Ωράριο Εργασίας – Υπηρεσία Υπαξιωματικού Επόπτη Μαγειρείων


α.           ΣΚ 20-2

                   β.    Ν.1157/1981 (ΦΕΚ Α΄ 126, «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας ‘’περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων’’ και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης»)

                   γ.    ΠΔ 76/2005 (ΦΕΚ Α΄ 117, «Τροποποίηση του π.δ. 88/99 «ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (94/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»)

                   δ.    Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο  − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»)

                   ε.    Φ.400/165047/Σ.4722/18 Οκτ 11 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2340, «Τροποποίηση της Φ. 400/163881/Σ.4187/8 Σεπ 11 (ΦΕΚ Β’ 2156) Απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθιέρωση των Ωρών Έναρξης της Εργασίας του Προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ»)

                   στ. Φ.302.1/27/312558/Σ.1678/13 Σεπ 2012/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/2α

 

1.  Σύμφωνα με το (β) σχετικό έχει καθιερωθεί η 40ωρη πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, για όλο το προσωπικό του Δημοσίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως άλλωστε ρυθμίστηκε με την (ε) ΥΑ, καθορίζοντας για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Σχολών, Κέντρων και Μονάδων που διεξάγουν απογευματινή – νυχτερινή εκπαίδευση, ως ώρα έναρξης εργασίας η 07:00 και ως ώρα λήξης η 14:30.

 

2.  Ωστόσο, κατά την εκτέλεση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας του υπαξιωματικού επόπτη εστιατορίων, η οποία προβλέπεται από το (α) σχετικό, δεν τηρείται το ως άνω νομοθετημένο ωράριο εργασίας (τόσο σε ημερήσια όσο και σε εβδομαδιαία βάση), αλλά οι συνάδελφοι εργάζονται καταφανώς πολύ περισσότερο, χωρίς να λαμβάνεται οιασδήποτε μορφής μέριμνα, είτε για τη χρηματική τους αποζημίωση, είτε για τη λήψη εξισορροπητικών μέτρων.

 

3.  Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο χρόνος απασχόλησης των εκτελούντων την υπηρεσία, τόσο τις εργάσιμες ημέρες, όσο και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες κάθε μήνα, υπολογίζεται ημερησίως σε δεκαπέντε (15) ώρες κατ' ελάχιστο, επί συνεχούς εβδομαδιαίας βάσεως.

 

4.  Αναλυτικά, ο χρόνος απασχόλησης των εκτελούντων την υπηρεσία, άρχεται από σημάνσεως του εγερτηρίου (06:00Ω), έως καθ' εκάστην εσπέραν μετά την παράθεση του δείπνου, αφού καθαρισθούν τα μαγειρικά σκεύη και ο χώρος των εστιατορίων, σύμφωνα με το ως άνω σχετικό, εργασία που αποπερατώνεται συνήθως μετά την 21:00Ω. Συνεπώς, οι εργάσιμες ώρες ανά εβδομάδα ανέρχονται τουλάχιστον στις εκατόν πέντε (105). Ακολούθως, η υπέρβαση του ωραρίου και η εκτέλεση υπερωριακής εργασίας υπολογίζεται σε εξήντα πέντε (65) ώρες την εβδομάδα.

 

5.  Ωστόσο σύμφωνα με το (δ) σχετικό ορίζεται ρητά ότι οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης εκάστου εργαζόμενου στο δημόσιο τομέα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.

 

6.  Περαιτέρω, σύμφωνα με το (γ) σχετικό καθορίζονται οι «ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας», οι διατάξεις του οποίου κωδικοποιήθηκαν με το (στ) όμοιο, και το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή οδηγία, αναφέροντας ότι ο ημερήσιος χρόνος ανάπαυσης για τον εργαζόμενο ανά εικοσιτετράωρο, θα πρέπει να μην υπολείπεται των έντεκα (11) ωρών από τη λήξη της εργασίας του.

 

7.  Ωστόσο, η ευεργετική αυτή διάταξη – οδηγία, δεν εφαρμόζεται στους εκτελούντες την υπηρεσία επόπτη εστιατορίων, καθώς επί καθημερινής βάσεως ο χρόνος αναπαύσεώς τους, συμπεριλαμβάνοντας και τους χρόνους μετακίνησης από και προς την υπηρεσία τους, κυμαίνεται μεταξύ οκτώ (8) και εννέα (9) ωρών.

 

8.  Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η ιεραρχία των Ε.Δ, όπως έχει δείξει κατά το παρελθόν, ενεργεί με γνώμονα την τήρηση των ισχύοντων νόμων και στρατιωτικών διαταγών, και ότι επιθυμεί να παρέχει οιαδήποτε διευκόλυνση ζητηθεί από το προσωπικό της. Προς τούτο αναφέρονται τα ανωτέρω και ευελπιστούμε στην επίλυση του σοβαρότατου αυτού ζητήματος αναφορικά με την τήρηση του ωραρίου εργασίας.

 

9.  Η Ε.Σ.ΠΕ.Σ.Ε. προτίθεται να συνδράμει, εφόσον κληθεί να συμμετάσχει, στην προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος, στα πλαίσια μιας κοινής προσπάθειας, είτε με τη μορφή υποβολής σχετικής πρότασης για την αντιμετώπιση του ως άνω προβλήματος, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κριθεί αυτό σκόπιμο.

 

10.     Παρακαλούμε για την ανάδειξη του προβλήματος και τυχόν περαιτέρω κατά την κρίση σας ενέργειες.

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος
 
Πονηράκος Κωνσταντίνος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6937264672
Ο Γεν. Γραμματέας
 
Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6937087925

 
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά