52 σχόλια για το αρθρο 18 Τροποποίηση διατάξεων σταδιοδρομικής φύσης του ν. 3883/2010

Άρθρο 18 – Τροποποίηση διατάξεων σταδιοδρομικής φύσης του ν. 3883/2010 (Α´ 167)

1. Στην περίπτωση β´ του άρθρου 2 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) προστίθεται υποπερίπτωση (6), ως εξής:
« (6) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους Υπαξιωματικούς, που μετατάσσονται στο Σώμα, ως απόφοιτοι ΑΣΣΥ και πτυχιούχοι ΑΕΙ. »
2. Στο άρθρο 3 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:
«Αξιωματικοί Ειδικοτήτων του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης, του Σώματος Ραδιοναυτίλων και του Σώματος Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ δύνανται να αλλάζουν την κατεχόμενη ειδικότητα και να λαμβάνουν την ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης. Με τη λήψη της νέας ειδικότητας οι Αξιωματικοί των Σωμάτων Ραδιοναυτίλων και Υπηρεσιών Υποστήριξης μετατάσσονται στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις αλλαγής της ειδικότητας και μετάταξης στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη στελέχωσή του.»
3. H παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν.3883/2010 (Α´ 167) αντικαθίσταται ως εξής :
«ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, ως πληρούντες τα κριτήρια του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.»
4. Το άρθρο 14 του ν. 3883/2010 (Α´ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ουσιαστικά προσόντα και τα κριτήρια προαγωγής των στελεχών των ΕΔ αξιολογούνται με σύστημα αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας, με βάση την επαγγελματική ικανότητα των στελεχών και την αποδοτικότητά τους.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, καθορίζονται τα ουσιαστικά προσόντα των στελεχών των ΕΔ, η κλίμακα διαβάθμισης των κριτηρίων αξιολόγησης και των κριτηρίων προαγωγής, οι προϋποθέσεις αξιολόγησης, το αντικείμενο και τα κριτήρια αξιολόγησης, ο χρόνος, η συχνότητα, ο τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των στελεχών των ΕΔ σε σχέση με αυτήν, οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των διοικητικών προσφυγών, η εξειδίκευση των προϋποθέσεων εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 35 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Από τη δημοσίευση του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται κάθε άλλη ειδικά αναφερόμενη σε αυτό γενική ή ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.»
5. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
« 1. Αρμόδια Συμβούλια για τις κρίσεις των Αξιωματικών είναι:»
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 15 του ν. 3883/2010 (Α´ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ΣΑΓΕ κρίνει για πλήρωση κενών θέσεων τους Υποναυάρχους και Υποπτεράρχους με εισηγητή τον Αρχηγό του οικείου Κλάδου και τους Ταξιάρχους του Κοινού Νομικού Σώματος με εισηγητή το νεότερο μέλος.»
7. Η περίπτωση δ´ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.3883/2010 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Για τα ΚΣ ο αρχαιότερος Αξιωματικός του οικείου Σώματος.»
8. Στο άρθρο 22 του ν.3883/2010 (Α´ 167) προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι Αξιωματικοί δεν δικαιούνται να ασκήσουν την ενδικοφανή προσφυγή της παραγράφου 6, κατά της κρίσης τους ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, δικαιούνται όμως να ασκήσουν την εν λόγω προσφυγή, εφόσον κριθούν είτε διατηρητέοι στον αυτό βαθμό, είτε αποστρατευτέοι είτε μη προακτέοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου.»
9. Η υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης δ´ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«(2) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.»
10. Η υποπερίπτωση (3) της περίπτωσης δ´ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.»
11. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης β´ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανώτατοι Αξιωματικοί, για να κριθούν προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει από τον ατομικό τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα:»
12. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Για την προαγωγή των Συνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό και τριάντα ενός (31) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.»
13. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν.3883/2010 (Α´ 167) προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής :
«Κατ’ εξαίρεση, οι μάχιμοι Αξιωματικοί του ΠΝ που υποχρεούνται στη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου διοίκησης, ως Κυβερνήτες πλοίων, κατά τα ειδικότερον καθοριζόμενα στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτωσης γ´ της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατό να κριθούν για προαγωγή στον επόμενο βαθμό και χωρίς τη συμπλήρωση του εν λόγω χρόνου, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, λαμβανομένης οπωσδήποτε υπόψη της αντικειμενικής δυνατότητας για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, εντός του καθοριζόμενου στο άρθρο 27 χρόνου προαγωγής, σε σχέση με την υφιστάμενη διαθεσιμότητα των πλοίων. »
14. Η υποπερίπτωση (5) της περίπτωσης γ´ της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
« (5) Αντιπλοίαρχος: δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας ή δύο (2) έτη υπηρεσίας στο Επιτελείο Στόλου ή Ανωτέρου Κλιμακίου Διοικήσεως και ένα (1) έτος ως Κυβερνήτης ως ανώτερος Αξιωματικός. »
15. Η παράγραφος 14 του άρθρου 28 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, ως προς τους Αξιωματικούς του Υγειονομικού ανεξαρτήτως κλάδου, οι θέσεις και οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας του παρόντος άρθρου, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών κλινικών, διακλαδικών κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής για την πλήρωση θέσεων τομεαρχών, εποπτών και προϊσταμένων κλινικών, ειδικών τμημάτων και εργαστηρίων και των διακλαδικών κλινικών-κέντρων των στρατιωτικών νοσοκομείων από Αξιωματικούς Υγειονομικού Νοσηλευτικής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο αριθμός, η ιδιότητα και η θητεία των μελών του διακλαδικού υγειονομικού συμβουλίου, των υγειονομικών συμβουλίων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, του υγειονομικού συμβουλίου διακλαδικών κλινικών, των επιστημονικών συμβουλίων των στρατιωτικών νοσοκομείων, οι αρμοδιότητες των ως άνω συμβουλίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.»
16. Η πρώτη περίοδος του άρθρου 31 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αξιωματικοί που συμπληρώνουν κατά το ημερολογιακό έτος που διενεργούνται οι κρίσεις το χρόνο του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 κρίνονται ως ακολούθως:»
17. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 31 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανώτεροι Αξιωματικοί:
(1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
(2) «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»: Παραμένουν στο βαθμό τους μέχρι τις επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις. Αν κριθούν σε τρεις διαδοχικές κρίσεις ή τρεις φορές συνολικά ως Αξιωματικοί, ως «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό», κρίνονται σύμφωνα με τα παρακάτω εδάφια (3) και (4).
(3) «Ευδοκίμως τερματίσαντες»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί.»
18. Η παράγραφος 13 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:
α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ.
β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωματικοί.
γ. Οι Αξιωματικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β´ του άρθρου 2 του παρόντος νόμου είναι νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΕΙ.
δ. Οι μόνιμοι εξ εφεδρείας Αξιωματικοί είναι νεότεροι όλων των υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους, μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών, η δε μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
ε. Οι Αξιωματικοί που τίθενται ΕΟΘ είναι νεότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους, της αντίστοιχης κατηγορίας και προέλευσης, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 καθώς και του παρόντος άρθρου.»
19. Η παράγραφος 16 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η σειρά αρχαιότητας για τους από τη Σχολή Ικάρων προερχόμενους Ιπτάμενους Αξιωματικούς της ίδιας τάξης, επανακαθορίζεται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας τους, κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Ικάρων, υπολογιζόμενου στο διπλάσιο και του αθροίσματος της βαθμολογίας που επιτυγχάνεται σε κάθε στάδιο της πτητικής εκπαίδευσης που υλοποιείται μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, διαιρούμενου με τον αριθμό των εκάστοτε τελεσθέντων σταδίων. Το συνολικό αποτέλεσμα διαιρούμενο με το τρία (3), αποδίδει την τελική βαθμολογία.»
20. Η παράγραφος 18 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Η αρχαιότητα μεταξύ των Αξιωματικών που κατατάσσονται μετά από διαγωνισμό, ρυθμίζεται με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποχρεωτικής φοίτησης σε Στρατιωτικές Σχολές ή Κέντρα Εφαρμογής, η αρχαιότητα επανακαθορίζεται από το μέσο όρο της βαθμολογίας του διαγωνισμού και της τελικής επίδοσης στη Σχολή ή στο Κέντρο Εφαρμογής. Η εγγραφή των Αξιωματικών αυτών σε πίνακες κρίσεων και προαγωγών, καθώς και η προαγωγή τους από την ημερομηνία συμπλήρωσης των απαιτούμενων για αυτούς τυπικών προσόντων, ρυθμίζεται από το κατά περίπτωση για αυτούς εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και είναι ανεξάρτητη της κατάταξής τους στη σειρά της μεταξύ τους αρχαιότητας.»
21. Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τους Αξιωματικούς ΠΝ, ΠΑ και ΚΣ τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα. Κατ’ εξαίρεση, για τους Αξιωματικούς ΠΝ και ΠΑ, που προέρχονται από την κατηγορία της περίπτωσης (5) της παραγράφου β´ του άρθρου 2 τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού. Ειδικότερα για τους Αξιωματικούς των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ, τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα, ανάλογα με την προέλευσή τους (απόφοιτοι ΑΣΣΥ – μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ.445/1974) για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού.»
22. Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα Συμβούλια Κρίσεων για τους Αξιωματικούς των ΚΣ είναι αρμόδια για εκκρεμείς υποθέσεις των Αξιωματικών που μετατάσσονται στο Κοινό Νομικό Σώμα, καθώς και για υποθέσεις που αναπέμπονται ύστερα από ακυρωτικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων.»
23. Στο άρθρο 91 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2439/1996 εφαρμόζονται και για όσα στελέχη των ΕΔ συμπληρώνουν τον καθοριζόμενο από το άρθρο 27 του παρόντος νόμου, χρόνο προαγωγής στον επόμενο βαθμό, εφόσον κρίνονται για προαγωγή στον ίδιο ανώτερο βαθμό στις ίδιες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, με τα στελέχη που μέχρι την 31.12.2012 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ http://www.opengov.gr/mindefence/?p=5566
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά