ΠΟΜΕΝΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΥΕΘΑ ΑΝΥΕΘΑ ΚΑΙ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο

             Αναπληρωτή Υπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Βίτσα

              Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

            

 

ΚΟΙΝ : Στρατιωτικοί συντάκτες

 

 

ΘΕΜΑ:  Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

 

ΣΧΕΤ :  Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»

 

            Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

 

            1. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, ως ο νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, έγινε αποδέκτης ανάδειξης του δικαιώματος μετακίνησης σε Φρουρά της επιθυμίας τους ή πλησίον αυτής και εν συνεχεία παραμονή εκεί επ’ αόριστο («αμετάθετο»), μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας από κατατάξεως στις Ένοπλες Δυνάμεις.  

 

 2. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί ως κοινωνική ομάδα, βρίσκονται υπό συνεχή  μετακίνηση σε όλη την Ελλάδα και ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές της Θράκης και των νησιών του Αν. Αιγαίου, μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, για την κάλυψη των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών. Απαιτείται ενδιαφέρον και βούληση από την πλευρά της Πολιτείας για την επίλυση προβλημάτων και την ανακούφιση του χαμηλόβαθμου κυρίως στρατιωτικού προσωπικού που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την οικονομική κρίση και τις συνεχείς μισθολογικές περικοπές, αδυνατώντας πλέον να συντηρήσει αξιοπρεπώς την οικογένεια του.

 

            3. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την θέσπιση του αμετάθετου είναι:

      α. Η παράταση παραμονής στην ενεργό υπηρεσία (έως και 15 έτη) του προσωπικού που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25 έτη) και το οποίο διάγει την πλέον παραγωγική φάση της σταδιοδρομίας του.

         β.  Σταθερός οικογενειακός προγραμματισμός (απόκτηση κατοικίας, σπουδές τέκνων, εργασία συζύγου κλπ), χωρίς εκπλήξεις και ανατροπές. Παρέχεται στους συζύγους των στρατιωτικών, που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, η δυνατότητα αναζήτησης μόνιμης απασχόλησης, ώστε να συμβάλουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό.  

    γ. Αύξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των ευεργετούμενων στελεχών, με εντατικοποίηση του ρυθμού εργασίας, μακριά - κατά το δυνατόν - από προβλήματα οικογενειακής και οικονομικής φύσεως.

       δ. Μείωση δαπανών που καταβάλλει η Υπηρεσία για τις μετακινήσεις των μετατιθέμενων.

      ε. Ξεριζώνεται ως νοοτροπία, η προσφιλής συνήθεια της προσφυγής σε πλάγια μέσα για το θέμα των μεταθέσεων.

        στ.  Εξάλειψη φαινομένων απώλειας της οικογενειακής συνοχής, εξαιτίας της διατήρησης 2 και 3 κατοικιών. Το εν λόγω φαινόμενο είχε ως αποτέλεσμα συχνές διαζεύξεις συζύγων και εμφάνιση ψυχοσωματικών διαταραχών στα παιδιά λόγω του ασταθούς οικογενειακού ή κοινωνικού περιβάλλοντος.

 

          4. Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

          Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) κατόπιν τούτου, προτείνει την ενσωμάτωση στο ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν.3883/2010), νέας παραγράφου 7 στο άρθρο 5 του σχετικού νόμου, όπως παρακάτω:

7. «Μετά τη παρέλευση 25ετούς συνολικής υπηρεσίας το στέλεχος μετατίθεται κατά προτεραιότητα στον τόπο προτίμησής του και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν σε τόπο που απέχει το ανώτερο 50 χιλιόμετρα από αυτόν, εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους, υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμεί και στον τόπο αυτό υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις του οικείου Κλάδου που προβλέπονται για την ειδικότητα και το βαθμό του. Εξαιρούνται όσοι αιτούνται την τοποθέτησή τους σε θέση υψηλής ευθύνης και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το όριο των επτά (7) μεταθέσεων εντός της 25ετούς συνολικής υπηρεσίας. Μετά τη συμπλήρωση     30ετούς συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος τοποθετείται υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής του, και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν σε τόπο που απέχει το ανώτερο 50 χιλιόμετρα από αυτόν, εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και τα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΔΙΣΠΟ, ΑΣΠ και ισότιμες αυτών, έχουν εκπαιδευτεί με έξοδα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό και δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο πρόσθετο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία».

 

                                                                   Μετά τιμής

 

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 

 

              Ο                                                                                                Ο

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

      Επγός (ΥΔΚ)                                                                                      Λγος (ΠΖ)

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο

              Αναπληρωτή Υπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Βίτσα

              Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

            

 

ΚΟΙΝ : Στρατιωτικοί συντάκτες

 

 

        ΘΕΜΑ:  Ασφαλιστικό εν ενεργεία Στρατιωτικών που Κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις  

             τα Έτη 90-΄92 

 

        ΣΧΕΤ :  Ν.3865/2010 (ΦΕΚ τ' Α120/21-7-10) «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος

             του Δημοσίου και Συναφείς Διατάξεις»

 

            Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

 

            1. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, ως ο νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών,  έγινε αποδέκτης ανάδειξης της άδικης μεταχείρισης, που έχουν υποστεί οι καταταγέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα έτη 90-92.

 

             2.  Ως γνωστό η εφαρμογή του Ν.3865/2010 προκάλεσε, για τα στελέχη που εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις από 1-7-1990 έως 31-12-1992 δυσμενή και διακριτική μεταχείριση, αποκόπτοντάς τους έτσι από το κύριο σώμα της κατηγορίας των παλαιών ασφαλισμένων, στην οποία μέχρι πρότινος ανήκαν και στην οποία συμπεριλαμβάνονταν όσοι κατετάγησαν από 1-1-1984 έως 31-12-1992. Γίνεται αντιληπτό ότι η αβλεψία αυτή, προκάλεσε άνιση μεταχείριση στους στρατιωτικούς που κατετάγησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις από 1-7-1990 έως 31-12-1992, καθότι έχοντας διαφορά 6 με 12 μήνες στην ημερομηνία κατατάξεως με άλλους συναδέλφους τους, θα υπηρετήσουν 10 έτη (πραγματικής υπηρεσίας) περισσότερα και θα εμπίπτουν στις νέες δυσμενέστερες διατάξεις υπολογισμού της  συντάξεως  τους .

 

            3. Η παραπάνω αδικία επισημάνθηκε αμέσως μετά την εφαρμογή του Ν.3865/2010, με την μορφή ερωτήσεων Βουλευτών στο Κοινοβούλιο αλλά με τις επίσημες απαντήσεις,  δεν διαφάνηκε διάθεση για τροποποίηση του εν λόγω Νόμου . Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, ότι ήδη τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους που διανύουμε, υπάρχουν οι πρώτοι θιγόμενοι συνάδελφοι από τον Νόμο και έπονται ακόμη πολλοί περισσότεροι.

 

          4. Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

                 Έχουνε περάσει ήδη (7) επτά έτη από την εφαρμογή του Νόμου και δεν έχει γίνει απολύτως καμία ρύθμιση. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) μεταφέροντας την αγωνία των μελών της που βιώνουν την αδικία αυτή, προτείνει την τροποποίηση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20  του σχετικού νόμου ως εξής:

 «2. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος αυξάνονται σταδιακά, από 01-01-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διατάξεις, ως εξής:

 - το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

- το έτος 2012, απαιτούνται 27  έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
- το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
- το έτος 2014, απαιτούνται 29 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

- το έτος 2015, απαιτούνται 30  έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
- το έτος 2016, απαιτούνται 31 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
- το έτος 2017, απαιτούνται 32 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

 3. Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2017 (συμπλήρωση 24 1/2 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, ως προς τις κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 1 και 2, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007) και του άρθρου 1 του ν. 3029/2002. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2018 και μετά, η σύνταξή τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 01-01-1993 μέχρι 31-12-1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις  διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας», και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον σας για το έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, παρακαλούμε όπως χειριστείτε προσωπικά το ευαίσθητο αυτό θέμα, συμπεριλαμβάνοντας την προτεινόμενη αυτή τροποποίηση, στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ώστε να διορθωθεί η αδικία αυτή.

 

                                                                   Μετά τιμής

 

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 

 

              Ο                                                                                                   Ο

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

      Επγός (ΥΔΚ)                                                                                Λγος (ΠΖ)


ΘΕΜΑ:  Συντάξεις Χηρείας

 

ΣΧΕΤ: Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»

 

 

            Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

 

            1. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, ως ο νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, έγινε αποδέκτης ανάδειξης της κατάφωρης αδικίας, που αφορά στην καταβολή συντάξεως χηρείας σε συζύγους θανόντων στρατιωτικών.  

 

 2. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί ως κοινωνική ομάδα, βρίσκονται υπό συνεχή  μετακίνηση σε όλη την Ελλάδα και ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, για την κάλυψη των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών, με αποτέλεσμα οι σύζυγοι τους είτε να μην μπορούν να εργαστούν, είτε να εγκαταλείπουν την δουλειά τους για να ακολουθήσουν τον σύζυγο τους στις διάφορες, ανά τριετία περίπου, μετακινήσεις τους. Πέραν αυτού οι εν ενεργεία στρατιωτικοί λόγω του είδους και της φύσεως του επαγγέλματος, βρίσκονται διαρκώς εκτεθειμένοι σε κινδύνους και κατά συνέπεια έχουν υψηλό ποσοστό απώλειας της ίδιας τους της ζωής, με πρόσφατο παράδειγμα το αεροπορικό ατύχημα με ελικόπτερο της Αεροπορίας Στρατού και το θάνατο τεσσάρων Αξιωματικών συναδέλφων μας .  

 

          4. Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

          Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), για την άρση της υφιστάμενης αδικίας και την αποκατάσταση της περί δικαίου αισθήματος, προτείνει την ενσωμάτωση στο ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν.4387/2016), νέας παραγράφου 6 στο άρθρο 12 του σχετικού νόμου με ταυτόχρονη αλλαγή αρίθμησης των υπαρχόντων παραγράφων, όπως παρακάτω:

6. «Σε περίπτωση θανάτου στρατιωτικού, στο/ην επιζών/ζούσα σύζυγο καταβάλλεται το δικαιούμενο ποσό σύνταξης, χωρίς ηλικιακό όριο, εφόσον κατά το χρόνο θανάτου του/της , έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγάμου βίου».

 

                                                                    Μετά τιμής

 

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 

 

              Ο                                                                                                   Ο

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

      Επγός (ΥΔΚ)                                                                                  Λγος (ΠΖ)

 

 
Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα. Έχει παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις και είναι η ιδιοκτήτρια του ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Τρίπολης. Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ. Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου