Απαντήσεις Παναγιωτόπουλου για αποζημιώσεις, επίδομα παραμεθορίου, μισθολόγιο ΕΜΘ κλπ

 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «Για τις αυξήσεις στους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που να καλύπτουν το σημερινό κόστος ζωής, επαναφορά επιδομάτων εορτών (δώρων) και αδειών», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τα ακόλουθα:

 Κατ’ αρχάς, αναφορικά με το ενδεχόμενο αύξησης των Βασικών Μισθών και την καταβολή επιδομάτων εορτών, η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων εμπίπτει αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς μισθολογικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική. Όπως προκύπτει από την οικεία αιτιολογική έκθεση, το ΥΠΟΙΚ με τον ν.4472/2017 επιχείρησε, σε ένα πλαίσιο ενιαίων κανόνων και αρχών, την πλήρη αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων, οπότε τυχόν πρόταση για αύξηση αποδοχών ή επαναφορά των επιδομάτων δώρων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), θα θεωρηθεί ότι εισάγει την επιλεκτική μεταχείριση και θα έθετε ζητήματα παραβίασης -2- ./. τόσο της αρχής της ισότητας και της ισονομίας που διέπει το σύνολο της μισθολογικής μεταρρύθμισης, όσο και της αρχής της δημοσιονομικής πρόβλεψης. Αναφορικά με την έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, μέσω της παρούσας διαδικασίας, το σχέδιο ΚΥΑ που διαβιβάστηκε από το ΥΠΕΘΑ στο ΥΠΟΙΚ για τον καθορισμό των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, επέστρεψε ανυπόγραφο, με την αιτιολογία της μη επάρκειας των πιστώσεων. 

Βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ είναι η προώθηση νέου σχεδίου ΚΥΑ, όμως λόγω των έκτακτων υγειονομικών και οικονομικών καταστάσεων και των συνακόλουθων δημοσιονομικών αναγκών που αντιμετωπίζει η χώρα, καθίσταται δυσχερής η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, γεγονός που μετακυλίει το χρόνο έκδοσής της, προς αποτροπή δημοσιονομικών αποκλίσεων. 

Σε ό,τι αφορά στην καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, η αναμόρφωση του μισθολογίου των στρατιωτικών (ν.4472/2017) επιχειρήθηκε με βασική αρχή την κατάργηση της επιδοματικής πολιτικής και κριτήριο, τόσο την εξασφάλιση της σταθερότητας των αποδοχών (σε σχέση με τις προ ισχύουσες διατάξεις την 31-12- 2016), όσο και τη δημοσιονομική ουδετερότητα. Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που τέθηκαν κατά την εκπόνηση του, διατηρήθηκαν τα επιδόματα εκείνα που η χορήγηση τους αποτελεί συνάρτηση του ιδιαίτερου υπηρεσιακού καθήκοντος ή του τρόπου, του χώρου, και των συνθήκων απασχόλησης των στελεχών. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρχών, ο ν.4472/2017 χορηγεί με την παράγραφο Β΄ του άρθρου 127 αυτού επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, σε ένδειξη αναγνώρισης της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων τους και της απασχόλησης τους χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού. 

Όσον αφορά στην καταβολή αποζημίωσης των στελεχών των ΕΔ για την εκτέλεση Υπηρεσιών στις αργίες, το θέμα συναρτάται από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε Κλάδου και συναφώς τους σχετικούς περιορισμούς που τους διέπουν (ανάληψη υποχρεώσεων εντός ύψους διατιθέμενων πιστώσεων), σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις και τους στόχους του εφαρμοζόμενου μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.). Πάντως, αυτές καταβάλλονται κανονικά στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Στο Στρατό Ξηράς με την Υπ’ Αριθμ.6/28 Μαρ 18/Απόφαση Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αναστολή της καταβολής της αποζημίωσης στα στελέχη που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία τα Σάββατα, -3- ./. τις Κυριακές, τις επίσημες και τις κατά περίπτωση τοπικές αργίες για το έτος 2018, λόγω έλλειψης αναγκαιουσών πιστώσεων στο λειτουργικό προϋπολογισμού του ΓΕΣ. 

Το ΓΕΣ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές - επιχειρησιακές του ανάγκες, το σημαντικό αριθμό του δικαιούχου προσωπικού, καθώς και τις υφιστάμενες δυνατότητες του προϋπολογισμού του, προέβη στην αποζημίωση του συνόλου των υπηρεσιών ανά δικαιούχο στέλεχος, που εκτελέσθηκαν εντός των ετών 2019 και 2020 και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταβολή της υπόψη αποζημίωσης για τα έτη 2021 και εντεύθεν. Σε ό,τι έχει σχέση με την κατάταξη των ΕΜΘ στο Μισθολογικό Κλιμάκιο του Ανθυπολοχαγού, έχει διαβιβαστεί στο ΥΠΟΙΚ, σχέδιο τροπολογίας προς εναρμόνιση τους με τη βαθμολογική εξέλιξη του ν.4609/2019. 

Μάλιστα, κατόπιν νεότερης επικοινωνίας μας, ενημερωθήκαμε ότι το θέμα τελεί σε γνώση του ΥΠΟΙΚ και εξετάζεται στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου στους ΟΒΑ, προκειμένου η διαμόρφωση των αποδοχών των στελεχών, να είναι σύμφωνη με το νομοθετικό σκοπό και τις αρχές σύνταξης του μισθολογίου τους, ως αιτιολογική έκθεση άρ. 127 ν.4472/2017, ελήφθησαν υπόψη οι αποδοχές που τα στελέχη δικαιούνταν την 31-12-2016, χωρίς καμία περαιτέρω αναπροσαρμογή και θεσπίστηκαν ασφαλιστικές δικλείδες (με το άρθρο 155), για τις περιπτώσεις που θα προέκυπταν μηνιαίες διαφορές υψηλότερες ή χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν μέχρι την χρονολογία αυτή. Στο πλαίσιο του ανωτέρω αιτιολογικού, ο καθορισμός των αποδοχών των ΟΒΑ, όπως και των λοιπών στελεχών, υπαγορεύτηκε νομοτελειακά από την ανάγκη εναρμόνιση τους με το νέο σύστημα αμοιβών και τη διατήρηση του ύψους αυτών, χωρίς καμιά περαιτέρω αύξηση. 

Τέλος, αναφορικά με το επίδομα παραμεθορίου στους υπηρετούντες στα Συντάγματα προκάλυψης επισημαίνεται ότι, για το επίδομα παραμεθόριων περιοχών της παρ. Ε΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄74) σχετικού μισθολογίου, προβλέπεται η χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ύψους εκατό ευρώ (100€) στα στελέχη των ΕΔ, τα οποία υπηρετούν:  Σε Μονάδες-Υπηρεσίες που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου). -4-  Σε Μονάδες Προκάλυψης της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και στις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας.  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΕΠ ΔΚ 0-4/2006 (Διακλαδικός Κανονισμός Κοινής Ορολογίας Ενόπλων Δυνάμεων), υφίσταται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις Μονάδες και στα Συντάγματα, καθώς ως Μονάδα ορίζεται το κατώτερο κλιμάκιο που έχει διοικητική αυτοτέλεια, ενώ το επίπεδο διοίκησης του Συντάγματος, εντάσσεται στην επόμενη κατηγορία, αυτή του Συγκροτήματος. Συναφώς, τα στελέχη τα οποία δεν υπηρετούν σε Μονάδες - Υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν, δεν δύναται να καταστούν δικαιούχοι του υπόψη επιδόματος.

 Εν κατακλείδι, κατόπιν των παραπάνω, συνάγεται ότι τα στελέχη αποζημιώνονται για τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της προσφερόμενης εργασίας, οπότε για την επίλυση των τιθέμενων ζητημάτων δεν τίθεται θέμα νομοθετικής πρωτοβουλίας. Εξαίρεση αποτελεί το θέμα έκδοσης της ΚΥΑ για τη νυχτερινή αποζημίωση το οποίο είναι αμιγώς δημοσιονομικό και συναρτάται με την πορεία εκτέλεσης του εκάστοτε κρατικού Π/Υ και το κόστος διαχείρισης των έκτακτων τρεχουσών αναγκών. Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

1 σχόλια:

  1. το πότε και εάν ποτέ ... αυξηθεί η ημερήσια αποζημίωση για ταξίδια του ΠΝ ; .. που έχει κολλήσει επί πάρα πολλά χρόνια στα 17,61€ .... ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά