Κατανομή 24ωρων Υπηρεσιών Στρατιωτικών Σ.Ξ.


ΘΕΜΑ : Κατανομή 24ωρων Υπηρεσιών Στρατιωτικών Σ.Ξ.

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.),
κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. στις 28 Απριλίου 2020, αναδεικνύει το θέμα της κατανομής
διατεταγμένων 24ωρων υπηρεσιών του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού του Σ.Ξ.
το οποίο και απασχολεί την πλειονότητα των εργαζομένων στελεχών του εν λόγω
Κλάδου.

2. Οι 24ωρες υπηρεσίες πραγματοποιούνται «κατά σειρά» βάσει των κατανομών
των κατηγοριών του προσωπικού που ρυθμίζει ο ΣΚ 20-2 σε συνδυασμό με το άρθρο 1
του ν.3883/2010.
3. Επί του ανωτέρω, ως σειρά νοείται η χρονική αλληλουχία ομοειδών πραγμάτων
(κατηγοριών) που συνδέονται με αιτιώδης σχέση και τίθενται σε ορισμένη τάξη-
ακολουθία και υπό τον ίδιο τύπο.

4. Σε περαιτέρω κανονιστική πράξη της υπηρεσίας (ΠαΔ 4-49/2019), καθορίζονται
υπό το πνεύμα λεπτομερειακού χαρακτήρα, ανώτατα όρια ανά μήνα των παραπάνω
υπηρεσιών των συγκεκριμένων κατηγοριών.

5. Επιπρόσθετα κατά το άρθρο 7§2 του ΠΔ 84/2009 «Κύρωση Κανονισμού
Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων», ισχύει ότι: «Η κατανομή των υπηρεσιών
μεταξύ των Κλάδων των ΕΔ καθορίζεται από τον ΑΔΦ σύμφωνα με την αριθμητική τους
δύναμη και τις υποχρεώσεις τους προς ικανοποίηση των ιδίων αναγκών…» καθώς
επίσης ότι υπηρεσίες που δεν δύνανται να εκτελούνται από οργανικά τμήματα λόγω
μειωμένης δύναμης «…με διαταγή του ΑΔΦ οι ανάγκες καλύπτονται και από άλλες
Μονάδες-Υπηρεσίες της Φρουράς».

6. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7§2 και το άρθρο 11§7ζ , σε Στρατόπεδα όπου
τα θέματα της ασφάλειας χειρίζεται ο Στρατοπεδάρχης, οι σχετικές ευθύνες και
υποχρεώσεις κατανέμονται απ' αυτόν μεταξύ των Μονάδων και Υπηρεσιών του
Στρατοπέδου με βάση τη δύναμη σε προσωπικό και μέσα της κάθε μίας και ως επί το
πλείστον ρυθμίζει το κανονικό του τμήματος φυλακής.
7. Βάσει του άρθρου 4 του Συντάγματος της Ελλάδας «Οι Έλληνες είναι ίσοι
ενώπιον του νόμου».

8. Σε κάθε περίπτωση οι 24ωρες υπηρεσίες διανυκτέρευσης επαυξάνουν τον
εργασιακό βίο των στρατιωτικών πέραν των 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας και
ενδεχόμενη ανισοκατανομή τους, βάσει των βαθμών των στελεχών, τα οποία τελούν
υπό το ίδιο θεσμικό πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας, συντελεί πασιφανώς και σε άνιση
μεταχείριση του χρόνου απόληξης της στρατιωτικής τους πορείας.

9. Απόκλιση ή παραγκώνιση του βασικού κριτηρίου «κατά σειρά» που ορίζεται
στο ΣΚ 20-2 και μονόπλευρη χρήση των αναλογιστικών επιμερισμών της διαβάθμισης
των ανωτάτων ποσοτικών ορίων ανά διοικητικό βαθμό της Πάγιας διαταγής ΠαΔ 4-
49/2019, κατά λανθασμένη ερμηνεία, επιφέρει μεροληπτική πασίδηλα στάση στην
αντιμετώπιση των κατηγοριών-βαθμών του στρατιωτικού προσωπικού τα οποία
εκτελούν μάλιστα ίδιες υπηρεσίες. Αποτέλεσμα είναι να επιβαρύνονται περισσότερο
τα χαμηλόβαθμα στελέχη τα οποία μάλιστα αποκομίζουν μεγαλύτερο ποσοτικό
(αριθμητικό) «βάρος» στην κατανομή των υπηρεσιών αλλά και πρόσθετο «βάρος»
ευθύνης σε συσχετισμό του βαθμού, της εμπειρίας και της στρατιωτικής τους
εκπαίδευσης, από το υφιστάμενο διευρυμένο εύρος λογισμού βαθμών σε
ορισμένες υπηρεσίες 24ωρης διάρκειας. Συγκεκριμένα, με την από 17 Φεβ 2017


τροποποίηση του ΣΚ 20-2 σε υπηρεσία του άρθρου 47 προβλέπεται κατανομή από
βαθμό Ανθυπασπιστή, Κατώτερο Αξιωματικό (Ανθυπολοχαγό, Υπολοχαγό, Λοχαγό)
μέχρι Ανώτερο Αξιωματικό (Ταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη κ.λπ.).

10. Μετά τα παραπάνω το Σωματείο ζητά την πλήρη εφαρμογή του
Στρατιωτικού Κανονισμού (ΣΚ) 20-2 αναφορικά με την έκδοση των διατεταγμένων
24ωρων υπηρεσιών ώστε τα αποφασιστικά όργανα να προβαίνουν στην
κατανομή τους σε σχέση με το κριτήριο «κατά σειρά», αποφεύγοντας εξ αρχής
αναλογιστικούς επιμερισμούς ανά μήνα και ανά βαθμό των ανωτάτων ορίων της
Πάγιας Διαταγής (ΠαΔ) 4-49/2019, επιφέροντας εκ των προτέρων ανισότητα και
αδικία μεταξύ του στρατιωτικού προσωπικού που τελεί πασίδηλα υπό ίδιες
εργασιακές συνθήκες, για αποφυγή συγκρουσιακών πόλων, έλλειψης
εμπιστοσύνης καθώς και υπέρμετρης και εκτός διακριτικών ορίων χρήσης
δικαιοδοσίας υπέρ ανωτέρων βαθμών.
11. Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται
το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος και για τις
εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, προκειμένου το Σωματείο μας ακολούθως να
ενημερώσει τα μέλη του.

12. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές
της συλλογικές ενέργειες στο πλαίσιο της αγαστής δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης
ώστε εν συνεχεία να ενημερώσουμε τα μέλη μας.

13. Οι ΑΔΦ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και οι λοιπές στρατιωτικές αρχές
παρακαλούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους περί εφαρμογής του ισχύοντος
πλαισίου και αποφυγής παρερμηνειών των κανονιστικών πράξεων κατανομής της
24ωρης υπηρεσίας.

14. Στα μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας,
που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.

15. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση
καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία
εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής

δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των
στρατιωτικών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Μακράκης Παναγιώτης Σαρακατσάνης
6947293370 6977566243
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά