Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών:Οικονομικά & Υγιεινή-Ασφάλεια

 
ΘΕΜΑ : Οικονομικά & Υγιεινή-Ασφάλεια

ΣΧΕΤ.: α. Σύνταγμα της Ελλάδος

β. Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄ 76)

γ. ΦΕΚ Β΄ 4206/12 Σεπ 21 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,

για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,

20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00»

δ. ΦΕΚ Β΄ 4207/12 Σεπ 21 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του

Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας»

ε. Φ.440/156/378740/Σ.7183/15 Σεπ 21/ΓΕΣ/Β΄ ΚΛ./Β1

στ. Φ.440/157/378741/Σ.7184/15 Σεπ 21/ΓΕΣ/Β΄ ΚΛ./Β1

ζ. Απόφαση Δ.Σ./Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. της 30 Σεπ 2021

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.ΣΠΕ.Ε.Σ.), αφου-

γκραζόμενη τα έντονα παράπονα των Τακτικών Μελών της επιθυμεί να αναδείξει το θέμα

μείωσης του οικογενειακού προγραμματισμού της στρατιωτικής οικογένειας λόγω της

διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (PCR ή rapid test).


2. Συγκεκριμένα η Ένωση έχοντας έννομο συμφέρον ζητά τη διενέργεια

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό, ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ και κατ’

εφαρμογή των θεσμικών κειμένων, δεδομένου της υποχρέωσης του δημοσίου για

παροχή υγειονομικής περίθαλψης, υπό τις αντίστοιχες κρατήσεις εργαζομένου, σε


2


Η οικειοποίηση άνευ παραπομπής, μέρους ή του συνόλου του παρόντος κειμένου αποτελεί λογοκλοπή και καθιστά

παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (Ν.2121/1993, 2014/26/ΕΕ , Ν.4481/2017).

δομές που καθορίζει η ισχύουσα νομοθετική πρόβλεψη (ν.154/1975, ΠΔ432/1983

και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν.3850/2010) για την υγειονομική

περίθαλψη των στρατιωτικών.

3. Με τα (δ) έως (στ) σχετικά καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια διαγνωστικού

ελέγχου νόσησης (PCR ή rapid test) για τον κορωνοϊό σε ιδιωτικά διαγνωστικά

εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές-φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς, έναντι αντιτίμου, με

επιβάρυνση του εργαζομένου.

4. Η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης συνιστά ιατρική πράξη η οποία

προκύπτει ευθέως από το άρθρο 1 του ν.3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).

5. Σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 42 του ν.3850/2010 στις γενικές

υποχρεώσεις των εργοδοτών εντάσσεται και η πρόβλεψη ότι «τα μέτρα για την ασφάλεια,

την υγεία και την υγιεινή κατά την εργασία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την

οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων». Σε κάθε περίπτωση, βάσει του άρθρου 7 του

ΝΔΑ16/1984 στρατιωτικός δεν υποχρεούται σε καμία συμμετοχή γενικά στις δαπάνες της

υγειονομικής του περίθαλψης. Επιπρόσθετα, κατά την ΠαΔ 7-10/2016/ΓΕΣ, όλοι οι

στρκοί δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3

του ΠΔ432/1983.

6. Το πλαίσιο που διέπει την υγειονομική περίθαλψη των στελεχών των Ε.Δ.

καθορίστηκε με το ν.154/1975. Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν.154/1975

εκδόθηκε το ισχύον ΠΔ432/1983. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 432/1983 η

υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών παρέχεται από τους γιατρούς των Μονάδων

και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ως επί το πολύ, βάσει του άρθρου 6 & 25 του ΣΚ 20-2 η

υγιεινή του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού πραγματώνεται, καταρχήν με την

προσφυγή του στην πλησιέστερη στρατιωτική υγειονομική αρχή και δη στον ιατρό

Μονάδος με δυνατότητα γνωμάτευσης για παραπομπή για ειδική εξέταση στο οικείο

στρατιωτικό νοσοκομείο. Επίσης, βάσει του άρθρου 12 του ΝΔΑ16/1984 διευκρινίζεται ότι

η διαπίστωση και έγκριση υγειονομικής περίθαλψης για τους στρατιωτικούς συντελείται

από το στρατιωτικό γιατρό της Μονάδας ή της Φρουράς και μόνο αν δεν υπάρχει αυτός

μπορεί να διενεργείται -από ιδιώτη γιατρό. Ακόμη, βάσει της ΠαΔ 7-7/1990/ΓΕΣ στο κύριο

έργο της παρεχόμενης περίθαλψης του ιατρού της Μονάδας είναι η προληπτική ιατρική

(π.χ. εξέταση, εμβολιασμοί κ.λπ.). Επιπρόσθετα, κατά την ΠαΔ 7-1/2009/ΓΕΣ οι ιατροί

Μονάδων υποχρεούνται να ενημερώνουν το προς εμβολιασμό προσωπικό για τα

αποτελέσματα και τις πιθανές παρενέργειες../.


7. Το (δ) σχετικό αποτελεί γραπτό κανόνα δικαίου που σε κάθε περίπτωση σαφώς

ευρίσκεται σε κατώτερη ιεραρχική κατάταξη των υφιστάμενων νόμων που περιέρχεται η

υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών και μάλιστα καθίσταται σε πλήρη

σύγκρουση επί αυτών.


8. Από τα παραπάνω εμφαίνεται σαφώς ότι δεν προκύπτει ουδεμία θεσμική

υποχρέωση για επιβάρυνση των Στελεχών των Ε.Δ. για οιαδήποτε διενέργεια

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό.


9. Ενδεικτικά αναφέρονται οι απαντήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου

Φ.900α/8376/11618/03 Μαρτίου 2011/ΥΠ.ΕΘ.Α, Φ.900α/2072/16557/24 Απριλίου

2019/ΥΠ.ΕΘ.Α καθώς και Φ.900α/2211/16718/14 Νοεμβρίου 2019/ΥΠ.ΕΘ.Α κατά τις

οποίες προτάσσεται σημειολογικά η χρήση, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, των

στρατιωτικών δομών υγείας, για την εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος από

πλευράς κόστους, η εξοικονόμηση πόρων καθώς επίσης επισημαίνεται η δυνατότητα

ελέγχου της υγειονομικής κατάστασης και της σωματικής ικανότητας του προσωπικού, το

οποίο κατά την Υπηρεσία αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής του κατάστασης.


10. Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στα Τακτικά Μέλη μας στο πλαίσιο της

αδιάλειπτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των

ενεργειών που τα αφορούν.


11. Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους

αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου

θέματος και για τις περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, δια των μέσων

κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκειμένου το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.


12. Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος,

για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κώδικας

Διοικητικής Διαδικασίας», των σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των

διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.


13. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις

δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το Σωματείο


4


Η οικειοποίηση άνευ παραπομπής, μέρους ή του συνόλου του παρόντος κειμένου αποτελεί λογοκλοπή και καθιστά

παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (Ν.2121/1993, 2014/26/ΕΕ , Ν.4481/2017).


μας να ενημερώσει τα μέλη του.

14. Στα ΜΜΕ αποστέλλεται η επιστολή για την ενδυνάμωση του δίκαιου θέματός

μας.


15. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση

καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία

εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής

δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


-Ο-                                                                  -Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Μακράκης                     Παναγιώτης Σαρακατσάνης

6947293370                                        6977566243

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά