Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 32/ΚΔ/2017
ΣΧΕΤ: α. N.3433/2006 «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων»
β. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο Δημόσιο,
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό με ανοικτή επισπευσμένη διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών, συνολικού προϋπολογισμού εννιά εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 9.072.000,00).
Χάριν συντομίας η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» στο εξής για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού θα αναφέρεται ως «ΕΑΣ».
2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Κεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ» Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 111, Υμηττός (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος),με καταληκτική ημερομηνία την 06 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
3. Προσφορές που τυχόν κατατεθούν μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.
4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 06 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15 π.μ. από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
5. Περίληψη της διακήρυξης του Διαγωνισμού αναρτάται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο διαδικτυακό ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης καθώς και περίληψη αυτής αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ» (www.eas.gr)
6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της διακήρυξης του Διαγωνισμού από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 111, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 9799353, fax 210 9718932,) κατά τις ώρες 8:00 πμ. – 15:00 μμ., καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ» (www.eas.gr).
7. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το αντίγραφο της διακήρυξης του Διαγωνισμού να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών της «ΕΑΣ», με τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail,). Την ίδια υποχρέωση έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν τους όρους της διακήρυξης του Διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ».
8. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της «ΕΑΣ».

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣΛ. Ηλιουπόλεως 111, ΤΚ 17236 Υμηττός
Τηλέφωνο: 210 9799353
Φαξ: 210 9718932
e-mail:alimperopoulou@eas.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣhttp://simap.europa.eu/enotices
www.eas.gr
https://diavgeia.gov.gr
ΤΥΠΟΣ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣΦορέας της Γενικής Κυβέρνησης
Κύρια Δραστηριότητα: Άμυνα
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV35813000-6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠρομήθεια αντιβαλλιστικών κρανών
ΠΟΣΟΤΗΤΑ72.000 τεμάχια (14.400 τεμ. / έτος)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ€ 9.072.000,00 (€ 1.814.400 / έτος)
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΟΧΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ5 έτη
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑνοικτή επισπευσμένη διαδικασία
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ06 Δεκεμβρίου 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ»  Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 111, 17236 Υμηττός (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΕκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ«ΕΑΣ»  Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1
06  Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣΟι οικονομικοί φορείς που έχουν υποβάλλει προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΕλληνική
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝΚεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ»  Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 111, 17236 Υμηττός (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)17  Noεμβρίου 2017
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά