τα θέματα που απασχολούν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο τους Στρατιωτικούς της Ηπείρου και όχι μόνο είναι τα εξής παρακάτω:
α. Μισθολόγιο Στρατιωτικών
β. Ωράριο εργασίας - αποζημίωση υπερωριών. Νυχτερινών εκπαιδεύσεων κλπ.
γ. Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις Στρατιωτικού προσωπικού.
δ. Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό.
ε. Στρατιωτικά οικήματα.
Ανάλυση – Σκέψεις - Προτάσεις
1. Μισθολόγιο Στρατιωτικών.
Οι Έλληνες στρατιωτικοί υπέστησαν πρώτοι από όλους τους εργαζόμενους μεγάλες περικοπές στα εισοδήματα τους.
Η δομή του ισχύοντος μισθολογίου μας (ων Ελλήνων στρατιωτικών) το οποίο είναι κοινό για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, θεσπίστηκε αρχικά το 1996 με τον ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α΄).
Η ίδια δομή και φιλοσοφία, με ελάχιστες τροποποιήσεις στους συντελεστές των βαθμών και τα επιδόματα, διατηρήθηκαν και στο νόμο 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπου η εξαίρεση μας (των Ελλήνων στρατιωτικών) από νέο μισθολόγιο μας στέρησε την ευκαιρία να εξομοιωθούν οι αποδοχές μας με αυτές των δημοσίων, οι οποίοι είδαν τις αμοιβές τους να αυξάνονται κατακόρυφα με την ενσωμάτωση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, αλλά και άλλων ειδικών επιδομάτων, στο βασικό μισθό.
Διατηρώντας, λοιπών τους βασικούς μισθούς σε επίπεδα υποδεέστερα των βασικών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων λαμβάναμε αυξήσεις πολύ μικρότερες αυτών. Με τη πάροδο του χρόνου, και μέσω της εφαρμογής της ετήσιας προσαρμογής της εισοδηματικής πολιτικής, το χάσμα στις αμοιβές μας και των δημοσίων υπαλλήλων βάθυνε ακόμη περισσότερο, αυξανόμενο με γεωμετρική πρόοδο υπέρ των τελευταίων, αφού οι εκάστοτε αυξήσεις υπολογίζονταν στο βασικό μισθό και όχι στο σύνολο των αποδοχών.
Ειδικά με τις τελευταίες μειώσεις που έγιναν αναδρομικά από τον Αύγουστο 2012 οι μισθοί των στρατιωτικών έπεσαν σε επίπεδα μη βιώσιμα.
Προτάσεις της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. για το μισθολόγιο είναι:
α. Η ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό
β. Επίδομα παραμεθορίου στα στελέχη που υπηρετούν σε παραμεθόριο περιοχή.
γ. Επίδομά ενοικίου στα στελέχη που δεν διαμένουν σε στρατιωτικά οικήματα και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία στη φρουρά που υπηρετούν.
2. Ωράριο εργασίας - αποζημίωση υπερωριών, νυχτερινών εκπαιδεύσεων κλπ.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (προεδρικά διατάγματα, νόμους και κανονισμούς) ο χρόνος εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζεται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες
Ωστόσο, στην πράξη, μέχρι και σήμερα, το ωράριο εργασίας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν εφαρμόζεται στους στρατιωτικούς. Πολλά από τα στελέχη εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες (βάρδιες) που φθάνουν και τις πέντε (5) το μήνα, χωρίς ανάπαυση ή ότι η νομοθεσία προβλέπει για την υπερωρία ή υπερεργασία, που μαζί με τις ασκήσεις και τις λοιπές δραστηριότητες των Μονάδων φτάνουν σε αρκετές των περιπτώσεων τα στελέχη να λείπουν από την οικογένεια τους έως και δέκα (10) ημέρες το μήνα.
Πρόταση της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. για το Ωράριο Εργασίας είναι ότι η πολιτεία θα πρέπει να δει σοβαρά την υπερωριακή απασχόληση των Ελλήνων Στρατιωτικών και να καταβάλλει τα ανάλογα ποσά προς αναπλήρωση των απολεσθέντων, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή με τους εργαζομένους στα Σώματα Ασφάλειας.
3. Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Στρατιωτικού προσωπικού.
Οι δύο Υπουργικές αποφάσεις παραμετροποίησης των μεταθέσεων κάνουν προσπάθειες διαχείρισης των μορίων των στελεχών που λαμβάνονται υπόψη στον προγραμματισμό και υλοποίηση των τοποθετήσεων-μεταθέσεων-αποσπάσεων αυτών , ωστόσο απέχει από το επιθυμητό αποτέλεσμα προφανώς διαφορετικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.
Πρόταση μας είναι η ενίσχυση των αντικειμενικών και κοινωνικών τρόπων μοριοδότησης και η κατάργηση των υπηρεσιακών τρόπων μοριοδότησης. Επίσης να τεθεί ανώτατο όριο μεταθέσεων οι πέντε (5) καθώς και μετά την συμπλήρωση 25ετούς χρόνου υπηρεσίας τα στελέχη να μετατίθενται στη φρουρά επιθυμίας τους. Ενημέρωση στελεχών που μετατίθενται τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες νωρίτερα.
4. Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό.
Με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό με τις οποίες επιμηκύνθηκε ο εργασιακός βίος των στελεχών κατά 15 έτη, για όσους εντάχθηκαν στη ενεργό υπηρεσία από 01 Ιουλίου 1990, δεν λήφθηκε υπόψη καμία ιδιαιτερότητα, ούτε καν ο μεγάλος αριθμός μεταθέσεων που υφίστανται τα στελέχη.
Πρόταση μας είναι να αυξηθεί σταδιακά ο εργασιακός βίος των στελεχών και όσοι συμπληρώνουν 25 έτη ενεργούς υπηρεσίας να μετατάσσονται, εφόσον το επιθυμούν και δεν υπάρχει δυνατότητα να μετατεθούν, σε κενές θέσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, πλησίον του τόπου συμφερόντων τους. Με το παραπάνω μέτρο θα αποφύγουμε και την γήρανση του στρατού με αποτέλεσμα την αύξηση της μαχητικής του ικανότητας. Τα πέντε επιπλέον συντάξιμα έτη να δίνονται χωρίς επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και στους ασφαλισμένους μετά το 1990.
5. Στρατιωτικά οικήματα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη τον Ενόπλων Δυνάμεων από την ώρα που θα καταταγούν μέχρι και την αποστρατεία τους είναι συχνές μεταθέσεις σε τόπους μακριά από τη πατρογονική τους εστία και τα συμφέροντα τους, γεγονός, το οποίο σε μεγάλο βαθμό αποτελεί αναγκαίο κακό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την στρατιωτική ιδιότητα, γεννά σωρεία άλλων τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειες τους.
Προτάσεις μας για την επίλυση του προβλήματος στεγάσεις των στρατιωτικών είναι:
α. Οι εκτάσεις των στρατοπέδων που δεν βρίσκονται σε λειτουργία να δοθούν, με την μέθοδο της αντιπαροχής, σε κατασκευαστικές εταιρίες για τη δημιουργία στρατιωτικών οικημάτων στην εν λόγω περιοχή ή σε άλλη περιοχή της Ελλάδος ανάλογα με τις ανάγκες του στρατιωτικού προσωπικού.
β. Στα στελέχη τα οποία υπηρετούν σε περιοχή, που δεν υπάρχουν στρατιωτικά οικήματα ή τα εν λόγο στελέχη δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία, να τους χορηγείται επίδομα ενοικίου.
6. Επιπλέον μέτρα μέριμνας προσωπικού.
α. Καταβολή ΒΟΕΑ στα τέκνα των στρατιωτικών στα 18 τους έτη.
β. Δικαίωμα επίσκεψης σε ιατρούς συμβεβλημένους με το ΥΕΘΑ και στους στρατιωτικούς.
γ. Μεταφορά στελεχών για εκτέλεση υπηρεσίας με στρατιωτικά μέσα.
δ. Δημιουργία εταιρίας διαχείρισης ακινήτων του ΥΕΘΑ τα έσοδα της οποίας θα πηγαίνουν στην κατασκευή ΣΟΑ-ΣΟΜΥ σε παραμεθόριες περιοχές και σε άλλα μέτρα στήριξης του προσωπικού.
ε. Καταβολή Εφάπαξ στους ΕΜΘ πριν τα 25 έτη υπηρεσίας (αφορά τρίτεκνους, πολύτεκνους και ΕΜΘ ειδικών δυνάμεων που συνταξιοδοτήθηκαν) όπως στις υπόλοιπες κατηγορίες στελεχών.
-Η-
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Υπλγος (ΠΖ) Θεοδώρου Γεώργιος (ΠΕ Άρτας – Πρέβεζας)
Ανθλγος (ΠΖ) Μαγκλογιάννης Μιχαήλ (ΠΕ Ιωαννίνων)
Αλχιας (ΠΖ) Κατσούλας Αθανάσιος (ΠΕ Άρτας – Πρέβεζας)
ΕΜΘ Επχιας (ΕΜ) Ντούκας Ιωάννης (ΠΕ Ιωαννίνων)
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά