Π.Ο.Ε.Σ. - Βαθμολογική εξέλιξη Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ

 

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

TYPOGRAPHY

ΘΕΜΑ : Βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ (Καταταγέντων τα έτη 1991 και μετά)

α. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών   των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

β. Ν.2439/1996 (ΦΕΚ Α' 219«Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»)

γ. N.4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134, «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»)

δ. Ν.4433/2016 (ΦΕΚ Α΄ 213, «Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηματοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιμακίου του NATO για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη του NATO, μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού και άλλες διατάξεις»)

ε. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

στ. ΝΔ 1400/73 (ΦΕΚ Α΄ 114, «Περί Καταστάσεως των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

ζ. Ν.2084/1992 (ΦΕΚ Α΄ 165, « Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»)

η. Ν.2320/1995 (ΦΕΚ Α΄ 133, « Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά για έτος 1995. ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης»)

θ. Ν.4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165«Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις»)

ι. Φ.846/9/16570/Σ.4925/05.3.2020/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

1. Αν και με τα (α) και (β) σχετικά καθορίστηκαν θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, εν τούτοις, συναφείς διατάξεις και τροπολογίες των (β) έως και (στ) ομοίων έχουν δημιουργήσει ανισορροπία μεταξύ Αξιωματικών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), θέτοντας ζητήματα άνισης μεταχείρισης και ανατροπής της αρχαιότητας.

2. Αναλυτικότερα, τα προβλήματα υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας που έχουν δημιουργηθεί στους Αξιωματικούς εξ ΑΣΣΥ, που κατετάγησαν (εισήλθαν) στις παραγωγικές σχολές τους το 1991 και μετά είναι:

α. Το έτος 2011 (01.1.2011) τέθηκε σε ισχύ το (α) σχετικό, στο οποίο μεταφέρθηκαν όλοι οι καταταγέντες στις ΑΣΣΥ από το έτος 1991 (τάξη 1993) και μετά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αφ΄ ενός τον εξοβελισμό των στρατιωτικών που κατετάγησαν τα έτη 1991 και 1992 από τον Ν.2439/1996 και αφ΄ ετέρου την υπαγωγή τους σε δυσμενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς από τους υπόλοιπους παλαιούς ασφαλιζόμενους σε αντίθεση των (ζ) και (η) σχετικών, τα οποία ξεκάθαρα διαχωρίζουν τους ασφαλισμένους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (σε «παλαιούς» ασφαλισμένους έως 31.12.1992 και σε «νέους» ασφαλισμένους από 01.1 1993 και μετά), γεγονός που και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει επισημαίνει στο (ι) όμοιο.

β. Το έτος 2017, με το άρθρο 37 του (θ) σχετικού μεταφέρθηκαν στην υπαγωγή του Ν.2439/1996 οι καταταγέντες στις ΑΣΣΥ το 1990, με συνεπακόλουθο αποτέλεσμα την αναδρομική προαγωγή τους στον βαθμό του Λοχαγού (και αντίστοιχων) από τον Ιούλιο του 2016, χωρίς την πρόβλεψη ανάλογης ρύθμισης για τους καταταγέντες στις ΑΣΣΥ το έτος 1991, δημιουργώντας έτσι μεγάλη απόκλιση (4 ετών) στη μεταξύ τους βαθμολογική εξέλιξη. Η ως άνω χρονική απόκλιση οριστικοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256), όπου η διαφορά εκτοξεύθηκε πλέον στα (6 έτη).

3. Η Ομοσπονδία μας, λαμβάνουσα πλήθος μηνυμάτων από μεγάλο αριθμό θιγομένων εκ των ανωτέρω συναδέλφων μας και κατανοώντας πλήρως το μέγεθος του προβλήματος και την αδικία που έχει προκύψει και με γνώμονα την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου επισημαίνει τα παρακάτω:

α. Την παρούσα χρονική περίοδο οποιαδήποτε λύση προκριθεί θα πρέπει να επισπευτεί, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από τα Γενικά Επιτελεία, αρμόδια γραφεία/τμήματα των οποίων την τρέχουσα περίοδο θα διενεργήσουν τις τακτικές κρίσεις και μεταθέσεις του έτους 2021, ώστε να συνυπολογιστεί και να ρυθμιστεί το θέμα του απαιτούμενου χρόνου διοίκησης στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με διαλαμβανόμενα στα (α) και (β) σχετικά.

β. Οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ που κατετάγησαν το έτος 1991 συμπληρώνουν το τρέχον έτος (2021) 30 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας (Οκτ 2021).

γ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους αποφοίτους τάξης 1994 της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του ΣΞ, της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ, νυν ΣΜΥΑ) και της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ, νυν ΣΜΥΑ) της ΠΑ, εμπεριέχονται και καταταγέντες το έτος 1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), αλλά και το έτος 1993 (νέοι ασφαλισμένοι). Αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί, προκειμένου να μην επιφέρει διάσπαση της ενιαίας και αδιαίρετης επετηρίδας των υπόψη Αξιωματικών (τάξεως 1994), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή με το έτος 2012 όταν και προήχθησαν (ενιαία και αδιαίρετα) στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Ανθυποσμηναγού, αντίστοιχα.

4. Κατόπιν των παραπάνω και για την αποκατάσταση των δυσαρμονιών ως προς την ιεραρχία και εξέλιξη των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ, αλλά και την επαναφορά έμπρακτα του αισθήματος δικαίου στα εν λόγω στελέχη, προτείνεται η αλλαγή στην ημερομηνία μόνο του παρακάτω άρθρου:

«Άρθρο 150 του ν. 4764/2020 (Α’ 256): «Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2015.31.12.2018 Για τους ανωτέρω ο χρόνος των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξης τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντιστοίχων αποδοχών. Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996.».

5. Η υιοθέτηση της ως άνω πρότασης θα διευκολύνει τα Γενικά Επιτελεία να συνυπολογίσουν στον σχεδιασμό τους το θέμα του απαιτούμενου από τα (α) και (β) σχετικά χρόνου διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας (απαραίτητη προϋπόθεση στην βαθμολογική εξέλιξη) των επηρεαζόμενων από την ως άνω προτεινόμενη ρύθμιση. Για τη διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων (Υπηρεσίας και στελεχών) για το εν λόγω θέμα η Ομοσπονδία μας προτείνει την εξής ρύθμιση: «Στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν.2439/1996 προστίθεται εδάφιο ως εξής«Ο απαιτούμενος χρόνος διοίκησης για τους βαθμούς του Λοχαγού και αντίστοιχων και Ταγματάρχη και αντίστοιχων, των Αξιωματικών προέλευσης από ΑΣΣΥ οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2018, που αποκτήθηκε στον αμέσως προηγούμενο βαθμό, υπολογίζεται ως χρόνος διοίκησης στον κατεχόμενο βαθμό, όταν δεν χρησιμοποιήθηκε στον προηγούμενο βαθμό», δηλαδή να υπάρξει αντίστοιχα ανάλογη μέριμνα όπως συνέβη και με προγενέστερη ρύθμιση (ιδέτε άρθρο 28, εδάφιο 17 του ν.3883/2010 «Ο απαιτούμενος χρόνος διοίκησης για τους βαθμούς του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων και Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, που αποκτήθηκε στον αμέσως προηγούμενο βαθμό, υπολογίζεται ως χρόνος διοίκησης στον κατεχόμενο βαθμό, όταν δεν χρησιμοποιήθηκε στον προηγούμενο βαθμό.».

6. Με τις παραπάνω ρυθμίσεις επιτυγχάνεται:

α. Επαναφορά του συνόλου των παλαιών ασφαλισμένων στον ν.2439/1996 [(β) σχετικό].

β. Διατήρηση της συνοχής των αποφοίτων το έτος 1994 από τις ΣΜΥ (ΣΞ) ΣΤΥΑ (ΠΑ) και ΣΥΔ (ΠΑ). 

γ. Ίση αντιμετώπιση των καταταγέντων στις ΑΣΣΥ το έτος 1993 (τάξη 1994 και 1995) απότοκο του ότι, το 1993 υπήρξαν καταταγέντες και στις δύο (2) τάξεις 1994 και 1995.

δ. Επανέρχονται πλήρως, οι προϋποθέσεις που υπήρχαν κατά την εισαγωγή των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ, που κατετάγησαν τα έτη 1991 έως και 1993 (τάξεις 1993, 1994 και 1995).

ε. Αποκαθίσταται η διαφορά του ενός (1) έτους μεταξύ των καταταγέντων ΑΣΣΥ 1990 και 1991 αντί για έξι (6) έτη που είναι σήμερα.

στ. Επανέρχεται το αίσθημα δικαίου στους εν λόγω Αξιωματικούς και επιλύεται οριστικά ένα μείζον ηθικό ζήτημα χωρίς καμία άμεση οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Επιπλέον, για τους καταταγέντες το 1994 (τάξη 1996) οι οποίοι είναι νέοι ασφαλιζόμενοι σύμφωνα με τα (στ) και (ζ) σχετικά, αφ΄ ενός για την άμβλυνση της χρονικής διαφοράς που θα υπάρξει με την προηγούμενη τάξη (τάξη 1995) και αφ΄ ετέρου για να υπάρξει μία ολική λύση του θέματος της βαθμολογικής αρρυθμίας που υφίσταται συνέπεια της εφαρμογής του (α) ομοίου, προτείνεται η εξής τροποποίηση: «Στο άρθρο 27 του Ν.3883/2010 (Α΄167), προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:«4Α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ., των αξιωματικών που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019, απαιτείται η συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ. και κρίνονται εκτάκτως εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Για τους αξιωματικούς    που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντιστοίχων αποδοχών.».

8. Με την υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων δύναται να αποκατασταθούν στο σύνολο τους όλες οι αρρυθμίες που έχουν δημιουργηθεί, να επέλθει οριστικά λύση στη διασάλευση της αρχαιότητας και της βαθμολογικής δυσαρμονίας στην εξέλιξη των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και να επιλυθεί οριστικά ένα μείζον ηθικό πρόβλημα μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών.

9. Ο κάτωθι πίνακας αποτυπώνει τα ως άνω: 

 

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

1 σχόλια:

 1. Σήμερα για να προαχθεί ένα στέλεχος σε επισμηναγος χρειάζονται 30 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και για να γίνει αντισμήναρχος χρειάζεται 34 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας δηλαδή διαφορά 4 χρόνια.
  Στην πρόταση την συγκεκριμένη βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ των δύο συγκεκριμένων βαθμών πέφτει στα 2 μόνο χρόνια.
  Όλο αυτό σε συνάρτηση με την αυταπαγγελτη αποστρατεία στελεχών λόγω ορίου ηλικίας προαγωγής φέρνει αδικία για τα στελέχη τουλάχιστον του έτους 1988 που πρέπει να συμπληρώσει 34 χρόνια έναντι της πρότασης για τους 1990και μετά που χρειάζονται 32χρονια.
  Αυτό ισχύει και για τους εθελοντές του ν.445/74
  Να εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα για όλους θα είναι μια καλή εξέλιξη ώστε να μην υπάρχουν αυταπαγελτες αποστρατειες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά