Πρόταση: Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας


: Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, κατόπιν σχετικής επιστολής της Ε.Σ.ΠΕ.Θ. και σε κατ’ ακολουθία διεργασίες με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, θέτει υπόψη σας, την επαναξιολόγηση της ορθολογικής χρήσης του κριτηρίου Χρόνου Διοίκησης-Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 28 του ν.3883/2010 καθώς και του εν ισχύ άρθρου 6 του ν.2439/1996, σχετιζόμενα άρρηκτα με την σταδιοδρομική εξέλιξη και συνακολούθως με το πλαίσιο μεταθετικότητας των εν ενεργεία στρατιωτικών των Ε.Δ.
  2. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. εντόπισε προβλήματα έλλειψης βέλτιστων πρακτικών προσαρμοστικότητας και χρηστικότητας στην εφαρμογή του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου περί ορθολογικής απόδοσης του κριτηρίου Χρόνου Διοίκησης-Ειδικής Υπηρεσίας με διογκούμενα χαρακτηριστικά στον Σ.Ξ.
  3. Συνεπεία της ανωτέρω παθογένειας είναι η επιβάρυνση με αδικαιολόγητο κόστος του Κρατικού Προϋπολογισμού από μεταθέσεις-αποσπάσεις συνδεδεμένες με το ανελαστικό κανονιστικό πλαίσιο οριοθέτησης του Χρόνου Διοίκησης-Ειδικής Υπηρεσίας το οποίο μάλιστα συνδέεται μονομερώς με το μείζον κριτήριο της μοριοδότησης και εν κατακλείδι επιφέρει αναίτια ταλαιπωρία των στελεχών των Ε.Δ. και των οικογενειών τους.

              Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Η Ομοσπονδία μας, με σκοπό την άμβλυνση των παρεμπιπτόντων προβλημάτων που ανακύπτουν από την απουσία της ορθολογικότερης εφαρμογής του ανωτέρω κριτηρίου, προτείνει την άμεση τροποποίηση και σε όση έκταση απαιτείται του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου με τα σωρευτικός κάτωθι χαρακτηριστικά:

          α.    Το σύνολο των υπηρετούντων σε χαρακτηρισμένες Μονάδες εκστρατείας, να αποκομίζουν ανταποδοτικά το χαρακτηριστικό του χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας καθόσον επωμίζονται τα αυξημένα βάρη που υπέχει η υπηρέτηση σε Μονάδες που είναι οργανωμένες, εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες, ώστε να παίρνουν μέρος στη μάχη ή να υποστηρίζουν από κοντά Στρατεύματα που μάχονται και μετακινούνται μαζί μ’ αυτά, ευρισκόμενα κανονικά μέσα στη ζώνη μάχης (Π.Δ.130/1984, άρθρο 5, παρ.21-23).

           β.    Η συγχώνευση του χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας των κατώτερων αξιωματικών (Ανθυπολοχαγού-Υπολοχαγού) στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού με αναλογικό επιμερισμό των συνολικών χρόνων προαγωγής καθόσον τα προβλεπόμενα καθήκοντα ταυτίζονται απόλυτα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η εκ νέου ενάσκησή τους, επιφέροντας τουναντίον πλεονασμό.

γ.    Ο Χρόνος άσκησης διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας των θέσεων που καθορίζουν οι Πίνακες Οργάνωσης & Υλικού, οιοδήποτε βαθμού ανώτερου του διοικητικού βαθμού τον οποίο φέρει στέλεχος των Ε.Δ., να λογίζεται ως Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας του ανωτέρω βαθμού μη επιφέροντας μελλοντική υποχρέωση στον ανώτερο βαθμό και υπερκαλύπτοντας τους υποδεέστερους διοικητικούς βαθμούς. Σημειολογικά, η ανάθεση υψηλότερης υπηρεσιακής θέσης, ως αποτέλεσμα της ιεραρχίας των καθηκόντων, απολήγει πασίδηλα στην αποκομιδή των αναλογουσών αυξημένων εμπειριών, γνώσεων και ικανοτήτων αυτής, υπερκαλύπτοντας δικαιωματικά οποιοδήποτε κριτήριο υφιστάμενων βαθμών, μετά από επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων και συναφώς δύναται δικαίως και αξιοκρατικά να απολαμβάνει το στέλεχος τον Ε.Δ., ανταποδοτικά, τα απορρέοντα οφέλη ανεξαρτήτως χρόνου τέλεσης.

            δ.   Στέλεχος των Ε.Δ. το οποίο ασκεί διοίκηση ή ειδική υπηρεσία βαθμού ανώτερου του διοικητικού βαθμού τον οποίο φέρει, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, αποκομίζοντας το σύνολο της απορρέουσας ευθύνης της θέσης αυτής, να λογίζεται ο υπόψη χρόνος ως Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αν έχει κανονικά τοποθετηθεί το υπόψη στέλεχος στη θέση αυτή και αναπληροί απουσιάζοντα προϊστάμενο.

           ε.    Ο λογισμός του χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας των στελεχών των Ε.Δ. που προάγονται αναδρομικά, άνευ υπαιτιότητας του διοικουμένου, ήτοι ο χρόνος από αναδρομικής ημερομηνίας κτήσης του βαθμού μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος να υπολογίζεται πλήρως προσμετρηθείς στον αποκτηθέν διοικητικό βαθμό και για το επίμαχο χρονικό διάστημα.

           στ.  Τα στελέχη της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3883/2010 (Α ́ 167), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν.4407/2016, τα οποία και διατρέχουν οξέα κοινωνικά προβλήματα και συνεπεία των οποίων υπηρετούν σε τόπο προτίμησής τους, να τοποθετούνται σε θέσεις Μονάδων του δήμου προτίμησής τους οι οποίες λογίζονται ως χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας ανεξαρτήτως ειδικότητας και οποιασδήποτε ανά κλάδο διάκρισης του άρθρου 3 του Ν. 3883/2010.

           ζ.    Η πλήρης αποκοπή της υποχρέωσης του κριτηρίου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας ως απαραίτητη προϋπόθεση κρίσεως προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, με βαθμό Ταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων, καθόσον αποτελούν καταληκτικούς-αποστρατευτικούς βαθμούς, όπως σαφώς εκπίπτει από τον ελάχιστο χρόνο παραμονής ανά βαθμό μέχρι την αποστρατεία τους και καταλείποντας την υπερδυσανάλογη επιβάρυνση της υποχρέωσης του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας βάσει χρόνων στον κατεχόμενο βαθμό έναντι των αποφοίτων ΑΣΕΙ, δεδομένου μάλιστα των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων. Εξάλλου, όπως έχει κριθεί νομολογιακά, η διαφορετική προέλευση των αξιωματικών που προέρχονται από μόνιμους υπαξιωματικούς, τους διαφοροποιεί από εκείνους των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθόσον δεν διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα πανεπιστημιακού επιπέδου και ως εκ τούτου δεν τελούν κάτω από τις ίδιες ή όμοιες συνθήκες και δεν υπάρχει ταυτότητα ή ομοιότητα ιδίων συνθηκών (ΣτΕ 2866/1993, 1664/1995, 1577/1994, 1808/1992, 4061/1990,3452/1989).

  1. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία καθώς και για δια ζώσης συνάντηση προς ανάπτυξη των δίκαιων και αντικειμενικών προτάσεων της Ομοσπονδίας.
  2. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Μακράκης Αθανάσιος, τηλ. 6947293370.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά