Σε ΦΕΚ τα επιδόματα κινδύνου των Ενόπλων Δυνάμεων -Οι δικαιούχοιΠροσδιορίζεται ο καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.841/38/26939/Σ.5184/2018 - ΦΕΚ 1119/Β/27-3-2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 841/38/26939/Σ. 5184/2018

ΦΕΚ 1119/Β/27-3-2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. ΣΤ’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).
β. Του άρθρου 34 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων-Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων-Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» (Α’200).
γ. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’232), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 «Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.Ε.Π. των ΑΕΙ., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι, γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 72).
ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’98).
στ. Της υπ’ αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη » (Β’ 2168).
2. Την υπ’ αριθμ. 65/2018 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ανακατανομή του δημοσιονομικού κόστους κατά Κλάδο (αύξηση κατά 1.868.100 ευρώ για το ΓΕΣ, κατά 970.400 ευρώ για το ΓΕΝ και μείωση κατά 2.838.500 ευρώ για το ΓΕΑ), χωρίς να προκαλείται συνολικά πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. Το συνολικό ύψος της ετήσιας δαπάνης παραμένει στα 61.970.400 ευρώ περίπου, για το οικονομικό έτος 2018 και για τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ, σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο ΚΑΕ 0434 (ΓΕΣ: ΕΦ 11-200, ποσό 20.000.000 ευρώ, ΓΕΝ: ΕΦ 11-300 ποσό 9.970.400 ευρώ, ΓΕΑ: ΕΦ 11-410, 32.000.000 ευρώ). Η εξοικονόμηση δαπάνης ανέρχεται στα 5.112.245 ευρώ στον ΚΑΕ 0434 (ΓΕΣ: ΕΦ 11-200, ποσό 156.245 ευρώ, ΓΕΝ: ΕΦ 11-300 ποσό 29.600 ευρώ, ΓΕΑ: ΕΦ 11-410, 4.926.400 ευρώ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ύψος επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων
Καθορίζουμε το ύψος των επιδομάτων κινδύνου και των ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ανά κατηγορία επιδόματος και δικαιούχων, ως εξής:
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ως άρθρο 2)
ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (από κατηγορία Α' έως και Θ')
1. Πτητικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1
13.000 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2
11.050 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3
8.769,04€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1-Β2-Β3-Β4
Β1: 9.865,15€ Β2:8.769,04€ Β3: 7.672,90€ Β4:6.576,77€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
6.028,70€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ1
5.480,65€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ2
4.932,59€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ3
4.603,75€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ4
3.836,46€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ5
3.288,41€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε1-Ε2
Ε1: 2.411,49€ Ε2:1.973,03€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ
767,31€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η
2.192,25€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ
548,08€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι1 (18ΜΗΝΟΥ)
1.205,75€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι2 (18ΜΗΝΟΥ)
986,52€
ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
2. Πτώσεως Αλεξιπτωτιστών
α. Αξκοί - Ανθστές
2.382,89€
β. ΔΕΑ -Μόνιμοι -Εθελοντές Οπλίτες
1.949,63€
γ. Κληρωτοί και Έφεδροι Οπλίτες
1.575,85€
ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
3. Υποβρυχίων Καταστροφέων και Καταδυτικό
α. Αξκοί - Ανθστές
3.249,41€
β. ΔΕΑ -Μόνιμοι -Εθελοντές Οπλίτες
2.707,84€
γ. Κληρωτοί και Έφεδροι Οπλίτες
2.101,12€
4. Δυτών
Αξκοί -Ανθστές - Υπξκοί Μόνιμοι - Εθελοντές και Κληρωτοί Έφεδροι Οπλίτες
ΑΝΑ ΩΡΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 13,55€
5. Πτητικό Επίδομα Εκπαιδευτών Πτήσεων
Ως Μέρος Β' άρθρου 2 της παρούσης
ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΗΣΗΣ 13€
6.Επίδομα
α.Αξκοί - Ανθστές
ΜΗΝΙΑΙΟ
Εξουδετέρωσης
β.Υπξκοί Μόνιμοι -Εθελοντές και
800€
Ναρκών
Κληρωτοί Έφεδροι Οπλίτες
900€
7. Ειδική

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
αποζημίωση
Ως άρθρο 8 της παρούσης
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΝΞ

90 ευρώ

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
8. Ειδική
α. Δικαιούχοι άρθρου 9 παρ.1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πυροτεχνουργών
β. Δικαιούχοι άρθρου 9 παρ.2
90 ευρώ

15 ευρώ


Άρθρο 2
Πτητικό επίδομα
Καθορίζουμε τις κατηγορίες δικαιούχων, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο και χρόνο καταβολής πτητικού επιδόματος, βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων θέσης και διατήρησης πτητικής ενέργειας, ως αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ «Θέση σε Πτητική Ενέργεια», όπως παρακάτω:
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
1. Οι κατηγορίες των δικαιούχων πτητικού επιδόματος εξαμήνου διακρίνονται ως εξής:
α) Κατηγορία Α1
Αξιωματικοί ιπτάμενοι τοποθετημένοι και προσκολλημένοι σε Πολεμικές Μοίρες αεριωθούμενων αεροσκαφών πολεμικού τύπου σταθερών πτερύγων, καθώς και εκπαιδευτές ή εκπαιδευόμενοι στο εξωτερικό, σε αεριωθούμενα αεροσκάφη πολεμικού τύπου, εφόσον ίπτανται με τα ανωτέρω αεροσκάφη και έχουν σύνολο ωρών πτήσεως σε αεροσκάφη πολεμικού τύπου μεγαλύτερο από 2.000 ώρες.
β) Κατηγορία Α2
Αξιωματικοί ιπτάμενοι, τοποθετημένοι ή προσκολλημένοι σε Πολεμικές Μοίρες αεριωθούμενων αεροσκαφών πολεμικού τύπου σταθερών πτερύγων και εκπαιδευτές ή εκπαιδευόμενοι στο εξωτερικό πάνω σε αεριωθούμενα αεροσκάφη πολεμικού τύπου, εφόσον ίπτανται με τα ανωτέρω αεροσκάφη.
γ) Κατηγορία A3
Αξιωματικοί ιπτάμενοι, κάτοχοι στρατιωτικού πτυχίου εκπαιδευτή πτήσεων (αέρος), τοποθετημένοι σε ελληνικές ή συμμαχικές Μονάδες αεριωθούμενων και TURBOPROP αεροσκαφών εκπαιδευτικού τύπου σταθερών πτερύγων με ικανότητα εκτέλεσης ακροβατικών ελιγμών και περιδινήσεων και εφόσον ίπτανται με αυτά. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και αξιωματικοί υγειονομικοί ιατροί με εξειδίκευση ιπταμένου ιατρού αεροπορικής ιατρικής εφόσον ίπτανται ως μέλη πληρώματος με μαχητικά ή εκπαιδευτικά αεροσκάφη JET και TURBOPROP που αναφέρονται στο παράρτημα «Β».
δ) Κατηγορίες Β1-Β2-Β3-Β4
αα. Αξιωματικοί ιπτάμενοι που ίπτανται με αεροσκάφη και ελικόπτερα (Ε/Π) οποιουδήποτε τύπου και υπηρέτησαν σε Μονάδες αεροσκαφών ή Ε/Π των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν δε συμπληρώσει αριθμό ωρών πτήσεως με αεροσκάφη ή Ε/Π που ισοδυναμεί αντίστοιχα με 1500, 1200, 800 και 500 ώρες πτήσεως με αεριωθούμενα αεροσκάφη πολεμικού τύπου. Η αναγωγή σε ώρες πτήσεως με αεριωθούμενο αεροσκάφος πολεμικού τύπου γίνεται με πολλαπλασιασμό των ωρών με τους εξής συντελεστές:
(1) Ώρες αεριωθούμενου αεροσκάφους πολεμικού τύπου: 1,00.
(2) Ώρες αεριωθούμενου ή TURBOPROP αεροσκάφους εκπαιδευτικού τύπου σταθερών πτερύγων με ικανότητα εκτέλεσης ακροβατικών ελιγμών και περιδινήσεων: 0,50.
(3) Ώρες αεριωθούμενου, ελικοφόρου μεταφορικού αεροσκάφους, ναυτικής συνεργασίας, πυροσβεστικού αεροσκάφους και Ε/Π (βάρους πάνω από 4.000 Kgr όταν αυτά είναι κενά): 0,30.
(4) Ώρες αεριωθούμενου ελικοφόρου μεταφορικού αεροσκάφους, πυροσβεστικού, Ε/Π (βάρους κάτω των 4.000 Kgr) ψεκαστικών και ελικοφόρων εκπαιδευτικών: 0,28.
ββ. Στην κατηγορία Β3 εκτός των παραπάνω ανήκουν και οι ιπτάμενοι που είναι τοποθετημένοι ή προσκολλημένοι σε πυροσβεστικά αεροσκάφη σταθερών πτερύγων, που επιχειρούν υδροληψία από θάλασσα ή λίμνη, εφόσον ίπτανται με αυτά.
γγ. Οι ιπτάμενοι των επιθετικών Ε/Π APACHE του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), των Ε/Π SUPER PUMA, SH-70B/6, ΑΒ-212 του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) εντάσσονται στην κατηγορία Β4 μέχρι τη συμπλήρωση 599 ωρών επί του τύπου. Από 600 ώρες πτήσεως επί του τύπου και άνω εντάσσονται στην κατηγορία Β3 και για την ένταξή τους σε μεγαλύτερη κατηγορία της Β3 ισχύει ο συντελεστής αναλογίας ωρών πτήσεως, αναλόγως του τύπου αεροσκάφους ή ελικοπτέρου που ίπτανται.
ε) Κατηγορία Γ
Αξιωματικοί ιπτάμενοι, ανεξαρτήτως βαθμού που ίπτανται με οποιοδήποτε αεριωθούμενο αεροσκάφος σταθερών πτερύγων που ανήκει σε ελληνικές ή συμμαχικές Ένοπλες Δυνάμεις.
στ) Κατηγορία Δ1
Αξιωματικοί ιπτάμενοι εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη (δικινητήρια, πολυκινητήρια) βάρους πάνω από 4000 KGR όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα καθώς και με Ε/Π CHINOOK που εκτελούν υδροληψία.
ζ) Κατηγορία Δ2
Αξιωματικοί ιπτάμενοι καθώς και Ανθυπασπιστές, εφόσον ίπτανται με ελικόπτερα πάνω από 4000 KGR, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα, καθώς και με Α/Φ PZL.
η) Κατηγορία Δ3
Αξιωματικοί ιπτάμενοι καθώς και Ανθυπασπιστές, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα κάτω των 4000 KGR, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και αξιωματικοί -
ανθυπασπιστές, ραδιοναυτίλοι και μηχανικοί πτήσεων που έχουν ορισθεί ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 1500 ώρες πτήσεως και άνω, καθώς και υπαξιωματικοί ραδιοναυτίλοι και μηχανικοί πτήσεων, που έχουν ορισθεί ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 2000 ώρες πτήσεως και άνω. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και αξιωματικοί υγειονομικοί ιατροί με εξειδίκευση ιπταμένου ιατρού αεροπορικής ιατρικής εφόσον ίπτανται ως μέλη πληρώματος με εκπαιδευτικά αεροσκάφη C-130 και Ρ-3Β του ΠΝ.
θ) Κατηγορία Δ4
Υπαξιωματικοί ιπτάμενοι, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα βάρους πάνω από 4000 KGR, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.
ι) Κατηγορία Δ5
Υπαξιωματικοί ιπτάμενοι, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα βάρους κάτω από 4000 KGR, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.
ια) Κατηγορία Ε1-Ε2
Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές (Ε1) καθώς και Υπαξιωματικοί (Ε2), κάτοχοι πτυχίου ειδικότητος αεροσκαφών από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όταν αυτοί ορίζονται ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις. Οι ανωτέρω αξιωματικοί και ανθυπασπιστές κατηγορίας Ε1 και υπαξιωματικοί κατηγορίας Ε2 εντάσσονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, και με ανώτερη τη Δ3, κάθε φορά που συμπληρώνουν 500 ώρες πτήσεως. Στην κατηγορία Ε1 υπάγονται και αξιωματικοί υγειονομικοί ιατροί με εξειδίκευση ιπταμένου ιατρού αεροπορικής ιατρικής, εφόσον βρίσκονται στο στάδιο προσαρμογής αρχικό/βασικό - επιχειρησιακό) και ίπτανται ως μέλη πληρώματος με αεροσκάφη, που αναφέρονται στο Παράρτημα «Β».
ιβ) Κατηγορία Ζ
Μαθητές Σχολής Ικάρων (Τμήμα Ιπταμένων).
ιγ) Κατηγορία Η
Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί ιπτάμενοι, που φοιτούν σε Στρατιωτικές Σχολές-Σχολεία του εσωτερικού και του εξωτερικού ως και μαθητές των Σχολείων της Αεροπορίας Στρατού (αρχική εκπαίδευση).
ιδ) Κατηγορία Θ
Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) ειδικοτήτων πληρωμάτων αεροσκαφών του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
ιε) Κατηγορία Ι
Δικαιούχοι πτητικού επιδόματος κατηγορίας Ι (Ι1 και Ι2) δεκαοκταμήνου είναι οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, κάτοχοι πτυχίου τεχνικής ειδικότητας αεροσκαφών ή άλλης ειδικότητας, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παρ. Γ5 του Παραρτήματος «Α», που ίπτανται σε δοκιμαστικές ή άλλες διατεταγμένες αποστολές ή υπηρεσίες που απαιτούν την παρουσία τους κατά την διάρκεια της πτήσης, ως εξής:
α) Κατηγορία Ι1: Αξιωματικοί και ανθυπασπιστές.
β) Κατηγορία Ι2: Υπαξιωματικοί.
2. Η ένταξη των αξιωματικών ιπταμένων στις υποκατηγορίες της Β’ κατηγορίας διενεργείται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή των εξουσιοδοτημένων από αυτά οργάνων.
3. Οι αξιωματικοί ιπτάμενοι των κατηγοριών Δ1, Δ2 και Δ3 καθώς και οι ανθυπασπιστές ιπτάμενοι των κατηγοριών Δ2 και Δ3 εντάσσονται στις αμέσως επόμενες κατηγορίες, με ανώτερη τη Γ, με τη συμπλήρωση κάθε φορά 600 ωρών πτήσεως επί του τύπου που ίπτανται.
4. Οι υπαξιωματικοί ιπτάμενοι των κατηγοριών Δ4 και Δ5 εντάσσονται στις αμέσως επόμενες κατηγορίες με ανώτερη τη Δ3, κάθε φορά που συμπληρώνουν 600 ώρες πτήσεως επί του τύπου που ίπτανται.
Β. ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ
1. Το πτητικό επίδομα εκπαιδευτών πτήσεων χορηγείται επιπλέον του πτητικού επιδόματος στους αξιωματικούς ιπταμένους αεροσκαφών που έχουν πτυχίο εκπαιδευτή πτήσεων και ορίζονται ως εκπαιδευτές πτήσεων (αέρος) με διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για τις ώρες που ίπτανται μαζί με τους εκπαιδευόμενους χειριστές (αξιωματικούς ή μαθητές ΑΣΕ Ι - ΑΣΣΥ χειριστές) επί αεροσκαφών μονοθέσιων ή διπλού χειρισμού αεροσκαφών των ελληνικών και συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με την εκτελούμενη άσκηση και τη φάση της εκπαίδευσης.
2. Το πτητικό επίδομα εκπαιδευτών πτήσεων καθορίζεται σε ένα χιλιοστό (1/1000) του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία Α1 πτητικού επιδόματος για κάθε ώρα εκπαιδευτικής πτήσεως και μέχρι είκοσι (20) ώρες πτήσεως κατά ανώτατο όριο για κάθε μήνα.
3. Ειδικά για το ΠΝ, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε ό,τι αφορά χειριστές Ε/Π, χειριστές συσκευών και προσωπικό συντηρήσεως, καθορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες:
α. Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών Ε/Π Κατηγορίας Γ’:
Χειριστής Ε/Π που αποφοίτησε και απέκτησε πτυχίο εκπαιδευτή πτήσεων από τη Σχολή Ε/Π Ναυτικού ή άλλη αναγνωρισμένη σχολή εκπαιδευτών Ε/Π του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
β. Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών Ε/Π Κατηγορίας Β’:
Εκπαιδευτής πτήσεων που μετά από 300 ώρες πτήσεως ως εκπαιδευτής Κατηγορίας Γ’, αξιολογήθηκε ικανός για την προαγωγή του πτυχίου του σε εξεταστή πτήσεων.
γ. Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών Ε/Π Κατηγορίας Α’:
Εκπαιδευτής πτήσεων, που μετά από 300 ώρες πτήσεως ως εκπαιδευτής Κατηγορίας Β’, αξιολογήθηκε ικανός για την προαγωγή πτυχίου του σε αξιολογητή πτήσεων.
δ. Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών συσκευών Ε/Π Κατηγορίας Γ’: Χειριστής συσκευών Ε/Π, που αποφοίτησε και απέκτησε πτυχίο εκπαιδευτή αέρος χειριστών συσκευών Ε/Π, από τη Σχολή Ε/Π Ναυτικού, ή άλλη αναγνωρισμένη σχολή Εκπαιδευτών Ε/Π του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
ε. Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών συσκευών Ε/Π Κατηγορίας Β’:
Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών συσκευών Ε/Π, που μετά από 300 ώρες πτήσεως ως εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών συσκευών Ε/Π Κατηγορίας Γ’, αξιολογήθηκε ικανός για την προαγωγή του πτυχίου του σε εξεταστή πτήσεων.
στ. Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών συσκευών Ε/Π Κατηγορίας Α’:
Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών συσκευών Ε/Π, που μετά από 150 ώρες πτήσεως ως εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών συσκευών Ε/Π Κατηγορίας Β’, αξιολογήθηκε ικανός για την προαγωγή του πτυχίου του σε αξιολογητή πτήσεων.
ζ. Εκπαιδευτής εδάφους:
Προσωπικό συντηρήσεως Ε/Π που έχει αποφοιτήσει από το σχολείο εκπαιδευτών εδάφους της Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.), ή από άλλη αναγνωρισμένη σχολή εκπαιδευτών εδάφους του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Γ. ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
1. Οι ανακαλούμενοι στην ενεργό υπηρεσία στρατιωτικοί δικαιούνται πτητικού επιδόματος εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται κατά περίπτωση με την παρούσα.
2. Οι ανώτατοι ιπτάμενοι αξιωματικοί που ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι εξ εφεδρείας δεν τίθενται σε πτητική ενέργεια και δεν λαμβάνουν πτητικό επίδομα. Από τον υπόψη περιορισμό εξαιρούνται οι ανώτατοι ιπτάμενοι αξιωματικοί που ανακαλούνται ως μόνιμοι εξ εφεδρείας και τοποθετούνται σε θέσεις διοικητή ή υποδιοικητή Μονάδος αεροσκαφών ή διοικητή Μοίρας αεροσκαφών.
Δ. ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1. Στους ιπτάμενους και ραδιοναυτίλους που μεταβαίνουν για υπηρεσία ή για εκπαίδευση άνω των πέντε (5) μηνών στο εξωτερικό καταβάλλονται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα αποδοχές εσωτερικού, επίδομα αλλοδαπής και πτητικό επίδομα εξαμήνου της αντίστοιχης κατηγορίας του δικαιούχου, ανάλογα με τις πραγματοποιηθείσες ώρες πτήσεως, μειωμένο κατά
ποσοστό 40%.
2. Για τις μετακινήσεις του ως άνω προσωπικού και κατά το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει στην Ελλάδα για την εκτέλεση των πτήσεων που απαιτούνται προκειμένου να τεθεί σε πτητική ενέργεια, δεν καταβάλλονται:
α) Τα οδοιπορικά έξοδα (αντίτιμο εισιτηρίου - μικροδαπάνες ταξιδιού) για τις μετακινήσεις του από και προς το εξωτερικό.
β) Η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας εσωτερικού για τις ημέρες παραμονής του στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδιού από και προς το εξωτερικό.
γ) Τα οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας (ημερησία αποζημίωση -αντίτιμο εισιτηρίου - μικροδαπάνες ταξιδιού) για τις μετακινήσεις του εντός της Ελλάδος.
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Το πτητικό επίδομα (εξαμήνου και δεκαοκταμήνου) καταβάλλεται στους δικαιούχους ως ακολούθως:
1. Το μισό, μόλις συμπληρωθούν δέκα (10) ώρες πτήσεως ή το 1/10 του μισού για κάθε μία από τις δέκα (10) πρώτες ώρες πτήσεως.
2. Το άλλο μισό, μόλις συμπληρωθούν είκοσι ώρες (20) ώρες πτήσεως ή το 1/20 του μισού για κάθε ώρα πτήσεως πέραν των δέκα (10) πρώτων ωρών πτήσεως κάθε εξαμήνου ή δεκαοκταμήνου.
3. Για τους δικαιούχους σύμφωνα με το εδάφιο β’ της παρ. Α (1) του Παραρτήματος «Α» γίνεται ανάλογη εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων, όταν συμπληρωθούν πέντε (5) και δέκα (10) ώρες αντίστοιχα.
4. Κατ’ εξαίρεση προκειμένου για μονίμους, μονίμους εξ’ εφεδρείας, εφέδρους αξιωματικούς, δοκίμους εφέδρους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς που φονεύονται ή τραυματίζονται λόγω αεροπορικού ατυχήματος που συμβαίνει σε διατεταγμένη πτήση, καταβάλλεται ολόκληρο το πτητικό επίδομα του εξαμήνου ή του δεκαοκταμήνου, ανεξάρτητα από τις ώρες πτήσεως που πραγματοποίησαν σ’ αυτό.
5. Για τις πέραν των τριάντα (30) ωρών πτήσεως μέσα σε κάθε εξάμηνο ή δεκαοκτάμηνο, κατά περίπτωση, δεν καταβάλλεται πτητικό επίδομα.
Επίσης πτητικό επίδομα δεν καταβάλλεται για τις πέραν των δεκαπέντε (15) ωρών πτήσεως, μέσα στο ίδιο εξάμηνο, των ιπταμένων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου Α(1) του Παραρτήματος «Α» της παρούσας. Σε ό,τι αφορά τους ιπτάμενους της Π. Α., μπορεί να γίνεται χρήση ωρών πτήσεως άπαξ, προηγούμενου(ων) εξαμήνου(ων), του(ων) οποίου(ων) δεν έχει γίνει χρήση προς αποζημίωση, στην κατηγορία πτητικού επιδόματος που είναι δικαιούχοι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υγειονομικής καταλληλότητας και δεν έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης ή αποστρατείας.
6. Σε περίπτωση προαγωγής των δικαιούχων πτητικού επιδόματος ή αλλαγής κατηγορίας μέσα στο ίδιο εξάμηνο ή δεκαοκτάμηνο ή μετάπτωσης στην περίπτωση του προσωπικού του δεύτερου εδαφίου της παρ. Α(1) του Παραρτήματος «Α» της παρούσας, το πτητικό επίδομα υπολογίζεται με ποσοστό, ανάλογα με τις ώρες πτήσεως που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε βαθμό ή κατηγορία δικαιούχου.
7. Τεχνικοί αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί που συμπληρώνουν συγχρόνως ώρες πτήσεως για λήψη πτητικού επιδόματος εξαμήνου και δεκαοκταμήνου, δεν δικαιούνται εντός του ίδιου δεκαοκταμήνου να λάβουν πτητικό επίδομα μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ώρες πτήσεως, δηλαδή τρία (3) πτητικά, από τις οποίες τριάντα (30) ώρες δεκαοκταμήνου, ούτε μέσα στο ίδιο εξάμηνο ποσό μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ώρες
πτήσεως.
8. Το πτητικό επίδομα των μαθητών ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, δύναται να διατίθεται ολόκληρο ή μέρος αυτού για τη βελτίωση των όρων και συνθηκών διατροφής και διαβιώσεως γενικά, κατόπιν σχετικής διαταγής του οικείου Γενικού Επιτελείου.
ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Για την καταβολή του πτητικού επιδόματος στους δικαιούχους απαιτούνται:
α. Προσκόμιση ατομικής βεβαιώσεως της μονάδας (γραφείο πτήσεων) που περιλαμβάνει τον αριθμό των ωρών πτήσεως που πραγματοποίησε ο δικαιούχος, καθώς και την κατηγορία στην οποία ανήκει.
β. Ειδικά για τους εκπαιδευτές πτήσεων, για την καταβολή του πτητικού επιδόματος εκπαιδευτή πτήσεων, προσκομίζεται επιπλέον αντίγραφο της διαταγής με την οποία ο δικαιούχος ορίσθηκε εκπαιδευτής και στην οποία απαραιτήτως θα αναφέρεται και ο τύπος του αεροσκάφους στο οποίο ορίσθηκε εκπαιδευτής.

Άρθρο 3
Επίδομα πτώσεως αλεξιπτωτιστών
1. Δικαιούχοι του επιδόματος πτώσεως αλεξιπτωτιστών είναι οι πτυχιούχοι αλεξιπτωτιστές μόνιμοι και έφεδροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, μόνιμοι εθελοντές, κληρωτοί και έφεδροι οπλίτες εφόσον συμπληρώσουν δύο (2) πτώσεις ανά εξάμηνο με αλεξίπτωτο στατικού ιμάντα ή ελεύθερης πτώσης στην ξηρά ή τη θάλασσα.
2. Ομοίως δικαιούχοι είναι και οι εκπαιδευόμενοι Αλεξιπτωτιστές κατά το τελευταίο εξάμηνο της εκπαίδευσής τους, με την προϋπόθεση ότι επακολούθησε η απονομή τού πτυχίου, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποίησαν άνω των δύο πτώσεων ανά εξάμηνο. Οι πρόσθετες πτώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται για το επόμενο εξάμηνο.

Άρθρο 4
Επίδομα Υποβρυχίων Καταστροφέων
Δικαιούχοι του επιδόματος Υποβρυχίων Καταστροφέων είναι μόνιμοι και έφεδροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, μόνιμοι εθελοντές, κληρωτοί και έφεδροι οπλίτες οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Υποβρυχίου Καταστροφέα («Υ/ΚΤ»), εφόσον κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου πραγματοποιούν:
α. Δύο καταδύσεις σε βάθος τριάντα έξι (36) μέτρων με παραμονή στο βυθό επί δέκα (10) πρώτα λεπτά με τη χρήση συσκευών ατμοσφαιρικού αέρα.
β. Δύο ημερινές υποβρύχιες πορείες με χρήση πυξίδας χιλίων (1000) μέτρων κατ’ ελάχιστο και λοιπές προϋποθέσεις ανάλογα με διαταγές εκάστου Κλάδου.
γ. Δύο νυχτερινές υποβρύχιες πορείες με χρήση πυξίδας χιλίων (1000) μέτρων κατ’ ελάχιστο και λοιπές προϋποθέσεις ανάλογα με διαταγές εκάστου Κλάδου.

Άρθρο 5
Καταδυτικό επίδομα
Δικαιούχοι του καταδυτικού επιδόματος είναι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, ΔΕΑ, μόνιμοι, εθελοντές, κληρωτοί και έφεδροι οπλίτες που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) ώρες κατάδυσης με υποβρύχιο (Υ/Β) εντός ενός καταδυτικού εξαμήνου.

Άρθρο 6
Επίδομα δυτών
Το επίδομα δυτών καταβάλλεται στο στρατιωτικό προσωπικό, ανά ώρα κατάδυσης, ως κάτωθι:
α. Αυτοδύτες, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου αυτοδύτη με μέγιστο αριθμό ωρών κατάδυσης δέκα (10) μηνιαίως.
β. Δύτες, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου δύτη με μέγιστο αριθμό ωρών κατάδυσης τριάντα (30) μηνιαίως.
γ. Στρατιωτικό προσωπικό της Π.Α. με εξειδίκευση Διασώστη Μάχης (ΔιΜα) με μέγιστο αριθμό ωρών κατάδυσης τριάντα (30) μηνιαίως.

Άρθρο 7
Επίδομα Εξουδετέρωσης Ναρκών
1. Το επίδομα εξουδετέρωσης ναρκών καταβάλλεται μηνιαίως στο κάτωθι στρατιωτικό προσωπικό εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α. Κατοχή πτυχίου Υ/ΚΤ και
β. Κατοχή πτυχίου EOD (Explosive Ordnance Disposal) ΗΠΑ/Μεγάλης Βρετανίας ή άλλης συμμαχικής χώρας ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου των Ε.Δ. και της ΕΛ.ΑΣ και
γ. Συμμετοχή σε αποστολές έρευνας, αναγνώρισης, εξουδετέρωσης και καταστροφής τυποποιημένων αυτοσχέδιων πυροδοτικών μηχανισμών.
2. Το επίδομα εξουδετέρωσης ναρκών καταβάλλεται και στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετούν στα Ναρκοθηρευτικά Πολεμικά Πλοία, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α. είναι κάτοχοι πτυχίου «δυτών/ ναρκαλιευτών» και
β. στελεχώνουν ομάδες εξουδετέρωσης ναρκών (ΟΕΝ) και
γ. συμμετέχουν σε αποστολές έρευνας, αναγνώρισης, εξουδετέρωσης και καταστροφής τυποποιημένων αυτοσχέδιων πυροδοτικών μηχανισμών.

Άρθρο 8
Ειδική αποζημίωση ΤΕΝΞ
1. Στο στρατιωτικό προσωπικό του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), ειδικότητας ναρκαλιευτή, για κάθε ημέρα εργασίας σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο, καταβάλλεται ειδική αποζημίωση ύψους ενενήντα ευρώ (90€), με μέγιστο συνολικό αριθμό ημερών απασχόλησης του προσωπικού κατ’ έτος τις 11.700.
2. Η παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α. Η εργασία ναρκαλιευτή του ΤΕΝΞ σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο πιστοποιείται από τα τηρούμενα ημερολόγια εργασίας του εκάστοτε συνεργείου - ομάδας εργασίας Ναρκαλιείας, θεωρημένα από τον Σχηματισμό, στην περιοχή ευθύνης του οποίου εργάζεται.
β. Το στρατιωτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ εργάζεται έως έξι (6) ώρες το 24ωρο σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο, η δε συνεχής εργασία δεν πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες.

Άρθρο 9
Ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών
1. Στο στρατιωτικό προσωπικό που κατέχει πτυχίο EOD (Explosive Ordnance Disposal) ΗΠΑ/Μεγάλης Βρετανίας ή άλλης συμμαχικής χώρας ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο των Ε.Δ. και της ΕΛ.ΑΣ, για εργασίες αντιμετώπισης περιστατικών Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών-Πυρομαχικών (ΕΕΜ/Μ-Π), καταβάλλεται αποζημίωση ύψους ενενήντα ευρώ (90€) για κάθε ημέρα εργασίας σε ύποπτο χώρο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ευρημάτων. Ως μέγιστος χρόνος εργασίας σε αυτόν ορίζονται οι έξι (6) ώρες ημερησίως, η δε συνεχής εργασία δε δύναται να ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες.
2. Ειδικά στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας πυροτεχνουργού ή οπλουργού με εξειδίκευση πυροτεχνουργού καταβάλλεται ποσό δεκαπέντε ευρώ (15 €) για κάθε ημέρα εργασίας ή επέμβασης για καταστροφή βλημάτων σε πεδία βολής, άχρηστων και επικίνδυνων πυρομαχικών εκτός ναρκοπεδίων ή ύποπτων χώρων και ανεξαρτήτως του αριθμού των βλημάτων ή πυρομαχικών που καταστρέφονται, με μέγιστο αριθμό ημερών εργασίας ή επέμβασης κατ’ άτομο ετησίως τις πενήντα (50).
Η αποζημίωση της παρούσης παραγράφου δεν καταβάλλεται σωρευτικά με αυτή της παρ.1.

Άρθρο 10
Γενικές προϋποθέσεις καταβολής επιδομάτων κινδύνου - ειδικών αποζημιώσεων
1. Τα επιδόματα της παρούσας καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις καταβολής, όπως καθορίζονται στην παρούσα. Ο αριθμός των δικαιούχων καθορίζεται από τους Κλάδους των Ε.Δ., σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις τους. Τα επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο στα στελέχη που πληρούν τις προϋποθέσεις καταβολής και τοποθετούνται σε θέσεις του ΣΓ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στα ΣΓ ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ, στα ΕΓΑ/ΓΕ και στο Ε/ΓΕΕΘΑ.
2. Ειδικότερα για τα στελέχη από το βαθμό του Συνταγματάρχη έως του Στρατηγού και αντίστοιχων, τα επιδόματα καταβάλλονται υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας σε όσους έχουν δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Μονάδες-Διοικήσεις-Μοίρες που το επιχειρησιακό τους έργο δικαιολογεί την καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων. Στη δεκαετή αυτή υπηρεσία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία σε Σχηματισμούς- Συγκροτήματα -
Διοικήσεις-Πολεμικά Πλοία-Μονάδες-Μοίρες που τοποθετήθηκαν τα στελέχη προκειμένου να συμπληρώσουν τα τυπικά από τη νομοθεσία προσόντα για το βαθμό τους και την ομαλή περαιτέρω σταδιοδρομική τους εξέλιξη και εφόσον παράλληλα πληρούσαν τις προϋποθέσεις καταβολής του ανά κατά περίπτωση επιδόματος. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται τα στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες- Διοικήσεις-Μοίρες, το επιχειρησιακό έργο των οποίων δικαιολογεί την καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων.
3. Τα στελέχη έως του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, που τοποθετούνται για υπηρεσία ή για εκπαίδευση στο εξωτερικό άνω των πέντε (5) μηνών, δεν δικαιούνται τα ανωτέρω επιδόματα κινδύνου, με εξαίρεση τους δικαιούχους του πτητικού επιδόματος στους οποίους τα προβλεπόμενα ποσά καταβάλλονται μειωμένα κατά 40%, καθώς και τους δικαιούχους των επιδομάτων κινδύνου οι οποίοι υπηρετούν σε Ελληνικές Μονάδες που επιχειρούν ή σταθμεύουν εκτός Ελληνικής Επικράτειας, στους οποίους τα προβλεπόμενα ποσά καταβάλλονται στο ακέραιο.
4. Οι ανώτατοι αξιωματικοί που τοποθετούνται σε υπηρεσίες του εξωτερικού και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές, δεν δικαιούνται την καταβολή των επιδομάτων κινδύνου και των ειδικών αποζημιώσεων.
5. Το επίδομα πτώσεως αλεξιπτωτιστή καταβάλλεται στους ΔΕΑ και στους Οπλίτες θητείας του ΣΞ ανά εξάμηνο και κατά μέγιστο αριθμό δικαιούχων που καθορίζεται από το ΓΕΣ.

Άρθρο 11
Ειδικές διατάξεις
Τα Παραρτήματα «Α» και «Β» της παρούσης απόφασης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Το Παράρτημα «Β» δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 1α
ν. 3469/2006 (Α΄131).

Άρθρο 12
Το συνολικό ποσό δαπάνης επί ΚΑΕ 0434 δεν δύναται να υπερβεί από το 2018 και εφεξής το αναγραφόμενο στο προοίμιο εκτός εάν άλλως καθορισθεί με κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

Άρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αριθμ. Φ.841/26/38463/Σ.7925/20-5-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β΄1762). Ποσά που έχουν τυχόν καταβληθεί δυνάμει της ως άνω καταργούμενης κοινής απόφασης, συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα δυνάμει της παρούσας.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Παράρτημα «Α»
στη Φ. 841/38/26939/Σ.5184/23-3-2018
Θέση σε Πτητική Ενέργεια
Α. Πτητική ενέργεια
1. Μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, έφεδροι αξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και μόνιμοι υπαξιωματικοί, κάτοχοι στρατιωτικού πτυχίου χειριστού αεροσκαφών και ελικοπτέρων, τίθενται σε πτητική ενέργεια, εφόσον συμπληρώσουν κατ’ ελάχιστο όριο τριάντα (30) ώρες πτήσεως ανά εξάμηνο, ως χειριστές αεροσκαφών γενικώς, που ανήκουν σε ελληνικές ή συμμαχικές μονάδες. Ειδικά οι ιπτάμενοι αξιωματικοί της Πολεμικής αεροπορίας, που δεν υπηρετούν σε μοίρες και σμήνη αεροσκαφών και ελικοπτέρων αυτής και οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, έφεδροι αξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, κάτοχοι στρατιωτικού πτυχίου χειριστή αεροσκαφών και ελικοπτέρων, που δεν υπηρετούν σε μονάδες αεροσκαφών και ελικοπτέρων του Στρατού Ξηράς και στη Διοίκηση Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού, τίθενται σε πτητική ενέργεια, εφόσον συμπληρώσουν 15 τουλάχιστον ώρες πτήσεως ανά εξάμηνο ως χειριστές αεροσκαφών ή ελικοπτέρων ελληνικών ή συμμαχικών μονάδων.
2. Οι αναφερόμενοι στην προηγουμένη παράγραφο, πλην των Ιπταμένων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, εφόσον δεν υπηρετούν σε Μονάδες αεροσκαφών, θα ίπτανται για τη συντήρηση της πτητικής τους ικανότητας, μόνο κατόπιν διαταγής του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων και αναλόγως των υφισταμένων αναγκών.
3. Αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικοί και κληρωτοί οπλίτες κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας από εκείνες που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών, οι οποίοι υπηρετούν ως τοποθετημένοι, προσκολλημένοι ή διατιθέμενοι για πτήση σε μονάδες αεροσκαφών, τίθενται σε πτητική ενέργεια όταν συμπληρώνουν τουλάχιστον 30 ώρες πτήσης ανά εξάμηνο, ως απαραίτητα μέλη πληρώματος αεροσκαφών.
4. Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, κάτοχοι πτυχίου τεχνικής ειδικότητος αεροσκαφών, ή και άλλης ειδικότητας, που καθορίζεται με εισήγηση του οικείου Κλάδου και απόφασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), χρησιμοποιούμενοι σε δοκιμαστικές πτήσεις ή άλλες διατεταγμένες υπηρεσίες ή αποστολές, στις οποίες απαιτείται η παρουσία τους κατά τη διάρκεια της πτήσης, τίθενται σε πτητική ενέργεια, το πολύ για ένα εξάμηνο εντός εκάστου δεκαοκταμήνου, εφόσον εντός του δεκαοκταμήνου αυτού συμπληρώσουν στο αεροσκάφος 30 ώρες πτήσης κατ’ ελάχιστο όριο.
5. Μαθητές της Σχολής Ικάρων, επιτυχώς αποφοιτήσαντες, λογίζονται ότι τίθενται σε πτητική ενέργεια, εφόσον συμπλήρωσαν, σε κάθε εξάμηνο, 30 ώρες πτήσης κατ’ ελάχιστο όριο.
6. Το ευεργέτημα της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται και οι μαθητές Στρατιωτικών Σχολών χειριστών, ως και ειδικοτήτων πληρωμάτων αεροσκαφών, ημεδαπής ή αλλοδαπής.
7. Ως απαραίτητο πλήρωμα κάθε αεροσκάφους ή ελικοπτέρου θεωρείται ο ιπτάμενος κυβερνήτης, για δε τα αεροσκάφη - ελικόπτερα διπλού χειρισμού και ο ιπτάμενος συγκυβερνήτης ή ο μαθητής ιπτάμενος, κατά τις εκπαιδευτικές πτήσεις. Τα απαραίτητα μέλη πληρώματος, τα οποία, εφόσον συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες ώρες πτήσεως, δικαιούνται εξαμηνιαίου πτητικού επιδόματος (κατηγορίας Ε1, Ε2) και καθορίζονται κατά τύπο αεροσκάφους ή ελικοπτέρου ως το Παράρτημα «Β», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, μη δημοσιευόμενο, καθόσον χαρακτηρίζεται ως απόρρητο.
8. Καθορισμός κατηγοριών αποστολών αεροσκαφών και ελικοπτέρων:
α) Τα καθοριζόμενα, στην παράγραφο Α(7) του παρόντος, πληρώματα αεροσκαφών και ελικοπτέρων μειώνονται σε αριθμό, εάν και εφόσον οι κατά περίπτωση αποστολές δεν απαιτούν την ύπαρξη επί του αεροσκάφους και ελικοπτέρου όλων των μελών, των ως άνω οριζομένων αντιστοίχως πληρωμάτων. Σε περίπτωση που η διάρκεια της πτήσεως είναι μεγάλη και οι συνθήκες αυτής το απαιτούν, καθώς και όταν πρόκειται για πτήσεις με σκοπό την εκπαίδευση ή συντήρηση των ιπταμένων, το καθοριζόμενο στην ανωτέρω παράγραφο Α(7) απαραίτητο πλήρωμα, δύναται να διπλασιάζεται.
β) Τα απαραίτητα μέλη πληρώματος της ως άνω παραγράφου Α(7), είναι δυνατό να διπλασιάζονται επίσης, κατά τις πτήσεις εκπαίδευσης -συντήρησης της πτητικής ικανότητας, σε αεροσκάφη C-12 και σε ελικόπτερα CH -47 D, ΝΗ-90 και UH-1H του Στρατού Ξηράς, του εκτός Μονάδων Αεροπορίας Στρατού υπηρετούντος ιπτάμενου προσωπικού. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες πραγματοποίησης αυτών των πτήσεων (διαδικασίες, προϋποθέσεις, ανώτατο όριο ωρών πτήσης, αντικείμενα πτητικής εκπαίδευσης, συμπλήρωση βιβλίων πτήσης κ.λπ).
γ) Ειδικότερα για τα αεροσκάφη ΑΣΕΠΕ σε εκπαιδευτικές αποστολές ή αξιολογήσεις το πλήρωμα δύναται να αυξηθεί συνολικά σε εννέα (9) άτομα συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών και αξιολογητών.
δ) Με διαταγές του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν τα αεροσκάφη - ελικόπτερα, καθορίζονται οι κατηγορίες αποστολών κάθε τύπου αεροσκάφους - ελικοπτέρων και τα καθοριζόμενα στην παράγραφο Α(7) μέλη των πληρωμάτων τα οποία δεν αναγκαιούν κατά περίπτωση αποστολής.
9. Τρόπος και αρμοδιότητα ορισμού και διαθέσεως πληρωμάτων προς πτήση:
Αρμόδιος ορισμού και διαθέσεως του πληρώματος του αεροσκάφους-ελικοπτέρου είναι ο Διοικητής της Αεροπορικής Μονάδος του οικείου Κλάδου, στην οποία ανήκει το αεροσκάφος οργανικώς ή το εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό όργανο. Ο ορισμός και η διάθεση του πληρώματος λαμβάνει χώρα με έγγραφη διαταγή του ανωτέρω, η οποία συνίσταται στην αναγραφή επί του βιβλίου πτήσεων της Μονάδος ονομαστικώς των μελών του πληρώματος του προς πτήση αεροσκάφους.
10. Προϋποθέσεις ορισμού και όροι πτήσεως πληρωμάτων.
Για τον ορισμό των πληρωμάτων και διάθεση προς πτήση πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το οριζόμενο μέλος πληρωμάτων πρέπει να είναι τοποθετημένο, αποσπασμένο, προσκολλημένο ή οριζόμενο με σχετική διαταγή της αρμοδίας προϊσταμένης αρχής, στη Μονάδα στην οποία οργανικώς ανήκει το προς πτήση αεροσκάφος. Στην περί διαθέσεως προς πτήση διαταγή καθορίζεται και ο τύπος αεροσκαφών με τα οποία το μέλος τούτο δύναται να ιπταθεί.
β) Ο προς πτήση στρατιωτικός πρέπει να είναι κατάλληλος υγειονομικούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί υγειονομικής εξετάσεως ιπταμένου προσωπικού.
γ) Επίσης να είναι κάτοχος του προβλεπομένου για την ειδικότητα του στρατιωτικού πτυχίου ή να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την αντίστοιχη για την ειδικότητά του εκπαίδευση, στα προβλεπόμενα σχολεία, από τα οποία πρέπει να αποφοιτήσει ευδόκιμα και να έχει διεξέλθει με επιτυχία τις δοκιμασίες ικανότητος στον τύπο του αεροσκάφους με το οποίο θα ιπταθεί, με εξαίρεση των εκπαιδευομένων στη Μονάδα προς απόκτηση της ικανότητος αυτής.
11. Τήρηση στοιχείων
Σε κάθε αεροπορική μονάδα, κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο πτήσεων, στο οποίο καταχωρούνται όλα γενικώς τα στοιχεία πτήσεως για κάθε ένα μέλος χωριστά. Ειδικότερα στο εν λόγω βιβλίο αναγράφονται:
α) Προ της πτήσεως.
(1) Η ημερομηνία πτήσεως.
(2) Το είδος της αποστολής.
(3) Ο τύπος και ο αριθμός μητρώου του αεροσκάφους.
(4) Κατ’ εκτίμηση η διάρκεια της πτήσεως.
(5) Στοιχεία του κυβερνήτου και λοιπών μελών πληρώματος. Απέναντι από τα στοιχεία αυτά υπογράφει ο Διοικητής ή το προς τούτο εξουσιοδοτημένο όργανο της Μονάδας.
β) Μετά την πτήση
Από κάθε κυβερνήτη του αεροσκάφους καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία, τα οποία βεβαιούνται με την υπογραφή του, επί του βιβλίου πτήσεων:
(1) Εκτέλεση αποστολής.
(2) Συνολική διάρκεια πτήσεως.
Τα κατά τα ανωτέρω καταχωρούμενα στο βιβλίο πτήσεων στοιχεία συγκεντρώνονται στο γραφείο πτήσεων κάθε Μονάδος, η οποία μεριμνά για την υποβολή τους στο οικείο Γενικό Επιτελείο και για την τήρησή τους από το αρμόδιο γραφείο. Καθ’ όμοιο τρόπο πρέπει να βεβαιωθούν οι ώρες πτήσεως του προσωπικού της παραγράφου Α(4) του παρόντος. Από το γραφείο πτήσεων της Μονάδας εκδίδονται τα κατά καιρούς αιτούμενα από τους ενδιαφερομένους βεβαιωτικά έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία των εκτελεσθεισών
πτήσεων.
12. Τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους Α (7,8,9 και 10) του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για το προσωπικό της παραγράφου Α (4) του παρόντος.
13. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ), τίθεται, καθ’ εξάμηνο, σε πτητική ενέργεια το αναφερόμενο στις προηγούμενες παραγράφους προσωπικό, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις.
14. Οι καταστάσεις ενεργού υπηρεσίας, πτητικής ενέργειας, πτητικής αδράνειας και πτητικής ακαταλληλότητας περιγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Β. ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ-ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1. Οι ιπτάμενοι και ραδιοναυτίλοι της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), που βρίσκονται στο εξωτερικό για υπηρεσία ή εκπαίδευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών, διατηρούν την πτητική τους ενέργεια.
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου, μετά από αίτησή του και σχετική έγκριση του ΓΕΑ, συμπληρώνει τις προβλεπόμενες ώρες πτήσεως επί αεροσκαφών μαχητικών, εκπαιδευτικών, μεταφορικών, πυροσβεστικών, ναυτικής συνεργασίας και ελικοπτέρων. Κατ’ εξαίρεση, όσοι Ιπτάμενοι της Πολεμικής Αεροπορίας υπηρετούν στο Tactical Leadership Programme ως εκπαιδευτές, δύνανται, ύστερα από αίτησή τους και σχετική έγκριση του ΓΕΑ, να συμπληρώνουν τις προβλεπόμενες ώρες πτήσεως επί μαχητικών αεροσκαφών.
3. Για την παραπάνω περίπτωση, οι Υπηρεσίες Εξωτερικού της Πολεμικής Αεροπορίας υποβάλλουν στο ΓΕΑ/Α1 ένα μήνα πριν αρχίσει κάθε πτητικό εξάμηνο, ονομαστικές καταστάσεις ιπταμένων και ραδιοναυτίλων, με τις οποίες, αφού λάβουν υπόψη τις επιθυμητές ημερομηνίες των ενδιαφερομένων και τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα προτείνουν ημερομηνίες μετακινήσεως ενός εκάστου. Το ΓΕΑ/Α1 σε συνεργασία με το ΓΕΑ/Β1 εκδίδει εγκριτική διαταγή μετακινήσεως του προσωπικού στην Ελλάδα και για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες κάθε εξάμηνο. Οι ιπτάμενοι της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν στο Tactical Leadership Programme ως εκπαιδευτές, δύνανται να μετακινούνται στην Ελλάδα μέχρι τέσσερις (4) φορές κάθε εξάμηνο για επτά (7) συνεχόμενες ημέρες κάθε φορά.
4. Η μετακίνηση των ανωτέρω στρατιωτικών γίνεται με Φύλλο Πορείας που θα χορηγείται, με μέριμνα των αρμοδίων Υπηρεσιών εξωτερικού. Στο Φύλλο πορείας αναγράφεται υποχρεωτικά ότι η μετακίνηση γίνεται χωρίς καταβολή οδοιπορικών εξόδων, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, για την εκτέλεση των πτήσεων που απαιτούνται προκειμένου να τεθεί σε πτητική ενέργεια.
Γ. ΕΞΑΜΗΝΑ-ΔΕΚΑΟΚΤΑΜΗΝΑ
1. Ως εξάμηνα, νοούνται οι χρονικές περίοδοι από 1η Ιανουαρίου μέχρι τέλους Ιουνίου και από 1η Ιουλίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου, εκάστου έτους, ως δεκαοκτάμηνα δε οι χρονικές περίοδοι από 1ης Ιανουαρίου μέχρι τέλους Ιουνίου του επομένου έτους και από 1ης Ιουλίου του επομένου έτους μέχρι τέλους του μεθεπομένου έτους, αρχής γενομένης από 1ης Ιαν. 2018, από την οποία αρχίζει το ισχύον για τους τεχνικούς Αξιωματικούς Αεροπορίας δεκαοκτάμηνο.
2. Στρατιωτικοί των περιπτώσεων Α (1, 3 και 4) του παρόντος, που δεν συμπληρώνουν τον καθοριζόμενο χρόνο πτήσης, τίθενται σε πτητική ενέργεια για το αντίστοιχο εξάμηνο, ανεξάρτητα των ωρών πτήσης, εάν φονεύθηκαν ή τραυματίστηκαν σε αεροπορικό ατύχημα διατεταγμένης πτήσης.
3. Εάν μέρος του κρίσιμου χρονικού διαστήματος του προβλεπομένου για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων το προσωπικό των περιπτώσεων Α (1 και 3) του παρόντος τίθεται σε πτητική ενέργεια, δε λογίζεται κατά την κείμενη νομοθεσία ως χρόνος υπηρεσίας, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος πτητικής ενέργειας, εφόσον κατά την διάρκεια αυτού συμπληρώθηκαν οι καθοριζόμενες στην παρ. Α (1) ώρες πτήσης.
4. Στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η παρουσία, κατά την διάρκεια της πτήσης, αξιωματικών, ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τεχνικής ειδικότητος αεροσκαφών ή και άλλης ειδικότητος, που θα καθορίζεται από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), ύστερα από απόφαση του ΣΑΓΕ, δύναται να τίθενται σε πτητική ενέργεια και να λαμβάνουν το πτητικό επίδομα 18μήνου (κατηγορίας 11 και 12), εφόσον συμπληρώνουν τις προβλεπόμενες ώρες πτήσης, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. Α (4)
του παρόντος.
5. Σε πτητική ενέργεια, ενός εξαμήνου εντός του 18μήνου, μετά την συμπλήρωση 30 ωρών πτήσεως, τίθενται:
α) Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικοί, ανεξαρτήτως προέλευσης, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο τεχνικής ειδικότητας αεροσκαφών - ελικοπτέρων, εξουσιοδοτημένοι να εργάζονται στο αντικείμενο συντήρησης των συστημάτων αεροσκαφών - ελικοπτέρων, όπως τα συστήματα αυτά προσδιορίζονται από το συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας (σκαφών, κινητήρων,
αερο­ϋδραυλικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών, σωστικών, οπλισμού ή άλλων συστημάτων ανάλογα με τον τύπο των Πτητικών μέσων). Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.δ. 445/1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων», ο κατώτερος βαθμός Υπαξιωματικού είναι του Υποσμηνία.
β) Το προσωπικό άλλων ειδικοτήτων (τεχνικών ή μη), οι οποίες καθορίζονται με διαταγή του ΓΕΑ, μετά από απόφαση του ΣΑΓΕ.
6. Ο αριθμός των δώδεκα (12) πτητικών αποτελεί το μέγιστο όριο που μπορεί να συμπληρώσει το προσωπικό εδάφους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην ΠΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018


https://www.e-nomothesia.gr/kat-enoples-dynameis/koine-upourgike-apophase-ph-841-38-26939-s-5184-2018.html
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά