Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού με Τέκνα που θα Φοιτήσουν στην Β΄Λυκείου

 ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ. : α. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α’)


β. Φ.411/12/362832/Σ.8977/26 Νοε 21/Απόφαση ΥΕΘΑ


1. Σας αναφέρουμε ότι, σκοπός της παρούσας είναι η ανάδειξη του

προβληματισμού πλήθους μελών της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας - ΕΣΠΕΛ, για την αναγκαιότητα βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου που

καλύπτει τις μεταθέσεις του προσωπικού και ειδικότερα σε ότι αφορά στους/στις

συναδέλφους, που έχουν παιδιά μαθητές/τριες της Β΄ Τάξης Λυκείου και οι οποίοι/ες

δεν εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας (ειδικής μεταθεσιμότητας) με σαφή - ρητή

πρόβλεψη στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

2. Εν απουσία σαφές θεσμικού πλαισίου είναι διακριτή η ελλιπής ουσιαστική

μέριμνα για τη «θωράκιση» των παιδιών του Λυκείου που βρίσκονται στο

μεταβατικό στάδιο της εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με σκοπό

την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Πρόκειται για όνειρο ζωής για όλες

ανεξαιρέτως τις ελληνικές οικογένειες, με τις οικογένειες όμως των στρατιωτικών

να εκκινούν από δυσμενέστερη βάση.

3. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Παρ.2η του άρθρου 2 του (β) σχετικού

καθορίζεται (χωρίς να υφίσταται ρητή δεσμευτική πρόβλεψη) ότι: «Ο

σχεδιασμός των μεταθέσεων για την κάλυψη των κατά Κλάδο – ΚΣ κενών θέσεων

λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 και ιδίως τα

ακόλουθα στοιχεία, τα οποία παραμετροποιούνται στα Παραρτήματα της

παρούσας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των Κλάδων – ΚΣ:


η. Την ύπαρξη τέκνων που θα φοιτήσουν στη Β΄ Λυκείου κατά το επόμενο


από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος.»

και εναντιθέσει με την Παρ.4 του ιδίου άρθρου, όπου σαφώς καθορίζεται ότι μόνο τα:

«Στελέχη με τέκνα που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Λυκείου μετατίθενται μόνον κατόπιν

επιθυμίας τους.»

4. Η προαναφερθείσα διατύπωση αφήνει περιθώρια διασταλτικής ερμηνείας

και εφαρμογής, γεννώντας ερωτήματα αξιοκρατίας και διαφάνειας, καθόσον με το

υφιστάμενο πλαίσιο, όπως εξειδικεύεται από το (β) σχετικό, συντελείται η ελαστική

«ερμηνεία» του πνεύματος και της βούλησης του νομοθέτη. Παρέχεται στην

Κανονιστικώς Δρώσα Διοίκηση (Γενικά Επιτελεία) η ευχέρεια άσκησης της κατά έννοιας

(και όχι τύπου) ερμηνείας των διατάξεων των σχετικών. Κάτι το οποίο συμπεραίνεται και


Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – έτος ίδρυσης 2016

Σελίδα 2 από σελίδες3

από την αποκωδικοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής δήλωσης των Ετήσιων

Φρουρών προτίμησης μεταθέσεως των Στελεχών, όπου και απουσιάζει η

δυνατότητα επισήμανσης φοίτησης τέκνου στη Β΄ Λυκείου, όπως ισχύει με την

Γ΄ Λυκείου.

5. Συνεπώς, είναι αναγκαίο ένα νέο ολοκληρωμένο και διαφανές θεσμικό

πλαίσιο αναφοράς, στο οποίο δεν θα υπεισέρχονται υποκειμενικοί παράγοντες

(επιλεκτική ερμηνεία και εφαρμογή), κατά την απόλυτη ευχέρεια των Γενικών

Επιτελείων, αλλά θα παρέχονται οι ελάχιστες εγγυήσεις που θα εξασφαλίζουν την

πιστή εφαρμογή της βούλησης του νομοθέτη που συμπυκνώνεται στη φράση «…για

το σχεδιασμό των μεταθέσεων λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, και η ύπαρξη τέκνων

που θα φοιτήσουν στη Β και Γ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση σχολικό

έτος, προκειμένου να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον….»,με την κατά κανόνα (και

όχι κατά το δοκούν) εξαίρεση των γονέων στρατιωτικών από τη διαταγή μεταθέσεως για

περιορισμένο χρονικό διάστημα (προσωρινό καθεστώς ειδικής μεταθεσιμότητας).

6. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι όλοι οι έφηβοι πρέπει να έχουν

ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στις σπουδές. Οι μεταβολές στο σχολικό ή

οικογενειακό περιβάλλον (απομάκρυνση έστω του ενός γονέα), προκαλούν τεράστια

συναισθηματική αναστάτωση, φόβο, αγωνία, αβεβαιότητα, μειωμένη συγκέντρωση και

αυτοπεποίθηση και άλλα αρνητικά συναισθήματα. Η οικογενειακή συνοχή δοκιμάζεται

και αυξάνει εκθετικά το ενδεχόμενο εμφάνισης προβλημάτων ψυχική υγείας μετά από

μία μετακόμιση ή αλλαγή οικογενειακού περιβάλλοντος. Το πρόβλημα γίνεται

εντονότερο καθώς, σύμφωνα με τους ειδικούς, η αλλαγή τόπου διαμονής, φιλικού και

σχολικού περιβάλλοντος, επηρεάζει δυσμενώς τους εφήβους, επειδή αποζητούν την

ένταξή τους σε μία ομάδα, ώστε να διαμορφώσουν μια δική τους ταυτότητα, πέρα από

την οικογένειά τους, καθιστώντας τους πιο ευάλωτους στη ψυχοσωματική βία (bulling).

7. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται η διαμόρφωση ενός κοινωνικού

πλέγματος προστασίας των μαθητών του Λυκείου που είναι τέκνα στελεχών των ΕΔ,

δια της τροποποίησης της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1α(2) του άρθρου 5 του

Ν.3883/2010, ως εξής:

«(ε) Την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων. Τα στελέχη γονείς τέκνων τα οποία

θα φοιτήσουν στην Β’ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση των

μεταθέσεων σχολικό έτος, παραμένουν υποχρεωτικά στον τόπο της υπηρέτησής

τους, κατόπιν πρότερης σχετικής αναφορά τους, για χρονικό διάστημα τριών (3)

ετών. Το υπόψη διάστημα, αθροιστικά για κάθε στέλεχος, δεν μπορεί να υπερβεί

συνολικά τα έξι (6) έτη, ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων. Σε περίπτωση

ανυπέρβλητου κωλύματος (κατάργηση ή μεταστάθμευση Μονάδας, αδήριτες

ανάγκες υπηρεσιακής εξέλιξης) τα εν λόγω στελέχη μετατίθενται στην

πλησιέστερη Φρουρά του οικείου Κλάδου ή των Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ

και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου

που δηλώσαν επιθυμία υπηρέτησης.»


Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – έτος ίδρυσης 2016

Σελίδα 3 από σελίδες3


8. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

Πέτρος Μούστος

Ανχης (ΔΒ)

6936158679


-Ο-

Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Θέος

Εσμίας (ΟΤΕΤΗ)

6977617429

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά