Τροποποιηση ασφαλιστικου στρατιωτικων
 


ΣΧΕΤ :


α. Υπ’ αριθ. πρωτ. 90/14-4-2011 έγγραφό μας


β. Υπ’ αριθ. πρωτ. 130/09-6-2011 έγγραφό μας

γ. Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού

Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»)

δ. Φ.846/9/128998/Σ.623/07 Απρ 11/ΓΔΟΣΥ/Τμ.Οικον.Μερ. & Λογιστ.

ε. ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210, «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με

τίτλο ‘’Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων’’ των

διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και

στρατιωτικών συντάξεων»)

στ. Ν.2084/1992 (ΦΕΚ Α΄ 165, «Αναμόρφωση της Κοινωνικής

Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»)

ζ. Ν.3513/2006 (ΦΕΚ Α΄ 265, «Τροποποίηση και συμπλήρωση της

συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»)

1. Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών εγγράφων μας, με τα οποία

αναδείξαμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την άνιση μεταχείριση, από το

νέο συνταξιοδοτικό (γ) σχετικό νόμο, προς τους Έλληνες στρατιωτικούς, που

κατετάγησαν από 01-7-1990 έως 31-12-1992, και κατόπιν της έκδοσης της (δ)

σχετικής ρυθμιστικής διαταγής της ΓΔΟΣΥ/ΥΕΘΑ, οφείλουμε να επανέλθουμε,

εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια μας και πλήρη απογοήτευσή μας, γνωρίζοντάς σας τα

εξής:

α. Η αλλαγή στο ασφαλιστικό των Ελλήνων στρατιωτικών, που

θεσπίστηκε με την ψήφιση του (γ) σχετικού, τον Ιούλιο του 2010, από τους Έλληνες

βουλευτές, επεδίωκε να αυξήσει το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία, αλλά όμως

μέσα από μία ομαλή χρονική μετάβαση, έτσι ώστε να μη δημιουργεί μεγάλες

χρονικές διαφορές στο δικαίωμα λήψης της σύνταξης μεταξύ των στελεχών.

Η αυθαίρετη όμως οριοθέτηση των ρυθμίσεων αυτών, έως 31-12-

2014, δημιούργησε μια δυσμενή διακριτική μεταχείριση για τα στελέχη που

εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις από 1-7-1990 έως 31-12-1992, αποκόπτοντάς

τους από το κύριο σώμα της κατηγορίας των παλαιών ασφαλισμένων, στην οποία

μέχρι πρότινος ανήκαν και στην οποία συμπεριλαμβάνονταν όσοι κατετάγησαν από

01-1-1984 έως 31-12-1992.

Οι όποιες τροποποιήσεις - μεταρρυθμίσεις είχαν επέλθει επί του

ασφαλιστικού συστήματος, μεταγενέστερα του (ε) σχετικού, όπως επίσης οι πάσης

φύσεως προβλέψεις των (στ) και (ζ) ομοίων, ουδέποτε κατέτμησαν ή διαχώρισαν

την υπόψη κατηγορία εργαζομένων.

β. Η ουσία λοιπόν του νέου ασφαλιστικού νόμου, όπως άλλωστε

αποτυπώθηκε στους ισχυρισμούς του νομοθέτη που αναγράφηκαν στη σχετική

εισηγητική έκθεση, που ήταν η επιβολή μιας ομαλής μεταβατικής περίοδου, για

υπηρεσιακούς, ηθικούς και για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης μεταξύ των

στελεχών, αναλύεται από τον ίδιο τον

τότε πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.


Ευάγγελο Βενιζέλο


κατά τη διάρκεια της σχετικής ομιλίας του στη Βουλή των


Ελλήνων και γι΄ αυτό παρατίθεται αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα:


"Η εγγύηση αυτή που είναι μία εγγύηση νομοθετική, συνταγματική,

μία εγγύηση διεθνής, κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

επεκτείνεται και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε σχέση με τον

τρόπο υπολογισμού της σύνταξης και σε σχέση με τον χρόνο καταβολής της

σύνταξης και για όσους το θεμελιώνουν το δικαίωμα αυτό μέχρι 31 Δεκεμβρίου του

2014,
με μία πάρα πολύ ήπια κλιμάκωση του χρόνου παραμονής στην

πραγματική στρατιωτική υπηρεσία

. Ενάμισι χρόνο το ’11, τρία χρόνια το ’12,

τεσσεράμισι χρόνια το ’13, έξι χρόνια το 2014.
Έτσι, το σύστημα αποκτά μία

μεταβατική δίοδο, που είναι καλά οργανωμένη, δίκαιη και αναλογική

."


γ. Στη συνέχεια και μετά από εννέα (9) μήνες, με την έκδοση της (δ)

σχετικής διαταγής της ΓΔΟΣΥ, δόθηκε το δικαίωμα χρήσης από τα στελέχη των

πέντε (5) πλασματικών ετών, προκειμένου να αντισταθμίσουν την επιβληθείσα με το

νέο ασφαλιστικό νόμο σταδιακή αύξηση των ετών παραμονής τους στην Υπηρεσία,

δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να αποχωρήσουν στην 25ετία και καταργώντας

στη πράξη τη μεταβατική περίοδο που είχε επιβληθεί. Έτσι λοιπόν η ήδη άνιση

μεταχείριση των ασφαλισμένων από 1-7-1990 εώς 31-12-1992, που με το νέο

ασφαλιστικό νόμο είχαν εξαιρεθεί από όποιαδήποτε ευνοϊκή ρύθμιση, προήχθη σε

πραγματικό εμπαιγμό, καθόσον πλέον η χρονική διαφορά παραμονής στην

Υπηρεσία σε σχέση με όσους προσελήφθησαν μέχρι 31-6-1990, μετατράπηκε σε

χρονικό χάσμα 14 ετών (9 πραγματικά και 5 πλασματικά).

δ. Γίνεται, πλέον, φανερή η αδικία καθώς, ασφαλισμένοι που ανήκουν

στην ίδια κατηγορία, αναίτια και αδικαιολόγητα, διαχωρίζονται με αυτό το βίαιο

τρόπο. Αδικία, που ο ίδιος ο ανωτέρω

Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος


Βενιζέλος


, κατά τη διάρκεια της σχετικής ομιλίας του στη Βουλή των Ελλήνων


ανέφερε ότι δεν πρέπει να υπάρχει, όπως διαπιστώνεται στο παρακάτω

απόσπασμα:


"Άρα, να στείλουμε όλοι μαζί ως Βουλή ένα χαιρετισμό – όπως είπα

και προηγουμένως - τιμής και αναγνώρισης στους στρατιωτικούς, τους

αστυνομικούς, τους λιμενικούς και τους πυροσβέστες
και να τους δείξουμε την

εμπιστοσύνη μας

. Και επαναλαμβάνω, εάν έχει παρεισφρήσει λάθος, αβλεψία

ή αν προκύψει πρόβλημα από την εφαρμογή των διατάξεων
στο επίπεδο του

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εδώ είναι και η

Κυβέρνηση και η Βουλή για να δούμε ακόμη και περιπτώσεις μικρών ομάδων

ή και ατομικές περιπτώσεις. Κανείς δεν πρέπει να έχει το αίσθημα της αδικίας

και δεν θα το έχει."

Δυστυχώς όμως αυτό που έχει μείνει στους Έλληνες

στρατιωτικούς που έχουν θιγεί, από τις μέχρι τώρα ενέργειες του Ελληνικού

κοινοβουλίου και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι το

πικρό αίσθημα της αδικίας και το αναπάντητο ερώτημα του ΄΄
Γ Ι Α Τ Ι ; ΄΄ .Ένα

αίσθημα αδικίας που δικαιολογείται πλήρως, αφού έχοντας διαφορά 6 - 12 μήνες με

τους άλλους συναδέλφους τους, θα υπηρετήσουν 10 έτη περισσότερα και θα

εμπίπτουν στις νέες δυσμενέστερες διατάξεις υπολογισμού της σύνταξης.

ε. Κατόπιν των παραπάνω και επικαλούμενοι την αρχή της δίκαιης και

ίσης μεταχείρισης, αλλά και την ανάγκη να υπάρξει μεταβατικό στάδιο ομαλής

μετάπτωσης από το παλαιό ασφαλιστικό νομοθετικό πλαίσιο στο νέο, επιβάλλεται η

αναίρεση της βίαιης προσαρμογής των ασφαλισμένων Ελλήνων στρατιωτικών που

κατετάγησαν από 01-7-1990 έως 31-12-1992 και οι οποίοι χρεώνονται επιπλέον

δέκα (10) έτη σε σχέση με τους συναδέλφους που κατετάγησαν λίγους μήνες

νωρίτερα από αυτούς.

Προς τούτο προτείνουμε την άμεση κατάθεση τροπολογίας ως εξής:

«Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120) καταργείται»

και «Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010 ΦΕΚ Α΄ 120)

αντικαθίσταται ως εξής: «Αυξάνονται, σταδιακά, από 01-1-2011 τα έτη

συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση

συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά (νέοι και παλαιοί

ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 01-1-2011 και μετά, 24 1/2 έτη

συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής: Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των

στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας - το έτος

2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας - το έτος

2012, απαιτούνται 27 έτη - το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη - το έτος 2014,

απαιτούνται 29 έτη - το έτος 2015, απαιτούνται 30 έτη - το έτος 2016,

απαιτούνται 31 έτη - το έτος 2017, απαιτούνται 32 έτη. Για όσους θεμελιώσουν

συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2017 (συμπλήρωση 24 1/2 ετών

πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής

τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές

διατάξεις του νόμου αυτού. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από

01-1-2018 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού

έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξαιρουμένων

όσων έχουν καταταγεί από 01-1-1993 μέχρι 31-12-1995, των οποίων ο

πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή

της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ 169/2007

εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας».

3. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είμαστε στη

διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνεργασία.

4. Το κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και οι Έλληνες βουλευτές, προς

τους οποίους αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για την κατά την κρίση τους

υποβολή σχετικής ερώτησης στο Ελληνικό κοινοβούλιο προς τα αρμόδια

υπουργεία.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης

Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)

6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Τσάκαλος Αναστάσιος

Αρχικελευστής ΕΜΘ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά