Ωράριο Εργασίας - Απασχόληση Προσωπικού‏


 

ΘΕΜΑ   :   Ωράριο Εργασίας - Απασχόληση προσωπικού 

 

ΣΧΕΤ      :      α.     Ν.1157/1981 (ΦΕΚ Α΄ 126, «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεων διατάξεων ταύτης»)

                           β. Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138, «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»)

                           γ.  Υπ΄ αριθμ. Φ.400/165047/Σ.4722/18 Οκτ 11 Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 2340, «Τροποποίηση της Φ.400/163881/Σ.4187/8 Σεπ 11 (ΦΕΚ Β’ 2156) Απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθιέρωση των Ωρών Έναρξης της Εργασίας του Προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ»)

                   δ. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27 Μαΐ 2011/ Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»)

 

              Αξιότιμε κε Διοικητά.

 

              Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωσή μας έγινε αποδέκτης επιστολής, δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Αγαπητοί συνάδελφοι. Υπηρετούμε στο 479 ΤΔΒ και θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής: Σε αναμονή επίσκεψης – επιθεώρησης ανώτατου αξιωματικού έχει ανασταλεί κάθε είδους χορήγηση αδείας από τον Απρίλιο του 2013 μέχρι και σήμερα, το ωράριο εργασίας καταστρατηγείται αφού καθημερινά σχεδόν το προσωπικό απασχολείται μέχρι τη 18.00΄ ώρα και δεν χορηγείται η απαλλαγή μετά την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας, επίσης από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους μέχρι και σήμερα. Η δύσκολη εποχή που διανύουμε και τα προβλήματα που όλοι μας αντιμετωπίζουμε, πρέπει να μην επιτρέψουμε να γίνουν παράγοντας καταπόνησης και σωματικής κόπωσης του προσωπικού, με μέτρα, πράξεις και παραλείψεις που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με νομικά, θεσμικά και κανονιστικά κείμενα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα και σας παρακαλούμε για την ανάδειξη του προβλήματος».

 

              Με αφορμή τα ανωτέρω, οφείλουμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τα κάτωθι:

 

              -    Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του σχετικού (β) και 6 περ. α του σχετικού (α), ορίζεται ότι: «5. α) Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40): αα) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών, ββ) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών και φορέων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, οι οποίοι απασχολούνται σε υπηρεσίες και φορείς που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή με τη μορφή εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου ή που επιτελούν εργασίες υπαίθρου, …. β) Η κατά τα ανωτέρω αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας δεν αποτελεί υπερωριακή ή άλλης μορφής πρόσθετη εργασία και δεν συνεπάγεται την αύξηση με οποιονδήποτε τρόπο των αποδοχών ή απολαβών ή των ειδικών επιδομάτων με οποιαδήποτε ονομασία…. 6. Αι καθ` ημέραν ώραι εργασίας ορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως δυναμένου να μεταβιβάζη την αρμοδιότητά του ταύτην: α) Εις τους οικείους Υπουργούς, δι` υπηρεσίας και κλάδους του Υπουργείου των ή δι` εποπτευόμενα υπ` αυτών νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οσάκις επιβάλλεται παρέκκλισίς τις ως εκ της φύσεως του έργου αυτών…. Κατά την προβλεπόμενη πιο πάνω διαδικασία και εφ` όσον το επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας, μπορεί να ορίζεται για όλο ή μέρος του προσωπικού ότι θα  απασχολείται και κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας. Στους απασχολουμένους κατά τις ημέρες αυτές παρέχεται πάντοτε αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης μέσα στην επόμενη εβδομάδαΜε όμοια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατόν, εφόσον καθορίζεται για συγκεκριμένες υπηρεσίες απογευματινή εργασία ή εργασία κατά το Σάββατο, να καθορίζονται οι καθ` εβδομάδα ώρες εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται στις ανωτέρω υπηρεσίες κατά τις απογευματινές ώρες ή κατά το Σάββατο, σε μικρότερο αριθμό των προβλεπομένων γενικώς από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου…. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των προηγούμενων παραγράφων οι οικείοι φορείς οφείλουν να επανεξετάσουν την ανάγκη θέσπισης εξαίρεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους από τη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, προκειμένου να καθοριστεί, κατά παρέκκλιση, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού τους, εφόσον συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου τους…..».

 

              -    Σύμφωνα, επίσης, με τη σχετική (γ) ορίσθηκε ότι: «…. «1. Καθορίζουμε την 07:00’ ως ώρα έναρξης και την 15:00’ ως ώρα λήξης της εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών….. ».

 

              -    Σύμφωνα, τέλος, με το άρθρο 7 της σχετικής (δ) ορίσθηκε ότι: «Οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας».

 

       Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε όπως διερευνήσετε τη βασιμότητα των καταγγελλομένων και είμαστε σίγουροι ότι σε περίπτωση που από παραδρομή, αμέλεια ή λανθασμένη ερμηνεία έλαβε χώρα γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα διαλαμβανόμενα στις προμνησθείσες διατάξεις θα κάνετε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες προς αποκατάσταση της αρρυθμίας και των οφειλομένων αδειών – απαλλαγών στο δικαιούμενο προσωπικό σας.       

 

       Ο Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις κατά την κρίση του ενέργειες.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                     Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

              Ρεντζούλας Γεώργιος                                         Μίχας Ηρακλής

            Ανθυπολοχαγός (ΥΠ-Π)                                    Λοχίας ΕΠΟΠ (ΕΜ)

                    6937441520                                                   6937160255
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά