Π.Ο.Ε.Σ. προς Υπουργείο Εργασίας: Εφαρμόστε επιτέλους το νόμο ή ρυθμίστε το

 

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
TYPOGRAPHY


ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Ζητήματα Στρατιωτικών

α. ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210, «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων»)

β. Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 165, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»)

γ. Υπ΄ αριθμ. 27135/0092/17.2.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ3Η-4Β) εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ

δ. Υπ΄ αριθμ. 111482/0092/2016 (ΦΕΚ Β΄, «Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη») Κοινή Υπουργική Απόφαση κ.κ. Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών»)

ε. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

στ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 121/22.1.2020 έγγραφό μας

ζ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 927/03.6.2020 έγγραφό μας

η. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 968/12.6.2020 έγγραφό μας

θ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 992/19.6.2020 έγγραφό μας

ι. Ερώτηση 849/21.10.2020 της Βουλής των Ελλήνων (ΚΙΝΑΛ)

ια. Απάντηση 2071Ε/16.11.2020 της Βουλής των Ελλήνων (ΥΠΕΚΥ)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ.           

Με την (ια) σχετική απάντησή σας, επί  του (ι) όμοιου ερωτήματος κ.κ. βουλευτών του ΚΙΝΑΛ, σε συνέχεια των (στ) έως και (θ) εγγράφων μας, ευκόλως αντιλαμβάνεται ο κάθε καλόπιστος μέσος αναγνώστης ότι καμία πρόθεση δεν υπάρχει από το Υπουργείο σας, περί διευθέτησης μειζόνων για το σύνολο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ζητημάτων που ανέκυψαν από τη σφόδρα αντίδραση του ΕΦΚΑ να εφαρμόσει ισχύοντες νόμους.

Συγκεκριμένα, με την ως άνω απάντησή σας ανακύπτουν εύλογα ερωτήματα επί δύο (2) τιθέμενων ζητημάτων που αφ΄ ενός χρήζουν απαντήσεως και αφ΄ ετέρου κατατίθενται προς κρίση από το σύνολο των Ελλήνων στρατιωτικών. 

  • ΖΗΤΗΜΑ 1ο, που αφορά στην προσαύξηση κατά τρία (3) έτη για τους στρατιωτικούς που κατετάγησαν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων τα έτη 1990 – 1995.

Με την ως άνω (ια) σχετική απάντησή σας, μεταξύ άλλων, γνωρίζεται ότι για την προσαύξηση κατά τρία (3) έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών, ο οποίος αποτελεί πλασματικό χρόνο ασφάλισης, απαιτείται καταβολή από τον ίδιο τον στρατιωτικό της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής αυτής, το οποίο (ποσοστό) από 01.1.2020 και εφεξής ανέρχεται σε 20%.

Επιτρέψτε μας να διαφωνήσουμε με την ως άνω ερμηνεία σας, η οποία ουδόλως βασίζεται στα όσα επικαλείστε, καθόσον, κατά την άποψή μας, η ως άνω προσαύξηση των τριών (3) ετών δεν αποτελεί πλασματική υπηρεσία αλλά πραγματική τοιαύτη συντάξιμη, αφού:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του (α) σχετικού, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε Μονάδες εκστρατείας, σε πολεμικά πλοία, σε υπηρεσίες υπεραπόκεντρων φάρων, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και τις Μονάδες του, σε Αεροδρόμια και τις Διοικήσεις Μονάδες και Υπηρεσίες που εδρεύουν σε αυτά.   

Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του (β) σχετικού νόμου, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη.

Η (γ) σχετική εγκύκλιος αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στη διαδικασία υπολογισμού του ως άνω χρόνου των τριών (3) ετών, η οποία (διαδικασία) είναι αυτή της αναγνώρισης του χρόνου σπουδών, δηλαδή ότι θα πρέπει η/ο ενδιαφερόμενη/ος να καταθέσει αίτηση και οι εισφορές να υπολογιστούν κατά τα ισχύοντα από την, κατά το χρόνο αίτησης, νομοθεσία και όχι ότι η ως άνω τριετία (3ετία) είναι πλασματική.

Τέλος, σύμφωνα με τη (δ) ΚΥΑ, η κλιμάκωση των ποσοστών του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, δηλαδή του Δημοσίου και όχι του εργαζόμενου, δηλαδή του στρατιωτικού, καθόσον, κατά την παρ. αυτής: «α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου. β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου και διαμορφώνεται κατ΄ έτος ως εξής: έτος 2017 ποσοστό 3,33%, έτος 2018 ποσοστό 6,67%, έτος 2019 ποσοστό 10% και έτος 2020 και επόμενα ποσοστό 13,33%. 

  • ΖΗΤΗΜΑ 2ο, που αφορά στην επιπλέον πενταετία των στρατιωτικών που θεσπίστηκε με το άρθρο 11 του (ε) σχετικού νόμου, από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων.

Ο ΕΦΚΑ και κατ΄ επέκταση το Υπουργείο σας, εμμένει στην άποψη να μην εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και να συμπεριφέρεται ως μέλος της νομοθετικής εξουσίας και όχι της εκτελεστικής, αλλοιώνοντας με τον τρόπο αυτό βάναυσα τα συνταγματικά χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις της καθεμίας, αφού αρνείται πεισματικώς να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4609/2010.

Εάν οποιοδήποτε εκτελεστικό όργανο της συντεταγμένης πολιτείας (ΕΦΚΑ και Υπουργείο Εργασίας) φρονεί ότι ο νομοθέτης (Βουλή των Ελλήνων), θέσπισε νόμο, που κατά την άποψή του, υπερέβη τυπικά ζητήματα οφείλει να φέρει το θέμα ενώπιον των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων, δηλαδή τα δικαστήρια, ώστε αυτά να αποφασίσουν για τη νομιμότητα του νόμου ή όχι και όχι να κωλυσιεργεί μη εφαρμόζοντας το νόμο. Άλλωστε η εκτελεστική συντεταγμένη εξουσία απαιτεί από τον πολίτη την πλήρη εφαρμογή των νόμων, αλλά η ίδια δεν εφαρμόζει τους νόμους. Αυτό δεν είναι οξύμωρο; 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε: 

  • Με εγκύκλιό σας, να αποσαφηνίσετε ότι το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών που απαιτείται να καταβάλει η/ο στρατιωτικός που επιθυμεί να αναγνωρίσει τα τρία (3) έτη της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν.3865/2010 ανέρχεται σε 6,67% (το υπόλοιπο 13,37% οφείλει ο εργοδότης - δημόσιο). 
  • Να εφαρμόσετε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4609/2010 άλλως, εφόσον τούτο επικαλείστε, να ενσωματώσετε το άρθρο αυτό στο κυοφορούμενο νομοσχέδιο που θα καταθέσετε προς διαβούλευση, συζήτηση και ψήφιση το αμέσως προσεχές διάστημα.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά