ΠΟΕΣ: ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Προσφάτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την παρουσίαση της πρότασής της για έναν Ευρωπαϊκό πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα, δημοσίευσε δύο σημαντικά ευρωπαϊκά κείμενα που αφορούν στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αναφορικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας στα κράτη μέλη, με εξαιρετικό ενδιαφέρον για το στρατιωτικό προσωπικό. 

Το πρώτο κείμενο είναι η «Ερμηνευτική ανακοίνωση σχετικά με την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αναφορικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας», η οποία χρησιμοποιεί ως βάση τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 1993 έως και σήμερα, ως προς την ερμηνεία των διατάξεών της. Το δεύτερο κείμενο και πιο ενδιαφέρον είναι η «Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την  Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή» όπου εξετάζεται η εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. 

Από τα δύο ως άνω κείμενα συμπεραίνεται αδιαμφισβήτητα ότι σε ορισμένα Ευρω-παϊκά κράτη, όπως η Ελλάδα, από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εξαιρούνται κατηγορίες εργαζομένων, ανάμεσά τους και το στρατιωτικό προσωπικό, γεγονός το οποίο όμως δε συνάδει με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρ. 3 του ΠΔ 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» , όπως αυτή τροποποιήθηκε με το ΠΔ 76/2005, αναφέρεται ότι οι διατάξεις του (του ΠΔ) έχουν εφαρμογή και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων με εξαίρεση όμως «ορισμένες δραστηριότη-τες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες». 

Ποιες όμως είναι οι εγγενείς ιδιαιτερότητες, τις οποίες συχνά επικαλείται η διοίκη-ση στη Χώρα μας για τη μη τήρηση των κανόνων σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των στρατιωτικών;  

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, όπως και τα Σώματα Ασφαλείας και άλλες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, δύνανται εκ της αποστολής τους, σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, να αντιμετωπίσουν γεγονότα εξαιρετικής σοβαρότητας και μεγέθους, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και υγεία και τα οποία, εξ ορισμού, δεν μπορούν να προβλεφθούν. Σε αυτές τις εξαιρετι-κές περιπτώσεις είναι εύλογο πως μπορούν να εμφανιστούν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, σχετικά με το ωράριο εργασίας, εξασφαλίζοντας, όμως, σε κάθε περίπτωση ότι διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού.
Ωστόσο, για όλες τις άλλες συνήθεις δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες και λαμβάνουν χώρα υπό κανονικές συνθήκες και ανταποκρίνονται στην αποστολή που τους έχει ανατεθεί, το ωράριο εργασίας θα πρέπει να οργανώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία για όλους τους εργαζόμενους.

Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχεται ως εξαίρεση από το πεδίο εφαρ-μογής της οδηγίας μόνο την περίπτωση «έκτακτων συμβάντων, συνεπεία των οποίων η εύρυθμη εφαρμογή μέτρων σκοπούντων στην προστασία του πληθυσμού, υπό συνθήκες σοβαρού συλλογικού κινδύνου, επιβάλλει στο στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους συμβάν, να δώσει απόλυτη προτεραιότη-τα στον επιδιωκόμενο με αυτά τα μέτρα σκοπό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξή του». 

Εξαιρέσεις επομένως δύνανται να υφίστανται σε περιπτώσεις «φυσικών ή τε-χνολογικών καταστροφών, επιθέσεων, σοβαρών ατυχημάτων ή άλλων τέτοιας φύσεως συμβάντων, των οποίων η βαρύτητα και η έκταση επιβάλλουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ζωής, της υγείας καθώς και της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, η δε ορθή εκτέλεση των μέτρων αυτών θα διακυβευόταν εάν τηρούνταν το σύνολο των κανόνων που τίθενται με τις οδηγίες 89/391 και 93/104. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατιωτικών Ενώσεων (EUROMIL), ενεργό μέλος του οποίου είναι η Ομοσπονδία μας, είχε σημαντική συνεισφορά στη σύνταξη των δύο παραπάνω κειμένων, στο σκέλος που αφορά στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Επίτροπο Marianne Thyssen, υπεύθυνη για την  απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, όπου τις δόθηκαν πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί σχετικά  με το ωράριο εργασίας των στρατιωτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαπιστώσαμε με ικανοποίηση ότι εισακούστηκε η άποψη των Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργα-νώσεων, μεταξύ των οποίων και της Ομοσπονδίας μας, ότι δηλαδή δεν θα πρέπει το στρατιωτικό προσωπικό των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαιρείται ως κατηγορία από την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με το χρόνο εργασίας, ορίζοντας τις περιπτώσεις που θεωρούνται «εγγενείς ιδιαιτερότητες» οι οποίες μπορούν να δικαιολογήσουν τις όποιες παρεκκλίσεις.  

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας ότι η Ομο-σπονδία μας συνεχίζει να διεκδικεί σε κάθε επίπεδο την εφαρμογή της νομοθεσίας, ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας, όπως ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, αναγνωρίζοντας φυσικά την ιδιαιτερότητα του στρατιωτικού επαγγέλματος. Σε αυτό το πλαίσιο διεκδικούμε την τήρηση του θεσμοθετημένου ωραρίου εργασίας και τη διασφάλι-ση ανάλογων αντισταθμιστικών μέτρων σε περιπτώσεις υπέρβασής του, τη θεσμοθέτηση της αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων της ίδιας (της Π.Ο.Ε.Σ.), αλλά και των πρωτοβάθμιων Ενώσεων – μελών μας, στις επιτροπές υγιεινής και ασφαλείας των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος  Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800 Ο Γεν. Γραμματέας  Μαστρογιαννάκης Χρίστος Λοχαγός (ΠΒ) 6931116066

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά