ΝΤΡΟΠΗ σας χαρτογιακάδες για την δυσμενή διακριτική μεταχείριση των Εθελοντών Μακράς Θητείας!

Τί σας έκαναν μωρέ Μαυρογιαλούρηδες και παρατρεχάμενοι, οι Εθελοντές - Εθελόντριες Μακράς Θητείας και τους αντιμετωπίζετε σαν εξώγαμα του στρατεύματος;

Τί σας έκαναν μωρέ σιτεμένα κουφάρια και μαλάκια της Διοίκησης, οι Εθελοντές - οι Εθελόντριες Μακράς Θητείας και τους αντιμετωπίζετε ως απόπαιδα της στρατιωτικής οικογένειας;

Τί σας έκαναν μωρέ αυτοί που αποτελούν την πρώτη γραμμή μάχης, τον σιδερένιο βραχίονα του κράτους, που αντί για σεβασμό και εκτίμηση της προφοράς τους, τους αντιμετωπίζετε ως αναλώσιμα υπαξιωματικάκια;

Τί σας έκαναν μωρέ αυτοί που επανδρώνουν μαζί με τους συναδέλφους τους άλλων κατηγοριών υπαξ-κων τα χαρακώματα των συνόρων, τις πίστες των αεροδρομίων, την πλοϊμότητα των πολεμικών μας πλοίων, τα οπλικά μας συστήματα και όλη την μαχητική δομή του στρατεύματος και τους έχετε απαξιώσει τα βαθμολογικά, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματά τους;

* Με το νομικίστικο φαιδρολόγημα ότι αποτελούν άλλη κατηγορία υπαξ-κων και τα σου ’πα – μου ’πες, τους απαξιώσατε ιεραρχικά και κυρίως ηθικά με την προαγωγή σε βαθμούς αξ-κού των νεότερων τους εθελοντριών, με τις οποίες εργάζονται κάτω από τις ίδιες πραγματικές και νομικές συνθήκες, αφού παραβιάσατε βάναυσα την ιεραρχική δεοντολογία και την επιτασσόμενη από το άρθρο 4 του Συντάγματος ίση μεταχείριση, με την εσκεμμένη διακριτική πονηρονομία, έχοντες τελματώσει τους Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς Θητείας στον καταληκτικό βαθμό του ανθ-στού, με τα αντίστοιχα μειωμένα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

* Με το άρθρο 16 του Ν.Δ/τος 398/74 καθορίζονται οι χρονικές προϋποθέσεις χορηγήσεως του εφ’ άπαξ βοηθήματος των Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, ορίζοντας μεταξύ των άλλων τα εξής:

«1. Εφ' άπαξ βοηθήματος δικαιούνται οι έχοντες δεκαετή τουλάχιστον συμμετοχήν εις το Ταμείον Αλληλοβοηθείας, εξαιρέσει των εν άρθρ. 17, παρ. 4 και 6, του παρόντος, αναφερομένων περιπτώσεων δι' ας παρέχεται βοήθημα και άνευ της προϋποθέσεως δεκαετούς συμμετοχής.

2. Οι έχοντες μικρότερον χρόνον συμμετοχής δικαιούνται εις απόληψιν ατόκως των πράγματι καταβληθεισών παγίων εισφορών.

3. Οι παραιτούμενοι, οι τιθέμενοι εις απόταξιν και οι οριστικώς εξερχόμενοι του Στρατεύματος μέτοχοι συνεπεία καταδίκης, μετά ή άνευ εκπτώσεως από του βαθμού, δικαιούνται βοηθήματος, εφ' όσον δικαιωθούν, παρά του Δημοσίου, συντάξεως.»Παρά όμως τα ανωτέρω ισχύοντα για τις λοιπές κατηγορίες υπαξ-κων, για τους Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς Θητείας οι αγκιτάτορες των σκοπιμοτήτων έχοντες ακράτεια ανευθυνότητας με την διάταξη παραγράφου 3 άρθρου 11 του Νόμου 2936/2001, διαχώρισαν δυσμενώς με δεσμευτική διάταξη για την λήψη εφάπαξ βοηθήματος μόνο με συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας τους Εθελοντές - Εθελόντριες Μακράς Θητείας ως εξής:

«3. Το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος από τα Ταμεία αλληλοβοηθείας θεμελιώνεται μετά τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας.

Έξοδος εκ των τάξεων του στρατεύματος πριν τα είκοσι πέντε (25) έτη για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων λόγω υγείας ή θανάτου, τους αποστερεί από το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος»

Η διάταξη αυτή των οπαδών της εθνομηδενιστικής σχολής, είχε και έχει ως αποτέλεσμα οι μητέρες τριών (3) τέκνων Εθελόντριες Μακρά Θητείας που έλαβαν σύνταξη σύμφωνα με την κείμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία στα 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας, να χάσουν το δικαίωμα εφάπαξ βοηθήματος και να λάβουν επιστροφή κρατήσεων (ψιχία), ενώ αποταχθέντες από το στράτευμα των άλλων κατηγοριών υπαξ-κοι με 15 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν εφάπαξ βοήθημα, το οποίο θα λάβουν και αυτοί που θα τεθούν σε απόταξη μέχρι το 2015.

Επαίσχυντη δηλαδή αντιμετώπιση από τον εσμό των λευκολαρίων και τις υπηρεσιακές μπουγελόφατσες της πολύτεκνης και προστατευόμενης από το Σύνταγμα οικογένειας.* Με την παρ.1 άρθρου 15 του Νόμου 1513/85 ορίζεται ότι :

«1. Οι αποδοχές και κάθε είδους παροχές των οπλιτών με πενταετή υποχρέωση υπόκεινται στις ίδιες κρατήσεις, που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαξιωματικούς.»

Σύμφωνα με την άνω διάταξη οι Εθελοντές Μακρά Θητείας κατά το διάστημα 1985 έως 1992 που διετέλεσαν Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) κατέβαλαν την προβλεπόμενη κράτηση 4% επί των αποδοχών που ελάμβαναν, δηλαδή του βασικού μισθού, της προσαύξησης ευδοκίμου παραμονής, του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας και του επιδόματος εξομαλύνσεων διαφορών μισθολογίου, εφόσον το τελευταίο επίδομα υπολογίζετο στο χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα των μετόχων των Ταμείων Αλληλοβοηθείας.

Παράλληλα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ κατέβαλαν εισφορά εργαζομένου το 1985 4,75% των λαμβανομένων αποδοχών, από την 1/10/90 5,25%, από την 1/7/91 5,75%, την 1/1/93 6,67%.

Με την αριθμ. πρωτ. 27135/0092/17-2-11 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αναζητήθηκαν οι άνω ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν στο ΙΚΑ, κατά το μέρος που αφορούν κύρια σύνταξη αποδοθείσα στο Δημόσιο και κατά το μέρος που αφορούν επικουρική σύνταξη στα οικεία Μετοχικά Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ).

Έτσι απλά τα Μετοχικά Ταμεία ενεθυλάκωσαν παράνομα τις εισφορές στο ΙΚΑ 6-7 ετών των ΕΠΥ- ήδη ΕΜΘ που τους ανήκουν και έπρεπε να επιστραφούν σ’ αυτούς.

Δεν σταμάτησαν όμως μέχρι εδώ την διακριτική μεταχείριση των Εθελοντών - Εθελοντριών Μακράς Θητείας τα γραβατοφορεμένα τσιμπούρια, μετά 23 έτη από τη κατάταξη των ΕΜΘ, οι τυμβωρύχοι παρερμηνεύοντες την παρ 1α άρθρου 8 του ΝΔ 398/74 που ορίζει ότι: «Μέτοχοι των Ταμείων τυγχάνουν υποχρεωτικώς οι εν ενεργεία μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξ-κοι των αντίστοιχων Κλάδων» και με αιτιολογία την αριθμ. 299/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ζητούν πρόσθετη κράτηση πλέον του 4% που κατέβαλαν επί των αποδοχών τους και ποσοστό 2% που θα εισπραχθεί είτε με εφάπαξ παρακράτηση από τον δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα κατά την πληρωμή του, είτε μηνιαία παρακράτηση από την μισθοδοσία επί των αποδοχών τους, καθ’ όλο το διάστημα που οι ΕΜΘ διετέλεσαν Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας, διότι λένε ότι δεν είχαν κατά το άνω διάστημα την ιδιότητα του μονίμου υπαξ-κου και ως εκ τούτου η καταβαλλόμενη κράτηση αποτελούσε πόρο των Ταμείων και όχι κράτηση μετόχων των Ταμείων, ως εκ τούτου δε έχουν υποχρέωση της πρόσθετης κράτησης που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.2 άρθρου 15 του Νόμου 2936/2001 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Νόμου 3257/04 και είναι αυτή του άρθρου 10 παρ.4 του Ν.398/74, σύμφωνα με την αριθμ. 398/74 Γνωμοδότηση.

Αν όμως η τυμβωρυχία και ο κανιβαλισμός των ΕΜΘ από τους παπαδοκεφτέδες είχε αντικειμενικά νόμιμα κριτήρια, θα λάμβαναν υπόψη την αριθμ.87/90 Γνωμοδότηση της Συνέλευσης Προϊσταμένων Νομικών Διευθύνσεων, η οποία γνωμοδότησε ότι οι κατ’ επάγγελμα στρατιωτικοί, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι Εθελοντές και οι ανακαταταγμένοι, είναι Μέτοχοι του Ταμείου σε αντίθεση με εκείνους που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δηλαδή τους κληρωτούς και έφεδρους, οι οποίοι δεν είναι μέτοχοι του Ταμείου, η κράτηση των οποίων αποτελεί αυτή και μόνο πόρο του Ταμείου, όχι όμως και εκείνων εκ των Εθελοντών Εφέδρων και Ανακαταταγμένων υπαξ-κων, οι οποίοι καθ΄ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. μεταγενέστερη μονιμοποίηση) παρέμειναν επί μακρόν μέχρι την συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο… όπως δηλαδή οι Εθελοντές Μακράς Θητείας .

Σχετικά άλλωστε υπήρξε κατηγορηματικός ο τότε ΥΕΘΑ, ο οποίος με το αρ. Φ.900α/1323/26-11-1996 έγγραφό του προς την Βουλή των Ελλήνων (Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου) επί σχετικής ερωτήσεως του βουλευτού κ. Ι. Λαμπρόπουλου, ανέφερε τα εξής :

«Πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω κατηγορία Στρατιωτικού Προσωπικού απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη στρατιωτική τους ιδιότητα, ήτοι δικαιούνται τόσο εφάπαξ όσο και μέρισμα σύμφωνα με τις διατάξεις των Ασφαλιστικών τους Ταμείων αφού θεωρούνται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) καθώς και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Αξιωματικών Στρατού (ΤΑΑΣ)».ΝΤΡΟΠΗ σας χαρτογιακάδες για την δυσμενή διακριτική μεταχείριση των Εθελοντών Μακράς Θητείας. 

 

Ολίγην αιδώ νεκροθάφτες της Εθνικής ομοψυχίας.

Ολίγην αιδώ τυμβωρύχοι.

Την απάντηση των ΕΜΘ θα την αναζητήσετε στην κάλπη στις επόμενες εκλογές ,100000 ψήφοι κατ ελάχιστο, οι οποίοι επίκειται να μην συμμετάσχουν ή δεν θα στηρίξουν τα κόμματα εξουσίας.<<Προδότης δεν είναι μόνον αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος του στους εχθρούς ,αλλά και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα , εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ,για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει...>>

Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

12/9/2013

Γιώργος Εμμανουηλίδης

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά