Κοινό Δελτίο Τύπου Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Π.Α


KOINO   ΔΕΛTΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

Αρ. πρωτ.: 372

 

Ψήφιση Σ/Ν  "Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις"   τι επιδιώκαμε  -  τι επιτύχαμε

            1.         Κάνοντας τον απολογισμό μιας τρίμηνης συλλογικής προσπάθειας, με αμέτρητες ώρες συμμετοχής σε συναντήσεις και συσκέψεις, και δεδομένου του υψηλού βαθμού δυσκολίας να επιτύχεις την απαλοιφή ή τροποποίηση έστω και μιας λέξεως υποπαραγράφου ενός άρθρου Σχεδίου Νόμου, πόσο μάλλον την προσθήκη ευνοϊκών διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι, οι βασικές μας επιδιώξεις-στόχοι επί του Σ/Ν με τίτλο "Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις", έτσι όπως αποτυπώθηκαν στα σχετικά Υπομνήματα και αναπτύχθηκαν από τους ομιλητές μας την 12/7/2016 στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της ΒτΕ,   έ τ υ χ α ν   σχεδόν ευρείας αποδοχής στην "ΡΞΕ/21-7-2016" συνεδρίαση της ολομέλειας της ΒτΕ.

            2.         Συγκεκριμένα, οι τρεις (3) από τις έξι (6) έγιναν αποδεκτές, για μία (1) εξ αυτών, είχαμε ευνοϊκή - τρόπον τινά - αντιπρόταση αντί της απόρριψής της, ενώ απορρίφθηκαν δύο (2).  

            Αναλυτικά:

            1η επιδίωξη (άρθρο 1 του Σ/Ν): Το όνομα της νέας Σχολής να είναι "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΕΙΠΑ)".

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ καθόσον - σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. ΥΕΘΑ - ο κ. Α/ΓΕΑ, ήταν αμετακίνητος στη θέση του έως το τέλος, επαληθεύοντας τις βάσιμες υποψίες μας για την πρόθεσή του, μελλοντικής χρήσης του ονόματος, στη δημιουργία Σώματος Υπαξιωματικών.

            2η επιδίωξη (άρθρο 2 παρ. (2) του Σ/Ν): Στις κατευθύνσεις της νέας Σχολής, να αποδοθούν τα ονόματα, τα εμβλήματα και οι θυρεοί των τριών ιστορικών Σχολών ως εξής: 

                        α.         Τμήμα/Κατεύθυνση Τεχνολογικής υποστήριξης – ΣΤΥΑ

                        β.         Τμήμα/Κατεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής & Εφοδιαστικής υποστήριξης – ΣΥΔ

                        γ.         Τμήμα/Κατεύθυνση Επιχειρησιακής υποστήριξης – ΣΙΡ

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ με την προσθήκη παραγράφου ως εξής:

"3.  Με το προεδρικό διάταγμα της παρ.1 του άρθρου 46, καθορίζεται η διατήρηση στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Σ.Μ.Υ.Α. των εμβλημάτων, των θυρεών και των ονομασιών των συγχωνευόμενων σχολών Σ.Τ.Υ.Α., Σ.Υ.Δ. και Σ.Ι.Ρ. για λόγους ιστορικής συνέχειας. "

            3η επιδίωξη (άρθρο 3 παρ. (3) του Σ/Ν): Ο Βαθμός ονομασίας των αποφοιτούντων από τη νέα Σχολή, να είναι αυτός του Επισμηνία και εφόσον δεν είναι εφικτό, να παραμένουν στο βαθμό του Σμηνία για ένα έτος και να προάγονται στον επόμενο βαθμό.

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ και αντιπροτάθηκε από τον κ. ΥΕΘΑ, να παραμένουν στο βαθμό του Σμηνία δύο έτη και να προάγονται στον επόμενο βαθμό.

            4η επιδίωξη (άρθρο 18 παρ. (α) του Σ/Ν): Να ανατραπεί η επιχειρούμενη κατάργηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 13 του ν.3883/10 σειράς αρχαιότητας μεταξύ ομοιαβάθμων Αξιωματικών διαφορετικών προελεύσεων.

ΕΓΙΝΕ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ορίζοντας ότι οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ διατηρούν το προβάδισμα έναντι των συναδέλφων μονιμοποιηθέντων του ν.445/74 και εθελοντριών του ν.705/77, με την προσθήκη παραγράφου (13Α) στο ν.3883/10 ως εξής:

"β. Μετά την παρ.13 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 προστίθεται παρ. 13Α, ως εξής:

"13Α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ' της παραγράφου 13, οι Αξιωματικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β' του άρθρου 2 είναι και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ και απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος."

            5η επιδίωξη (άρθρο 18 του Σ/Ν): Στον αντίποδα της τροποποίησης του καταληκτικού βαθμού των Στρατιωτικών Ιερέων και Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, κατόχων πτυχίου ΑΕΙ, σε αυτό του Ταξιάρχου (άρθρο 18 παρ. (9) και (9), να προστεθούν παράγραφοι ως εξής:

Α. "Η υποπερίπτωση (5) της περιπτ. γ' του άρθρου 23 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

"(5). Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται:

 (α) από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ τριετούς φοίτησης.

 (β) από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ διετούς φοίτησης και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ"

Β.   "Η υποπερίπτωση (6) της περιπτ. γ' του άρθρου 23 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

"(6). Σμήναρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ διετούς φοίτησης και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ"

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

            6η επιδίωξη (άρθρο 18 του Σ/Ν): Επίλυση του προβλήματος εξέλιξης - προαγωγής των σειρών 40 & 41 της ΣΤΥΑ.

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ με την προσθήκη παραγράφου ως εξής:

" 26.  Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές υπαξιωματικών, καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορίας των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α' 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1997 (Α' 279), οι οποίοι μέχρι 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Για τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β' και γ' της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά, για τους αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας που μέχρι 31.12.2104 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του  ν. 2439/1996."

            4.         Σχετικά με την προσθήκη του Άρθρου 50 που σκοπό έχει την θεσμοθέτηση ίδρυσης - οργάνωσης - λειτουργίας και δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτιμούμε ότι ο "αποκλεισμός" των υφιστάμενων από δεκαετίες Συλλόγων – Συνδέσμων Αποφοίτων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ από αυτές, δεν αναιρεί το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν και θα συνεχίσουν να παίζουν διαχρονικά στην ανάδειξη των προβλημάτων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία μελών τους, με την υποβολή συγκεκριμένων – τεκμηριωμένων προτάσεων προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία των Ε.Δ. για την ενδεδειγμένη λύση τους.

            5.         Επιπροσθέτως, ο κος ΥΕΘΑ με  προφορική του παρέμβαση, κατέθεσε  "ήσσονος σημασίας" προσθήκες/τροπολογίες  επικαλούμενος θέμα "ισότητας" μεταξύ "αντρών και γυναικών" ΕΞΙΣΩΝΟΝΤΑΣ στην ουσία τους αποφοίτους ΑΣΣΥ των Ε.Δ. με τους Μονιμοποιηθεντες του ν.445/74 και τις Εθελόντριες του ν.705/77.

            6.         Με αφορμή τη δήλωση - δέσμευση του κ. ΥΕΘΑ από βήματος της Βουλής, για αναθεώρηση του συστήματος εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές και την ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης από αυτές εκπαίδευση με Σχέδιο Νόμου που έρχεται (;;;), πιστεύοντας ακράδαντα ότι η εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει να είναι προϊόν συγκερασμού απόψεων και αποκτηθείσας πολύχρονης γνώσης και εμπειρίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλώνουμε για μια ακόμη φορά παρόντες και διατεθειμένοι να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόσκληση συμμετοχής μας στις αρμόδιες Επιτροπές.

            7.         Θα θέλαμε στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε τον κ. ΥΕΘΑ και τους Τομεάρχες Άμυνας των κομμάτων της ΒτΕ, για τις σημαντικές - προ συζητήσεως στα αρμόδια κοινοβουλευτικά όργανα - συναντήσεις μας μαζί τους, κυρίως όμως για την επίσημη πρόσκληση που μας απηύθυναν να παραστούμε και να παρουσιάσουμε τις θέσεις-εισηγήσεις μας επί των άρθρων του Σ/Ν στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων, κάτι που θα επιδιώξουμε ξανά όποτε απαιτηθεί στο μέλλον.

            8.         Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ουδέποτε ζητήσαμε να γίνουμε στρατηγοί, επιδιώκουμε όμως σταθερά και διαχρονικά, την επίσημη από την Πολιτεία αναγνώριση των Πτυχίων μας και των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά, την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς μας στην ΠΑ, την ισονομία και το δικαίωμα να συμμετέχουμε στα κέντρα λήψης αποφάσεων για το παρόν και το μέλλον των αποφοίτων ΑΣΣΥ της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

 

 

Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Π.Α.

 

Ο Πρόεδρος ΣΑΣ
Δημήτριος Φαλτάϊτς
Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ
Γεώργιος Ρούσσος
Ταξχος (Ο) ε.α.
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος ΣΑΙΡ
Ιωάννης Κρανιάς
Ασμχος (Ρ) ε.α.
 
 
 
 
Ο Γεν.Γραμματέας ΣΑΣ
Κων/νος Τσιγγάρης
Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.
Ο Γεν.Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ
Ηλίας Γ. Ντούβλης
Σγός (ΥΔΚ) ε.α.
Ο Γεν.Γραμματέας ΣΑΙΡ
Ξενοφών Γκουγκουλής
Ανθσγός (Ρ) ε.α.

 

 
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά