ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ Εισφοροδότες Είλωτες !!

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
Εισφοροδότες Είλωτες

Η παρ. 1 άρθρου 15 του Νόμου 1513/85, η οποία διακελεύει:
«Οι αποδοχές και κάθε είδους παροχές των οπλιτών με πενταετή υποχρέωση υπόκεινται στις ίδιες κρατήσεις που προβλέπονται για τους μόνιμου αξκούς».
σε συνδυασμό:
- Με την παρ. 4 άρθρου13 του Νόμου 1848/89, η οποία διακελεύει:
«4. Μετά την λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν μετά από αίτησή τους να παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις με τον βαθμό που φέρουν ως Εθελοντές Μακράς Θητείας μέχρι την συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίαςκαι εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του ανθυπασπιστή, μισθολογικά δε μέχρι το βαθμό του Λοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων».
-Με την παρ. 1 του Π.Δ. 21/91, η οποία διακελεύει:
«Οι Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς Θητείας εξομοιώνονται μισθολογικά με τους εν ενεργεία μονίμους ομοιόβαθμους τους».
- και με την παρ. στ άρθρου 6 (Μισθολογική προαγωγή Εθελοντών – Εθελοντριών Μακράς Θητείας)του Π.Δ. 21/1991, η οποία διακελεύει:
«στ. Με την συμπλήρωση33 ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας προς Λοχαγούς και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων».
δημιούργησαν εύλογα στους Εθελοντές Μακράς Θητείας ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις προς τα Μετοχικά και Επικουρικά Ταμεία (ΤΑΣ – ΤΑΣΑ – ΤΑΝ)για τα οποία άλλωστε τους εγένοντο κρατήσεις ισόποσες με τις άλλες κατηγορίες Εθελοντριών (Ν. 705/77) και Εθελοντών (Ν.Δ.445/74) υπαξκών, αλλά και των μονίμων υπαξκών στις αποδοχές τους.
Περί τούτο άλλωστε υπήρξε κατηγορηματικός ο τότε ΥΕΘΑ, ο οποίος με το αρ.Φ.900α/1323/26-11-1996έγγραφό του προς την Βουλή των Ελλήνων (Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου) επί σχετικής ερωτήσεως του βουλευτού κ. Ι. Λαμπρόπουλου, αναφέρει τα εξής :
«Πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω κατηγορία Στρατιωτικού Προσωπικού απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη στρατιωτική τους ιδιότητα, ήτοι δικαιούνται τόσο εφάπαξ όσο και μέρισμα σύμφωνα με τις διατάξεις των Ασφαλιστικών τους Ταμείων αφού θεωρούνται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)καθώς και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Αξιωματικών Στρατού (ΤΑΑΣ)».
Σχετική επίσης υπήρξε η αριθμ. 87/90Γνωμοδότησή της Συνέλευσης Προϊσταμένων Νομικών Διευθύνσεων, η οποία γνωμοδότησε ερμηνεύοντας το άρθρο 3 παρ. 2 του Α.Ν.1988/39 Περί Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας,ότι οι κατ’ επάγγελμα στρατιωτικοί,μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι Εθελοντές και οι ανακαταταγμένοι,είναι μέτοχοι του Ταμείου σε αντίθεση με εκείνους που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δηλαδή του κληρωτούς και έφεδρους, οι οποίοι δεν είναι μέτοχοι του ταμείου.
Η άνω ερμηνεία, έχουσα εφαρμογή και για τα άλλα μετοχικά ταμεία,αλλά και για τα επικουρικά τους (ήδη Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας)είναι σαφής ώστε αρκεί για να παραμεριστεί κάθε αμφιβολία ως προς την ιδιότητα των Εθελοντών Μακράς Θητείας, οι οποίοι έχουν άλλωστε και μονιμοποιηθεί, ως μετόχων των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας.
Η παρ. 6 άρθρου 13 Νόμου1848/1989 διακελεύει:
«6.Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, καθορίζονται τα θέματα ιεραρχίας και προαγωγών, οι καταστάσεις, οι προϋποθέσεις μισθολογικής προαγωγής, τα ασφαλιστικά Ταμεία, οι Κρατήσειςκαι κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού».

Επί13 έτη δεν εκδόθηκε το προβλεπόμενο προς έκδοση Προεδρικό Διάταγμα που θα καθόριζε τα ασφαλιστικά Ταμεία και κρατήσεις των ΕΠΥ-ΕΜΘ, οι οποίοι κατέβαλαν κανονικά στα Ταμεία τις προβλεπόμενες κρατήσεις,θεωρούντες ότι σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, απόφαση και γνωμοδότηση ετύγχαναν μέτοχοι των Ταμείων για την λήψη μερίσματος και εφάπαξ βοηθήματος.
Παρά όμως τα άνω νομοθετημένα, την απόφαση και τη γνωμοδότηση, οι νομοθετούντες μπουγελόφατσες και οι παθογενείς υπηρεσιακοί παράγοντες, με κεραυνό εν αιθρία την διασπαστική της ενότητας του σώματος των Υπαξκών επαίσχυντη διάταξη παρ. 3και 4 άρθρου 11 του Νόμου 2936/2001,στις οποίες παραπέμπουν οι παρ. 2 και 3άρθρου 15 του ιδίου Νόμου, καθόρισαν ικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας (ήδη Ειδικούς Λογαριασμούς) των ΕΜΘ ,με τη συμπλήρωση25 ετώνπραγματικής υπηρεσίας, διάταξη που στέρησε τις τρίτεκνες Εθελόντριες Μακράς Θητείας εφάπαξ βοηθήματος,έχουσαι λάβει άτοκη επιστροφή κρατήσεων,σε αντίθεση με τους μόνιμους υπαξκούς,τις Εθελόντριες (Ν.705/77) και τους Εθελοντές(ΝΔ 445/74) που δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 394/74 μετά10 έτη τουλάχιστον συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου.
Και δεν ήταν μόνο η άνω δυσμενής διακριτική μεταχείριση των ΕΜΘ. Τα ασπόνδυλα μαλάκια και οι λευκοκολλάριοι στο άρθρο 15 παρ.2 και 3 του ιδίου Νόμου 2936/2001 όπως αντικαταστάθηκαν, οι Εθελοντές και Εθελόντριες που είχαν καταταγεί στις Ε.Δ. μέχρι 31/12/1992, θεωρήθηκαν από τη μετάταξή τους ως ΕΜΘ Μέτοχοι των Ταμείων των Κλάδων των Ε.Δ., με καταβολή πρόσθετης κράτησης 2% επί των αποδοχών τους κατά το χρονικό διάστημα που διετέλεσαν ΟΠΥ – ΕΠΥ (περί τα 2800ευρώ), την οποία αναζητούν μετά 12 έτη από τους σε ενέργεια ΕΜΘ, τους αποστρατευμένους και τους ήδη αποστρατευθέντες.
Τι να υποθέσουμε για την εισφοροκλοπή και την κραυγαλέα διακριτική μεταχείριση;
Έλλειμμα φαιάς ουσίας;
Αγκιτάτορες σκοπιμοτήτων;
Ακράτεια ανευθυνότητας;

Το άρθρο 15 του Ν. 1513/85 (ΟΠΥ-ΕΠΥ) διακελεύει:
«1. Οι αποδοχές και κάθε είδος παροχές των Οπλιτών με πενταετή υποχρέωση υπόκεινται στις ίδιες κρατήσεις που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαξιωματικούς»

Και ερωτώ τα τσιμπούρια των ΕΜΘ:
Η άνω διάταξη ερμηνεύεται ότι στους μονίμους υπαξκούς οι κρατήσεις είναι εισφορές και για τους ΟΠΥ είναι πόροι των Ταμείων;
Ποιος σας έδωσε μωρέ το δικαίωμα να θεωρείται εισφοροδότες είλωτες τους ΕΜΘ;

Η υπηρεσιακή όμως ερμηνεία της διάταξης παρ. 2 άρθρου 15 του Νόμου 2936/2001, κατ’εφαρμογή της οποίας συνεχίζεται ο υπηρεσιακός κανιβαλισμός εις βάρος των ΕΜΘ με το χαράτσι (εισφορά), παραβιάζει τις προμνησθείσες διατάξεις και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ και τη Συνταγματική Επιταγή για Ίση Μεταχείριση, η οποία είναι δεσμευτική για τους εφαρμοστές του δικαίου, τους οποίους υποχρεώνει κατά τη ρύθμιση ουσιωδών ομοίων σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων να μην προβαίνουν σε διακρίσεις, αλλά να τις αντιμετωπίζουν κατά τρόπο ισόνομο,παράλληλα δε επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές και να επιδιώκεται η προσαρμογή των Κανόνων Δικαίου προς τις επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις.
Οι νόμοι που διέπουν την λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων Στρατού –Αεροπορίας-Π.Ν.προηγούνται χρονικά των Νόμων που διέπουν τον θεσμό των ΕΠΥ και των ΕΜΘ(νόμος 1513/86, νόμος 1848/89, Π.Δ. 21/91 κ.λ.π.),αναφέρονται δε σε κρατήσεις πόρους των Ταμείων επί των αποδοχών ανακαταταγέντων υπαξκων και εθελοντών μικρού χρονικού διαστήματος και όχι φυσικά υπαξκων35ετούς υπηρεσίας ως οι ΕΜΘ.
Την εισφοροκλοπήάλλωστε των διαφόρων ταμείων με εφαρμογή παλαιοντολογικών νομοθεσιών και σκοπιμοτήτων όπως των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ., λειτουργούντων ως κλειστές λέσχες προνομίων σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελών, κατήργησε ο Νόμος1405/83 «Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζόμενους κλπ»,σύμφωνα δε με την επικρατούσα ήδη φιλοσοφία, ο εργαζόμενος επί 35 έτη να δικαιούται σύνταξης και ασφαλιστικών παροχών, ανεξάρτητα των φορέων που εργάστηκε και χωρίς φυσικά χαράτσια και ειδικές εισφορές.
Ας αφήσουν λοιπόν τα τσιμπούριατων ΕΜΘ την τυμβωρυχία σε παλαιοντολογικές διατάξεις και σεβόμενοι το άδειο πορτοφόλι τους και την τελματωμένη υπηρεσιακή εξέλιξή τους, να βάλουν στο χρονοντούλαπο για άλλους καιρούς διατάξεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις που παραβιάζουν το Σύνταγμα, το περί δικαίου αίσθημα και την ανοχή των Εθελοντών Μακράς Θητείας.

Γιώργος Εμμανουηλίδης
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά