"Μην "κόψετε" τους στρατιωτικούς από ΑΕΙ και ΤΕΙ" - Επιστολή στον Αβραμόπουλο


Παρέμβαση του ΣΥΣΜΕΔ για το “κόψιμο” των στρατιωτικών από τις σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ .

Με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής ΄Αμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο ζητά την παρέμβασή του ώστε να μην στερηθούν οι στρατιωτικοί την δυνατότητα εισαγωγης τους για περαιτέρω σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η αναλυτική επιστολή που έστειλαν στον Αβραμόπουλο:


"κε Υπουργέ.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου για «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» οριζόταν ότι:

«1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετεγγραφών.

«2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου και πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται για τα Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 2% και για τα υπόλοιπα ιδρύματα σε ποσοστό 4% του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου. Το ίδιο ποσοστό ορίζεται και για τις κατατάξεις κατόχων πτυχίων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών και ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά σε κάθε τμήμα Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. Κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά, σε ξεχωριστό ποσοστό 2% του αριθμού εισακτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα Πανεπιστημίου. Πέραν των ανωτέρω ποσοστών, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.»

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι με το άρθρο 57 του νόμου για «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» επήλθαν τροποποιήσεις επί του ανωτέρω ως ακολούθως:

«1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετεγγραφών.Ληφθεί δε υπόψη ότι όσοι Υπαξιωματικοί συνάδελφοί μας φοίτησαν σε τμήματα του Πανεπιστημιακού Τομέα αποφοίτησαν αριστεύσαντες και χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Υπηρεσίας προς παρακολούθηση των μαθημάτων τους

«2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου και πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται για τα Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 2% και για τα υπόλοιπα ιδρύματα σε ποσοστό 4% του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου. Το ίδιο ποσοστό ορίζεται και για τις κατατάξεις κατόχων πτυχίων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου. ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών και ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά σε κάθε τμήμα Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά, σε ξεχωριστό ποσοστό 2% του αριθμού εισακτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα Πανεπιστημίου. Πέραν των ανωτέρω ποσοστών, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.»

Σύμφωνα, εξάλλου, με την παρ. 5 του άρθρου 11 του νόμου για «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις») ορίζεται ότι:

«Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον κέκτηντο πριν την εισαγωγή τους σε αυτές απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου και εισήλθαν σε αυτές κατόπιν εξετάσεων».

Κε Υπουργέ.

Οι απόφοιτοι των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών διετούς κύκλου σπουδών (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ) και τριετούς κύκλου σπουδών (ΣΙΡ), συνάδελφοί μας μόνιμοι Υπαξιωματικοί, είχαν, μέχρι τη θέσπιση του σχετικού προαναφερθέντος νόμου, τη δυνατότητα να εγγραφούν σε τμήματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάνοντας χρήση τα οριζόμενα στα ως άνω μνημονευόμενα, αφενός και πρωτίστως προς όφελος της Υπηρεσίας και αφετέρου, αλλά δευτερευόντως, προς όφελος των ιδίων και σύμφωνα πάντα με την κατεύθυνση του Υπουργείου σας για τη δια βίου μάθηση, ακριβώς από την αγάπη τους για περισσότερη μάθηση, αλλά και για την ενίσχυση του οργανισμού των Ενόπλων Δυνάμεων με τη διεύρυνση των επιστημονικών οριζόντων τους.

Ληφθεί δε υπόψη ότι όσοι Υπαξιωματικοί συνάδελφοί μας φοίτησαν σε τμήματα του Πανεπιστημιακού Τομέα αποφοίτησαν αριστεύσαντες και χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Υπηρεσίας προς παρακολούθηση των μαθημάτων τους, όπως συμβαίνει με τους αποφοίτους των Α.Σ.Ε.Ι. (Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), καταβάλλοντας διαρκή επίπονη προσπάθεια, χρόνο και χρήμα, προκειμένου να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια για την εργασία τους.

Το επίπεδο των μαθητών που εισάγονται για φοίτηση, προκειμένου και με την αποφοίτησή τους αποδοθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα τελευταία χρόνια, στις ανωτέρω Α.Σ.Σ.Υ., όπως ο ίδιος άλλωστε γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, έχει βελτιωθεί, καθόσον οι μέσος όρος βαθμολογίας των επιτυχόντων είναι πολύ υψηλότερος και από «επίζηλες» σχολές του Πανεπιστημιακού Τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Θεωρούμε ότι η απαλοιφή της δυνατότητας των αποφοίτων των ως άνω στρατιωτικών παραγωγικών σχολών να εισάγονται, πλέον, σε ξεχωριστό ποσοστό σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου, έγινε από αβλεψία και όχι από εσκεμμένη ενέργεια που πιθανώς να υποκρύπτει «έξωθεν» παρεμβάσεις προς ανισχυροποίηση της βούλησης των Ελλήνων Υπαξιωματικών να μορφωθούν και να παρέξουν τα μέγιστα στην Πατρίδα τους.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως επαναφέρατε το άρθρο 15 του σχετικού (α), κατά τα προϊσχύσαντα του σχετικού (β), στην προτεραία του μορφή.

Είμαστε σίγουροι για την αποδοχή του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την παρέμβασή του για υλοποίηση της ανωτέρω προτάσεώς μας.

Τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέ

 http://ekkentriko.blogspot.gr/2013/11/blog-post_9.html
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά