Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 14ης /27ης Νοεμβρίου 2017, 40μελής ὁμάς τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, 383ης Μοίρας Εἰδικῶν Ἐπιχειρήσεων Ἀεροπυροσβέσεων, συνοδευομένη ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Ἰσραήλ κ. Μπρούμα, ἡ ὁποία κατά τάς ἡμέρας ταύτας ἦλθεν εἰς Ἰσραήλ καί συμπαρεστάθη ἐνεργῶς καί ἀποτελεσματικῶς εἰς τάς ἐκραγείσας μεγάλης ἐκτάσεως πυρκαϊάς εἰς τήν πόλιν τῆς Χάϊφας, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.
Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, ἐν οἷς καί ὁ συνοδός αὐτῶν Ἁγιοταφίτης Παρασκευοφύλαξ τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτης Πολύκαρπος, ὡς ὑπηρετήσας εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἀεροπορίαν πρό τῆς ἐντάξεως αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ἐπῄνεσεν αὐτούς διά τήν ἀπόφασιν αὐτῶν νά συμμετάσχουν μέ ἀποφασιστικότητα, αὐτοθυσίαν καί κίνδυνον τῆς ζωῆς αὐτῶν εἰς τήν κατάσβεσιν τῶν πυρκαϊῶν, αἱ ὁποῖαι ἀπετέφρωσαν ὁλικῶς μεγάλης ἐκτάσεως φυσικόν περιβάλλον καί τάς οἰκίας ἑβδομήκοντα περίπου χιλιάδων ἀνθρώπων, παραμενόντων ἀστέγων πρός τό παρόν.
Ἡ πρᾶξις αὕτη, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, ἐπιδεικνύει τήν πεποίθησιν διά τήν κοινήν ἀνθρωπίνην φύσιν καί τήν ἀγάπην πρός τόν συνάνθρωπον ἀνεξαρτήτως φυλῆς, χρώματος καί θρησκεύματος καί συντελεῖ εἰς τήν σύσφιγξιν τῶν σχέσεων τῆς χώρας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς χώρας τοῦ Ἰσραήλ.
Εὐχαριστήσασα ἡ ὁμάς τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας τόν Μακαριώτατον διά τήν εὐλογίαν τῆς προηγηθείσης ἐπισκέψεως αὐτῶν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τήν ἠθικήν ἐμψυχωτικήν ἐνίσχυσιν Αὐτοῦ, προσέφερεν εἰς Αὐτόν τό εἰς μετάλλιον ἔμβλημα αὐτῆς, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς αὐτούς εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμιτίσσης καί τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
06