Επίσημη πρόταση της ΠΟΜΕΝΣ για τις Σχολές ΑΣΣΥ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
  1. Με αφετηρία το (θ) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Ε.Σ.ΠΕ.ΑΧ.),  σας γνωρίζουμε  ότι με τα σχετικά (β), (γ), (δ), (στ) & (ζ) κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες επήλθαν σαρωτικές αλλαγές στην παρεχόμενη Ανώτατη Δημόσια Εκπαίδευση της χώρας μας. Αλλαγές, τις οποίες επέβαλε και επιβάλει στον εν λόγω τομέα αφενός η ανάγκη προσαρμογής στις διαρκώς ανανεούμενες απαιτήσεις που παράγει ο διεθνής ανταγωνισμός των κρατών στον τομέα της εκπαίδευσης, λόγω των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης, αφετέρου η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πυλώνας της οποίας αποτελεί η κλιμακούμενη κινητικότητα των εργαζομένων των χωρών μελών της ΕΕ στα όρια της τελευταίας και όχι μόνο.
  1. Ο συνδυασμός των ανωτέρω ανέδειξε πανευρωπαϊκά αλλά και διεθνώς την ανάγκη τυποποίησης διαδικασιών, κατηγοριοποίησης, ισοτίμησης και αντιστοίχισης της εκάστοτε παρεχόμενης εθνικής δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, ώστε να δύναται αυτή να αναγνωριστεί -επί συγκεκριμένης κλίμακας-, διασυνοριακά μέσω των τίτλων σπουδών που φέρουν οι εργαζόμενοι ποικίλης κατηγορίας εκπαίδευσης αλλά και χώρας προέλευσης.
  1. Η ριζική αλλαγή που συντελείται επί μακρόν στην Ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας, δυστυχώς, δεν επεκτείνεται επαρκώς στις υφιστάμενες δομές των εγχώριων στρατιωτικών σχολών (Α.Σ.Ε.Ι. & Α.Σ.Σ.Υ.) και την συνακόλουθα παρεχόμενη εκπαίδευση σε αυτές, ενώ επίσης, δεν συνοδεύεται από ενέργειες απαραίτητες για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων με διεθνή αναγνώριση, για εκείνα τα τμήματα τους που καταρτίζουν στελέχη με ειδικότητες ή εξειδικεύσεις κοινές στην αγορά εργασίας (κατά αντιστοιχία παρόμοιας εκπαίδευσης σε τμήματα Α.Ε.Ι.).
  1. Στην δε περίπτωση των αποφοίτων από σχολές Α.Σ.Σ.Υ., αν και με τα σχετικά (α) & (ε) υπήρξε σε βάθος χρόνου σταδιακή αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης τους, μετά μάλιστα από την επέκταση των χρόνων φοίτησης από δύο (2) σε τρία (3), εξακολουθεί το επίπεδο της εκπαίδευσής τους με βάση τα διεθνή αλλά και τα εθνικά πρότυπα (η) σχετικό, να μην είναι ανώτερο αυτού της κατηγορίας πέντε (5), δηλαδή ισότιμο μαθητείας ΕΠΑ.Λ. ή Ι.Ε.Κ. (αμφότερα μετά από πιστοποίηση), ο δε νόμος σαφώς ορίζει ότι οι Α.Σ.Σ.Υ. είναι σχολές: Τριτοβάθμιας Ανώτερης και ΟΧΙ Ανώτατης Εκπαίδευσης.
   5. Οι περιορισμοί που επιβάλει η διάκριση σε Ανώτατη και Ανώτερη εκπαίδευση στα πλαίσια των στρατιωτικών σχολών -πέρα από το ουσιωδώς διάφορο ποιοτικά επίπεδο εκπαίδευσης και σταδιοδρομικής ανέλιξης- παράγει μια σειρά από δυσχέρειες για τους αποφοίτους των Α.Σ.Σ.Υ.:
       α. Παραμένουν οι σχολές φοίτησής τους (με εξαίρεση την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) οι μόνες που δεν αναβαθμίστηκαν σε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),                           β. Με βάση το άρθρο 34 του (στ) ομοίου «1. Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. … ». Συνεπώς, εκ του προοιμίου οι απόφοιτοι Α.Σ.Σ.Υ. δεν δύνανται να τύχουν της συνταγματικά κατοχυρωμένης δυνατότητας ανάπτυξης περαιτέρω της προσωπικότητάς τους επιλέγοντας να επιμορφωθούν μέσω ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος κάποιου Πανεπιστημίου, αφού αποκλείεται η συμμετοχή τους σε αυτά, καθώς οι σχολές αποφοίτησής τους δεν είναι ισότιμες των Α.Ε.Ι. (κατηγορίας 6) και                         
       γ. Οποιαδήποτε στιγμή μετά την αφυπηρέτηση τους (πρόωρη / αυτοδίκαιη / οικειοθελής ή μη) τίθενται αδύναμοι στην αγορά εργασίας δίχως πιστοποίηση των σπουδών τους. Είναι αδιανόητο, ακόμα κι αυτός που αποχωρεί ως «ευδοκίμως τερματήσας» την σταδιοδρομία του, στην ηλικία πέριξ των πενήντα τριών (53) ετών [ισχύουσα ασφαλιστική & σταδιοδρομική νομοθεσία (35 έτη πραγματικής υπηρεσίας & 5 έτη εξαγοράσιμης)], να υποχρεώνεται από την Πολιτεία να παραμείνει σε καθεστώς σύνταξης, απλά και μόνο γιατί το πτυχίο που διατηρεί είτε δεν είναι πιστοποιημένο, ώστε αξιοποιώντας το να εργαστεί για τον ιδιωτικό τομέα, είτε πράγματι δεν είναι κατάλληλο και ανταγωνιστικό ανάμεσα σε συναφή στην αγορά εργασίας.                  
   6. Προς αντιμετώπιση των παραπάνω δυσχερειών, την αρτιότερη εξυπηρέτηση του σκοπού των Ενόπλων Δυνάμεων, την διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος αλλά και προς όφελος των εργαζομένων - λειτουργών των Ενόπλων Δυνάμεων, η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. προτείνει τα εξής: 
       α. Υπαγωγή όλων των στρατιωτικών σχολών υπό την στέγη ενός πρότυπου Στρατιωτικού Πανεπιστημίου. Διατήρηση Σχολών και Τμημάτων και επαύξηση αυτών σύμφωνα με τις διακλαδικές ανάγκες,
       β. Επαύξηση του χρόνου φοίτησης των σχολών Α.Σ.Σ.Υ. σε τέσσερα (4) έτη. Ουσιαστική αναβάθμιση των πτυχίων τους με μαθήματα εξειδίκευσης ανά ειδικότητα ή τομέα, πτυχιακή εργασία ή/και ότι άλλο ενδεδειγμένο,                        
       γ. Σύσταση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από τα τμήματα των στρατιωτικών σχολών, υποστηριζόμενα από τα στελέχη που ενδιαφέρονται,                         
       δ. Αναγνώριση, ισοτίμηση και αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών (νοσηλευτές, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, κ.α.) των στρατιωτικών σχολών με εκείνους που εντοπίζονται στην αγορά εργασίας (εγχώρια ή διεθνή),                         
       ε. Πρόβλεψη για τους αποφοίτους Α.Σ.Σ.Υ. (τετραετούς φοίτησης) καλύτερης σταδιοδρομικής εξέλιξης, αρχής γεννωμένης με τον βαθμό αποφοίτησής τους ο οποίος θα πρέπει να είναι αυτός του Αρχιλοχία και των αντιστοίχων, χωρίς να διαταράσσεται ο χρόνος προαγωγής σε βαθμό Αξιωματικού, που με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι τα 19 έτη υπηρεσίας. Παροχή δυνατότητας αναβάθμισης του πτυχίου στους αποφοίτους και στους μαθητές που τέλεσαν ή τελούν αντίστοιχα υπό το υφιστάμενο καθεστώς τριετούς φοίτησης,                        
     στ. Συμπερίληψη των Α.Σ.Σ.Υ. στον επικείμενο διάλογο περί ισοτίμησης και αντιστοίχισης των τίτλων σπουδών που πρόκειται να ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον για τους αποφοίτους ΤΕ. 
 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία αλλά και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων σε διάλογο, ώστε από κοινού να αναζητήσουμε τις λύσεις εκείνες που τυγχάνουν ρεαλιστικής εφαρμογής, ώστε μέσω της “προσόδου” της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα στελέχη -τα οποία λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ισχύος για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας-,  να  μπορέσουν  να διατηρήσουν τις τελευταίες σύγχρονες και αξιόπιστες διαμέσου της γνώσης.  Διασφαλίζοντας παράλληλα ότι από τον εν εξελίξει συντελούμενο εκσυγχρονισμό των δομών του κράτους στον χώρο της Ανώτατης εκπαίδευσης, θα προκύψουν οφέλη τα οποία θα δύναται να επιτρέψουν σε μελλοντικό χρόνο (χρόνος αφυπηρέτησης τους) την σύνδεση των παραπάνω στελεχών με την αγορά εργασίας. Αίτημα το οποίο βρίσκει απήχηση στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού.
  1. Εισηγητές θέματος:
           Τομεάρχης Νομικών Θεμάτων: Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Λέντζιος ΠΝ, τηλ. 6958 471300.
           Τομεάρχης Παραγωγικών Σχολών: Επισμηναγός (ΤΜΑ) Ανέστης Πιπικάκης τηλ. 6983500390
  1. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Ταγματάρχης (ΠΖ) Παπαθανασίου Γεώργιος , τηλ. 6937023598.
       Μετά τιμής
          Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά