Κρίσεις στις ένοπλες δυναμεις. Όλες οι αλλαγές αναλυτικά

 


Αυξήσεις ορίων ηλικίας  θέσπιση της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας ως βασική προϋπόθεση για την αποστρατεία με ηλικιακό όριο βαθμολογικές προαγωγές με κρίσεις που θα γίνονται κάθε έτος και όχι ανά τρία χρόνια επέρχονται για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων βάση του ΝΣ που κατατεθηκε από το ΥΠΕΘΑ και ειναι πλέον στην βουλή για  να ψηφιστεί! 
Με τις νέες ρυθμίσεις  σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επιλύονται τα εξής ζητήματα: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 28 έως 32 ρυθμίζονται ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται θέματα κρίσεων στελεχών, απονομής καταληκτικού βαθμού, ανωτάτων ορίων ηλικίας. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 33 καθίσταται δυνατή η πρόσληψη αξιωματικών για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, από τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία Φ. 415/1/202489/Σ.3682/16.6.2020 προκήρυξη (αριθμός εγκυκλίου: 14, ΑΣΕΠ 2020, ΑΔΑ:Ψ4θΕ6-ΡΑΠ) και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2021. 

Τέλος, στο άρθρο 34 περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις.

Άρθρο 28

Με το άρθρο 28 αυξάνονται τα όρια ηλικίας αποστρατείας για το σύνολο των αξιωματικών των ΕΔ βαθμών Υποστράτηγου έως Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, οι οποίοι εξακολουθούν να υπάγονται για θέματα κρίσεων και προαγωγών στις διατάξεις του ν. 2439/1996. 

Επίσης γίνεται προσαρμογή σύμφωνα με τα ανωτέρω των ορίων ηλικίας αποστρατείας για τους αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων, για τους οποίους τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά τρία (3) έτη για τους αξιωματικούς βαθμού Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη και κατά τέσσερα (4) έτη για τους αξιωματικούς βαθμού Υποστράτηγου, καθώς και για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, για τους οποίους τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά πέντε (5) έτη για τους βαθμούς του Αντισυνταγματάρχη έως Ανθυπολοχαγού και κατά τρία (3) έτη για τους βαθμούς του Ταξίαρχου και του Συνταγματάρχη.

Άρθρο 29

Με το άρθρο 29 εισάγεται η υποχρέωση της κατ’ έτος κρίσης των αξιωματικών βαθμού Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που στη συντριπτική τους πλειονότητα καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, ώστε να καταργηθεί η στρέβλωση, αξιωματικοί που ασκούν κρίσιμα καθήκοντα, να κρίνονται με μία (1) μόλις κρίση για προαγωγή σε βαθμό ανωτάτου. 
 
Με την εν λόγω πρόβλεψη απομακρύνεται ο κίνδυνος του κακώς εννοούμενου εφησυχασμού, ο οποίος ελλοχεύει με το ισχύον σήμερα καθεστώς, αυξάνεται η υπηρεσιακή απόδοση των αξιωματικών αυτού του βαθμού, ενώ ενισχύεται η μεταξύ τους ευγενής άμιλλα. 

Άρθρο30

Με το άρθρο 30 παρέχεται η δυνατότητα κτήσης του καταληκτικού βαθμού του Ταξίαρχου στους Συνταγματάρχες του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων και είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης, με σκοπό την υπηρεσιακή αξιοποίηση ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών που διαθέτουν υψηλή εμπειρία και αυξημένα προσόντα. 

Με τον τρόπο αυτό εξομοιώνεται ο καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, πτυχιούχων ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ (Ταξίαρχος), με αυτόν του Υποστρατήγου, που υφίσταται ήδη για το Κοινό Νομικό Σώμα και το Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών.

Άρθρο 31

Με το άρθρο 31 προστίθεται στις κατηγορίες των κρίσεων του άρθρου 25 του ν. 3883/2010 η κρίση «μη διατηρητέοι» για όσους αξιωματικούς έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) και δεν θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους. 

Επιπλέον, προστίθεται στις κατηγορίες αυτών που δύνανται να λάβουν την κρίση «διατηρητέοι», οι αξιωματικοί που τελούν Ε.Ο.Θ., καθώς και οι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’ στον κατεχόμενο βαθμό, ενόσω δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα τρία (33) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού. 

Με την τελευταία ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα παραμονής στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και περαιτέρω εξέλιξης σε ικανά στελέχη που δύνανται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο των τριάντα ενός (31) ετών συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού. 

Περαιτέρω, τροποποιούνται οι προϋποθέσεις της κρίσης «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», ώστε να αποτελεί δυνατή κρίση και για τους Συνταγματάρχες ακόμα και όταν δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων αποφασίσουν ότι έχουν αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα [στην περίπτωση αυτή, τίθενται ως Ε.Ο.Θ. μέχρι τη συμπλήρωση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριάντα πέντε (35) ετών]. 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι προαναφερόμενοι αξιωματικοί, που στη συντριπτική τους πλειονότητα καλύπτουν θέσεις υψηλής ευθύνης, κρινόμενοι κατ’ έτος, θα παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνον εφόσον παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, γεγονός που αναμένεται ότι θα αυξήσει την υπηρεσιακή τους απόδοση. 

Στο ίδιο πλαίσιο, τροποποιούνται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι αξιωματικοί κρίνονται «αποστρατευτέοι», με την απάλειψη του όρου της συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής υπηρεσίας. Συνεπώς, με την προτεινόμενη διάταξη, αξιωματικοί οποιουδήποτε βαθμού και ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα για προαγωγή προσόντα και δεν θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των προσόντων αυτών στον κατεχόμενο βαθμό, μπορούν να κριθούν αποστρατευτέοι οποτεδήποτε. 

Τέλος, προβλέπεται ρητά ότι ως δυσμενείς θεωρούνται μόνο οι κρίσεις «μη διατηρητέος», «διατηρητέος στον αυτό βαθμό»«αποστρατευτέος» και «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» πριν τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ούτως ώστε όσοι, κρινόμενοι στα τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, δεν δύνανται να προαχθούν σε βαθμούς ανωτάτων λόγω έλλειψης κενών θέσεων, να αποστρατεύονται χωρίς βάσιμο έρεισμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια.

Άρθρο 32

Με το άρθρο 32 επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο άρθρο 31 του ν. 3883/2010, προκειμένου να προβλεφθεί ότι οι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν, μεταξύ άλλων, ως δυνατή κρίση αυτή του «διατηρητέου», κατά τις κατ’ έτος, πλέον, κρίσεις τους. 

Άρθρο 33

 Με το άρθρο 33 παρατείνεται για δύο (2) έτη η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τη Φ. 415/1/202489/Σ.3682/16-06-2020 προκήρυξη (Αριθμός Εγκυκλίου 14, ΦΕΚ ΑΣΕΠ 2020, ΑΔΑ:Ψ4θΕ6-ΡΑΠ) και θεσπίζεται η δυνατότητα κάλυψης κενών οργανικών θέσεων του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων από τον πίνακα αυτό.

Άρθρο 23

Με το άρθρο 34 αποσαφηνίζεται ότι η κύρωση πινάκων  κρίσεων έτους 2022 θα γίνει με τις διατάξεις του παρόντος.


Κρίσεις στις ένοπλες δυναμεις. Όλες οι αλλαγές αναλυτικά (satelitegr.blogspot.com)

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά