Συνυπηρέτηση στρατιωτικού με δημόσιο υπάλληλο

Προς : Υπουργό Εθνικής Άμυνας
           κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο
 
ΘΕΜΑ : Συνυπηρέτηση Στρατιωτικού με Σύζυγο Δημόσιο Υπάλληλο
 
ΣΧΕΤ : α. Φ.411/150326/Σ.1373/27-4-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1400/30-4-2012, «Ρύθμι-ση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων. Συγκρότηση και λειτουργία των κατά κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων»)
β. Φ.411/253437/Σ.2358/1-7-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1631/1-7-2013, «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των Κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)
γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4/29-6-2013/Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Μ.
δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 52/5-7-2013 έγγραφο ΣΥΣΜΕΔ
ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 77/-8-9-2013 έγγραφο ΣΥΣΜΕΔ
στ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 150/02-7-2014 έγγραφο ΕΣΠΕΗΠ (ΟΠΕ)
ζ. Νόμος 3743/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43, «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις»)
η. Νόμος 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287, «Ενιαίος Φορέας Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»)

Κε Υπουργέ.
 
Βρισκόμαστε ήδη στην περίοδο των τακτικών μεταθέσεων και ένα σημαντικό και διαχρονικό πρόβλημα βρίσκεται στην ατζέντα των συζητήσεων της οικογένειας των μετατιθεμένων, οι οποίοι τυγχάνουν συζευγμένοι με δημοσίους υπαλλήλους (καθηγητές, νοσηλευτικό ή παραϊατρικό προσωπικό, κλπ). Ένα και μοναδικό το ερώτημα που βασανίζει την οικογένεια. Θα μπορέσει η/ο σύζυγος να ακολουθήσει το/τη στρατιωτικό; Θα μπορέσει να μετατεθεί ή να αποσπαστεί προκειμένου να συνυπηρετήσουν και να μην κλονιστεί η συνοχή του θεσμού της οικογένειας;
 
Σας θυμίζουμε ότι, την ίδια χρονική περίοδο του παρελθόντος έτους (2013), κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι απαντήσεις που ελάμβαναν οι ερωτώντες βουλευτές ήταν ότι το πρόβλημα της συνυπηρέτησης δεν μπορεί να επιλυθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λόγω αναρμοδιότητάς του και έλλειψης σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης, αλλά από τα λοιπά Υπουργεία στα οποία υπάγονται οι δημόσιοι υπάλληλοι σύζυγοι των στρατιωτικών, με ενημέρωσή τους ότι τα Γενικά Επιτελεία αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατήρησης της συνοχής του θεσμού της οικογένειας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να μετατίθενται κατά προτεραιότητα στην ίδια ή στην εγγύτερη μονάδα/Υπηρεσία του/της συζύγου. Επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε ότι δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα.
 
Η σχετική (α) Υπουργική απόφαση επιχείρησε με την κάλυψή της να ενισχύσει την ανωτέρω προσπάθεια, εντός των ορίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δίνοντας τη δυνατότητα στα στελέχη που είναι συζευγμένα με δημοσίους υπαλλήλους να μετατίθενται υποχρεωτικά, κατόπιν επιθυμίας τους, ως υπεράριθμοι ανεξαρτήτως του αριθμού και πέραν των προβλεπομένων για το βαθμό τους θέσεων βάσει των ΠΟΥ, πλην όμως ουδέποτε εφαρμόστηκε, αφού πολλάκις ανεστάλη, και από εσάς, αλλά ενεργοποιήθηκε η (β) όμοια, επαναφέροντας το παλαιό καθεστώς της «καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας».
 
Μετά τα σχετικά (γ) έως και (στ) έγγραφα συνεχίζουμε ακόμη και σήμερα να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να κατανοήσουμε την αρνητική διάθεση της Πολιτείας να νομοθετήσει, έστω και με ισχύ Υπουργικής Απόφασης, τη συνυπηρέτηση Ελλήνων στρατιωτικών με συζύγους δημοσίους υπαλλήλους και σας γνωρίζουμε ορισμένα προβλήματα που, κατά την άποψή μας, παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία της απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης, κατά την κείμενη νομοθεσία, και προτάσεις επίλυσής τους, αναμένοντας, για ακόμη μία φορά τη μελέτη τους και εφαρμογή τους:
 
- Υπέρμετρες καθυστερήσεις στην έγκριση της απόσπασης, κυρίως λόγω γραφειοκρατίας αλλά και διαφορετικών ερμηνειών της υφιστάμενης νομοθεσίας.
 
Προς τούτο προτείνονται οι εξής τροπολογίες:
 
- «Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224) τροποποιείται ως εξής: «2. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης μονομελών ή συλλογικών οργάνων (π.χ. ΔΣ) των εμπλεκομένων φορέων. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται ε-παρκώς από το μονομελές ή το συλλογικό όργανο και γνωρίζεται στον υπάλληλο».
 
- «Στο άρθρο 21 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224) προστίθε-ται παράγραφος 3 που έχει ως εξής: «3. Η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία αποχώρησης του στρατιωτικού προς το νέο τόπο μετάθεσης/απόσπασης/παρουσίασης».
 
- Άρνηση στην ανάληψη καταβολής της μισθοδοσίας από το φορέα υποδοχής με αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση της συνυπηρέτησης (συνήθως αφορά τις αποσπάσεις μεταξύ φορέων Α' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης). Προτείνεται η δυνατότητα επιλογής (ανάλογα με τις συνθήκες) του φορέα καταβολής της μισθοδοσίας, ο οποίος θα αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα των φορέων και θα αναγράφεται στην πράξη της απόσπασης. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υπάρξει πρόβλέψη για την περίπτωση που θα υπάρξει άρνηση ανάληψης κόστους μισθοδοσίας και από το φορέα προέλευσης και από το φορέα υποδοχής ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην συνυπηρέτηση (πχ μεταφορά πίστωσης μεταξύ των φορέων).
 
- Μη δυνατότητα απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης σε εργαζόμε-νο/η σύζυγο στρατιωτικού σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του δημοσίου, εξαιτίας της μη πρόβλεψης από την υπάρχουσα νομοθεσία.
 
Προς τούτο προτείνεται η εξής τροπολογία: «Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224) τροποποιείται ως εξής: «1. Τακτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου (που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Δημοσίου), που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους».
 
- Μη υλοποίηση της συνυπηρέτησης λόγω απουσίας της ειδικότη-τας του/της υπαλλήλου στην περιοχή μετάθεσης του/της συζύγου στρατιωτικού.
 
Προς τούτο προτείνεται η εξής τροπολογία: «Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224) προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: «4. Σε περίπτωση που η απόσπαση δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω έλλειψης οργανικής θέσης (λόγω ειδικότητας) του υπαλλήλου που πρέπει να αποσπαστεί, η απόσπαση διενεργείται σε συναφή ειδικότητα ή σε περίπτωση που και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί σε άλλη θέση, έστω και εκτός οργανικής, όπου ο/η υπάλληλος μπορεί να ανταποκριθεί σύμφωνα με τις ικανότητές του, καθήκοντα ή προσόντα του».
 
- Με το σχετικό (ε) έγγραφο είχε επισημανθεί η στέρηση δυνατότητας απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης σε νοσηλευτές/νοσηλεύτριες για μια πενταετία σύμφωνα [με το σχετικό (ζ) νόμο] και προτάθηκε η άρση αυτού του περιορισμού για λόγους συνυπηρέτησης με στρατιωτικό, καθόσον και ο αριθμός των νοσηλευτών συζύγων στρατιωτικών δεν είναι τόσο μεγάλος ώστε να επιφέρει προβλήματα στα νοσοκομεία προέλευσης αλλά και λόγω του ότι οι στρατιωτικοί μετατίθενται συνήθως σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές. Περαιτέρω, δε, θα αποτελούσε μεγάλη ανάσα στα μικρά νοσοκομεία των περιοχών αυτών που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω έλλειψης προσωπικού.
 
Με το σχετικό (η) νόμο ο περιορισμός της πενταετίας μειώθηκε στη διετία, αλλά δεν επιλύθηκε επί της ουσίας το πρόβλημα αφού δημιούργησε γραφειοκρατικές διαδικασίες που κατά κανόνα κωλυσιεργούν τη μετάταξη - απόσπαση του/της υπαλλήλου συζύγου στρατιωτικού και έθεσε ως προϋπόθεση υλο-ποίησης της όποιας μετάταξης – απόσπασης τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των υπαλλήλων, η οποία (προτεραιότητα) δε διευκρινίζεται υπό ποιο ανεξάρτητο μηχανισμό θα ελέγχεται.
 
Θεωρώντας ότι η Πολιτεία πρέπει αυτή τη φορά να σκύψει με σοβαρότητα επάνω στο πρόβλημα και να το επιλύσει δια παντός, προτείνουμε την εξής τροπολογία: «Το άρθρο 4 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287) τροποποιείται ως εξής: 4. Η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης, αποσπώνται κατά προτεραιότητα, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, και λοιπές υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες υπηρεσίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224)».
 
- Μη δυνατότητα απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης σε δημόσιο υπάλληλο ο οποίος έχει αναλάβει την υποχρέωση υποχρεωτικής παραμονής στον φορέα πρόσληψης εξαιτίας της χρήσης εντοπιότητας (σε παραμεθόριο περιοχή).
 
Προτείνεται η πρόβλεψη δυνατότητας μετάθεσης του στρατιωτικού στην περιοχή (ή πλησίον αυτής) για όσο διάστημα διαρκεί η υποχρέωση του υπαλλήλου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης θέσεως λόγω ειδικότητας ή βαθμού.
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
 
Τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά