Π.Ο.Ε.Σ. - Πρόταση τροποποίησης ΒΟΕΑ

Π.Ο.Ε.Σ. - Πρόταση τροποποίησης ΒΟΕΑ
ΘΕΜΑ : Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.)
α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 811/2018 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 150/2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.
γ. Υπ΄ αριθμ. 453090 Υπουργική Απόφαση της 25.11/8.12.83 (ΦΕΚ Β΄ ΦΕΚ 706, «Βοήθημα για τη δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας των παιδιών των μετόχων και μερισματούχων Μ.Τ.Α.»)
δ. Υπ΄ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347 Υπουργική Απόφαση της 17.1/15.2.84 (ΦΕΚ Β΄ 74, «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.»)
ε. Υπ΄ αριθμ. 871.1/27 Υπουργική Απόφαση της 11.1/31.5.85 (ΦΕΚ Β΄ 359, «Βοήθημα δημιουργίας οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας στα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Ν.»)
στ. Ν.1329/1983 (ΦΕΚ Α΄ 25, «Κύρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου: Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο»)
ζ. Υπ΄ αριθμ. Φ.951.1/120/875101/Σ. 5291/2010 ΚΥΑ κ.κ. Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1357, «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17 Ιαν/ 10 Φεβ 1984 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 74), όπως τροποποιήθηκε με τη Φ. 951.1/32/310287/Σ.630/ 31 Ιαν 2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 210)»)
1. Με τις διατάξεις των (γ) έως και (ε) σχετικών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και προκειμένου τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων να ασφαλίσουν τα γεννηθέντα από την ισχύ του (στ) ομοίου, χωρίς διάκριση φύλου, νόμιμα ή/και νομιμοποιηθέντα ή/και θετά παιδιά των μετόχων και μερισματούχων, θεσπίστηκε το βοήθημα οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.), με σκοπό την παροχή στα παιδιά αυτά εφάπαξ βοηθήματος για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους. Με το (ε) σχετικό επήλθαν τροποποιήσεις στο (β) όμοιο οι οποίες συν τοις άλλοις άλλαξαν το ελάχιστο όριο ηλικίας καταβολής στα τέκνα, του εν λόγω βοηθήματος.
2. Σε εκτέλεση των ανωτέρω, ενεργοί μέτοχοι και μερισματούχοι:
α. Υποχρεούνται να δηλώσουν στο οικείο Μετοχικό Ταμείο τα παιδιά τους, μέσα σε χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη γέννησή τους, ή τη νομιμοποίησή τους, ή την υιοθεσία τους, καταβάλλοντας αναλογούν ποσό ως δικαίωμα εγγραφής.
β. Καταβάλλουν μηνιαία κράτηση υπέρ των οικείων Μετοχικών Ταμείων που αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του ως άνω βοηθήματος, ενώ η αυτή κράτηση παύει αυτοδικαίως στο 25ο έτος (συμπληρωμένο) της ηλικίας του παιδιού.
3. Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για την οικογενειακή ή επαγγελματική αυτοτέλεια, που καταβάλλεται από το οικείο Μετοχικό Ταμείο του Κλάδου των ΕΔ όπου υπηρετεί ο γονέας/μέτοχος, μετά από αίτηση του δικαιούχου παιδιού, καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που λαμβάνει ο μερισματούχος ή η χηρεύουσα οικογένεια, κατά την ημερομηνία που νομιμοποιείται η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος και του μερίσματος που θα ελάμβανε ο ενεργός μέτοχος, λογιζόμενος σαν μερισματούχος.
4. Το Β.Ο.Ε.Α. καταβάλλεται με τις κατωτέρω προϋποθέσεις, για κάθε Κλάδο των ΕΔ:
α. Για το ΣΞ (ΜΤΣ):
(1) Με την τέλεση γάμου.
(2) Από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του παιδιού και μέχρι συμπληρώσεως του 30ου έτους της ηλικίας του.
(3) Για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας.
β. Για το ΠΝ (ΜΤΝ):
(1) Με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή 
(2) Νωρίτερα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και με την έγγραφη συναίνεση του υποκείμενου σε κρατήσεις ενεργού μετόχου ή μερισματούχου γονέα για τη λήξη της ασφάλισης πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους.
γ. Για την ΠΑ (ΜΤΑ):
(1) Με την τέλεση γάμου του ασφαλισμένου παιδιού ανεξάρτητα από την ηλικία του.
(2) Με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
5. Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων αξίζει να τονισθεί ότι, σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία:
α. Για την ΠΑ (ΜΤΑ):
(1) Οι κυρίως ασφαλισμένοι του ΜΤΑ γονείς παιδιών, τα οποία είναι ή καθίστανται ανίκανα σωματικά ή πνευματικά, λόγω ασθενείας ή ατυχήματος, δύνανται να διακόψουν την ασφάλιση οπότε δεν υποχρεούνται στη συνέχιση εισφοράς για την παροχή του βοηθήματος. Η καθολική ή μερική ανικανότητα προς εργασία καθώς και ο βαθμός αυτής βεβαιώνεται με απόφαση της ΑΥΕ Αεροπορίας.
(2) Σε περίπτωση ασφάλισης των ανωτέρω παιδιών οι γονείς τους ή κηδεμόνες τους μπορούν να ζητήσουν τη διακοπή της ασφάλισης και να λάβουν οποτεδήποτε το σχετικό βοήθημα ανάλογα με τις εισφορές που έχουν καταβάλλει στο Ταμείο, το οποίο δύναται να προσαυξηθεί και μέχρι 50% με απόφαση του ΔΣ.
(3) Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου παιδιού, οι κρατήσεις επιστρέφονται ατόκως στον πατέρα ή στη χήρα μητέρα και στα ανήλικα αδέλφια κατά ίσα μερίδια.
β. Για το ΠΝ (ΜΤΝ):
(1) Η ασφάλιση των τέκνων στο ΜΤΝ, με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω που πιστοποιείται από την Ανώτατη Ναυτική ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, είναι προαιρετική.
(2) Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου παιδιού επιστρέφονται από το Ταμείο στον υπόχρεο γονέα ή στο γονέα που είναι στη ζωή, οι μέχρι εκείνη την ημέρα γενόμενες κρατήσεις άτοκα και επιπλέον ποσό ίσο με δέκα (10) μηνιαία μερίσματα.
6. Από την παράθεση των ως άνω νομοθετικών διατάξεων καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα συναφή και ομοειδή Μετοχικά Ταμεία των Κλάδων των ΕΔ, για το ίδιο θέμα (το Β.Ο.Ε.Α.), τόσο ως προς το χρόνο καταβολής του Β.Ο.Ε.Α. και την ασφάλιση των σωματικά ή διανοητικά ανίκανων παιδιών, όσο και ως προς την επιστροφή των κρατήσεων.
7. Κατόπιν τούτων, επανερχόμενοι στο (α) σχετικό έγγραφό μας και υιοθετώντας την πρόταση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.), προτείνουμε όπως τροποποιηθούν οι (γ) έως (ε) σχετικές υπουργικές αποφάσεις, ώστε να ρυθμίζονται με ενιαίους κανόνες, από τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του Β.Ο.Ε.Α. στα τέκνα των μετόχων/μερισματούχων στρατιωτικών, δηλαδή:
α. Να λαμβάνονται υπόψη οι ψυχικές παθήσεις από το σύνολο των ταμείων για διακοπή του Β.Ο.Ε.Α.
β. Να επιστρέφονται οι καταβληθείσες εισφορές, σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα και για τις υπόλοιπες παθήσεις (διανοητικές/σωματικές).
γ. Να υφίσταται η δυνατότητα είσπραξης του αναλογούντος Β.Ο.Ε.Α. από το δικαιούχο τέκνο οποιαδήποτε στιγμή μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και έως την ηλικία του 25ου, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον με αίτησή του αιτηθεί την καταβολή έναντι του συνολικού δικαιούμενου ποσού, ακόμη δε και ιδιαιτέρως για λόγους σπουδών και με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του έως την συμπλήρωση του 30ου έτους, το σύνολο του δικαιούμενου υπολειπόμενου ποσού βοηθήματος.
δ. Στην περίπτωση που ο μέτοχος συνταξιοδοτείται να ερωτάται για τη συνέχιση της κράτησης υπέρ Β.Ο.Ε.Α. έως το δικαιούχο τέκνο να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις είσπραξής του.
ε. Στην περίπτωση που και οι δυο γονείς του δικαιούχου τέκνου είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι του ταμείου, να δίδεται το δικαίωμα να ασφαλίζονται και από τους δύο (γονείς), κατόπιν κοινής δηλώσεώς τους στο ταμείο.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά