Άνιση Βαθμολογική Εξέλιξη Αξκων ΑΣΣΥ καταταγέντων το Έτος 1990

ΘΕΜΑ: Άνιση Βαθμολογική Εξέλιξη Αξκων ΑΣΣΥ καταταγέντων το Έτος 1990
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ.445/1974
β. ΝΔ 705/1974
γ. Ν.2439/1996
δ. Ν.3883/2010
ε. Ν.4407/2016
Η παρούσα επιστολή,
αποσκοπεί στο να αναδείξει, εκ νέου το ζήτημα της δυσμενούς διακριτής μεταχείρισης των Αξιωματικών που προέρχονται από ΑΣΣΥ, οι οποίοι εντάχθηκαν στις τάξεις των ΕΔ το έτος 1990, σε σχέση με τη βαθμολογική εξέλιξη παλαιοτέρων και νεότερων Αξιωματικών της ιδίας προέλευσης, καθώς επίσης και έναντι των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ 445/1974 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθέντων εθελοντριών του Ν. 705/1977 (Α’ 279), καθιστώντας την Πολιτεία κοινωνό των προβληματισμών και του αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει μεγάλος αριθμός συναδέλφων. Πέραν του ζητήματος ηθικής τάξεως που προκύπτει, το θέμα έχει και σαφείς επιχειρησιακές πτυχές και προεκτάσεις, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας.
Με βάση τις συνδυαστικές διατάξεις των (γ) και (δ) σχετικών ο νομοθέτης αναίτια και αδικαιολόγητα, δεν εξασφαλίζει ως θα όφειλε την εύρυθμη εξελεγκτική κλιμάκωση για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ που κατετάγησαν το έτος 1990. Το βαθμολογικό ανάπτυγμα (προαγωγική εξέλιξη) πρέπει να είναι συνεχές, με αναλογικότητα χρόνων παραμονής και φυσικά σε γραμμική φορά. Επιβάλλοντας ο νομοθέτης αυθαίρετες διαχωριστικές γραμμές, επιτείνει τα προβλήματα και δημιουργεί επιπλέον ζητήματα διοικητικής φύσεως, διότι εισάγονται δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένης κατηγορίας στρατιωτικών, με βάση μεταβλητά χρονικά κριτήρια που ορίζονται κατά το δοκούν, παραβλέποντας εσκεμμένα σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα βασικά προαγωγικά προσόντα των εμπλεκομένων (χρόνος διοικήσεως στον κατεχόμενο βαθμό, διοικητική εμπειρία και βαθμός επίγνωσης του γνωστικού αντικειμένου, επίπεδο ακαδημαϊκών σπουδών με βάση την προέλευση).
Αναλυτικότερα, επί του θέματος σημειώνονται τα εξής:
α. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατετάγησαν στις ΕΔ μέχρι το έτος 1990, εισήχθησαν στην κατηγορία των Αξιωματικών προαγόμενοι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, μετά από 20 έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του (γ) σχετικού. Δυστυχώς μόνο για τους καταταγέντες το έτος 1990 (Τάξη 1992) η μετέπειτα βαθμολογική τους εξέλιξη καθορίστηκε όπως διέπεται από τις διατάξεις του (δ) σχετικού, το οποίο σημαίνει βραδύτερη εξέλιξη στους επόμενους βαθμούς της ιεραρχίας και τεράστιες αποκλίσεις στους χρόνους προαγωγής.
β. Η πρόθεση του νομοθέτη με τον Ν.3883/2010 για επέκταση παραμονής στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού είναι απολύτως θεμιτή ως επιλογή, μόνο που αυτή η αλλαγή πρέπει να αφορά, με βάση το πνεύμα του νόμου και την κατά έννοια ερμηνεία του (σύμφωνα με έγκριτους νομικούς κύκλους), τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που θα κάνουν χρήση του ευεργετήματος της προαγωγής στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού στα 19 έτη υπηρεσίας. Αυτό αφορά ξεκάθαρα τα στελέχη που κατετάγησαν μεταγενέστερα του έτους 1991. Τα στελέχη απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατετάγησαν έως το 1990, προήχθησαν στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού συμπληρώνοντας 20 έτη υπηρεσίας σύμφωνα με τον Ν.2439/1996, και όχι σύμφωνα με τον Ν.3883/2010 που προβλέπει στα 19 έτη υπηρεσίας,. Εν ολίγοις, τα στελέχη της Τάξεως 1992 κρίνονται και προάγονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά, με τις συνδυαστικές διατάξεις των παραπάνω δύο νόμων, επί το δυσμενέστερο κατά περίπτωση σενάριο, είτε εμπίπτοντας σε κάποια διάταξη του παλαιού νόμου, είτε σε κάποια άλλη αντίστοιχη του νέου νόμου.
Πέραν των παραπάνω, με βάση ορισμένες «φωτογραφικές ρυθμίσεις» του (ε) ομοίου, που ικανοποιούν μονοδιάστατα συγκεκριμένης προέλευσης συμφέροντα, παρέχεται σε συναδέλφους που συμπληρώνουν 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας, μέχρι στις 31-12-2014, το δικαίωμα υπαγωγής στις προαγωγικές διατάξεις του (γ) σχετικού. Το παραπάνω μέτρο περιλαμβάνει όπως είναι φυσικό και τους συναδέλφους μονιμοποιηθέντες εθελοντές των ΝΔ. 445/1974 και εθελόντριες του ΝΔ.705/1977. Η ως άνω οριοθέτηση εφαρμογής του Ν.4407/2016 για την αποκατάσταση νομοθετικών αβλεψιών του Ν.3883/2010, μόνο για όσους συμπληρώσαν 25 έτη μέχρι τα τέλη του 2014, ανατρέπει το νομικό πλαίσιο της ιεραρχίας, όπως αυτά ίσχυαν ανέκαθεν μέχρι σήμερα στο στράτευμα.
Κατ’ αυτό τον τρόπο διασαλεύεται η τάξη, ανατρέπεται η υφιστάμενη επετηρίδα αρχαιότητας των Αξιωματικών που προέρχονται από το σώμα των Υπαξιωματικών, με παράλληλη αυθαίρετη καταπάτηση των στρατιωτικών κανονισμών, εκ των οποίων δεν μπορεί να κρίνονται νεότεροι, εάν πρωτίστως δεν κριθούν οι αρχαιότεροι αυτών και βάσει των οποίων δεν προβλέπεται επ’ ουδενί προαγωγή Αξιωματικού στον επόμενο βαθμό χωρίς συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας. Έτσι εξισώνονται απόλυτα, σε ότι αφορά στο χρονικό προαγωγικό ανάπτυγμα οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ (Τάξεων 1992-93-94) με τους συναδέλφους μονιμοποιηθέντες εθελοντές των ΝΔ. 445/1974 και εθελόντριες του ΝΔ.705/1977, οι οποίοι χωρίς κανένα απολύτως νόμιμο έρεισμα και παρότι δεν διαθέτουν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εξαιτίας της αβλεψίας του νομοθέτη, απολαμβάνουν την ίδια ακριβώς βαθμολογική εξέλιξη με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, κάνοντας μάλιστα υπέρβαση, κατά περίπτωση, στην ισχύουσα (από την ημέρα κατατάξεώς τους) επετηρίδα. Αυτό αποτελεί εξόφθαλμα ευνοϊκό καθεστώς το οποίο, πέραν των άλλων, συντηρεί το αίσθημα αδικίας των συναδέλφων για την ιδιαίτερη μεταχείριση που απολαμβάνουν οι συνάδελφοι της συγκεκριμένης προέλευσης (ΝΔ 705/1977).
Η παραπάνω άδικη διακριτή μεταχείριση δε συνάδει με τη στρατιωτική δεοντολογία και παρέλκει του αξιακού κώδικα των στρατιωτικών, ανεξαρτήτως προέλευσης. Το Σύνταγμα περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης. Η έννομη τάξη οφείλει να διασφαλίζει και εγγυάται την τήρηση των δικαιωμάτων αυτών. Απόρροια των ανωτέρω είναι ότι ο κοινός νομοθέτης υποχρεούται, κατά τη νομοθετική του δικαιοδοσία, να παράγει δίκαιο, το οποίο δεν έρχεται σε αντίθεση προς το περιεχόμενο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εν όψει της δεσμεύσεως του (νομοθέτη) από τις συνταγματικές διατάξεις. Υποχρεούται, από το Σύνταγμα επίσης, να απαλείψει όσες διατάξεις νόμων αντίκεινται στο περιεχόμενο των συνταγματικών διατάξεων, αναφορικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, επί πλέον δε να προωθεί όλα εκείνα τα μέτρα που ολοκληρώνουν την προστασία των δικαιωμάτων αυτών από οποιαδήποτε αυθαιρεσία.
Για την αποκατάσταση της αδικίας απαιτείται η λήψη μέτρων τα οποία εφαρμοζόμενα, μπορούν να εξαλείψουν τις όποιες παραλείψεις έχουν δημιουργηθεί, χωρίς να επηρεαστεί στο παραμικρό η διοικητική ή επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΔ και φυσικά χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση (αναδρομική ή μη) για την Υπηρεσία, βάσει των προβλέψεων του άρθρου 86 του (γ) σχετικού. Ενδεικτικά, προτείνονται τα ακόλουθα:
α. Στο άρθρο 91, να προστεθεί μια επιπλέον παράγραφος, με την ακόλουθη διατύπωση: «Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία Αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του N.Δ 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών Εθελοντριών του ΝΔ.705/1977 (Α΄ 279) οι οποίοι μέχρι 31.12.2015 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Για τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β´ και γ´ της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου Αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά, για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τις ΑΣΣΥ και οι οποίοι μέχρι 31.12.2015 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του Ν. 2439/1996»
β. Η Παράγραφος 6 του άρθρου 91, να τροποποιηθεί ως εξής: «Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται, από δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Θ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ

«Ο αγαθός ανήρ και επί το βέλτιστον λέγων ά, αν λέγη άλλο τι ουκ εική ερεί» ΠΛΑΤΩΝ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Όσα λέγει ο καλός άνθρωπος τα λέγει αποσκοπώντας στο καλό και δεν μιλάει ποτέ στην τύχη!
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά