Προκαταβολή έναντι ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ και σε στελέχη κατηγορίας Ε.Μ.Θ., με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 20 ετών συμμετοχής στον ΕΛΟΑΣ

Αίτηση και Δικαιολογητικά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΑ


Σύμφωνα με ενημέρωση από τηλεφωνήματα συναδέλφων άλλα και μελών μας, ο Ε.ΛΟ.Α.Σ. χορηγεί μέρος από το εφάπαξ βοήθημα, ως προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, που θα πάρει ο δικαιούχος κατά την αποστρατεία του και σε στελέχη κατηγορίας Ε.Μ.Θ., με την συμπλήρωση 20 τουλάχιστον ετών συμμετοχής στο Ταμείο, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους μετόχους του να αποκτήσουν στέγη ή να βελτιώσουν- επεκτείνουν την υφιστάμενη ιδιόκτητη οικία τους... ή για λόγους εκτάκτων αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών ή για λόγους ειδικών αναγκών. Το ποσό που δίνεται ανέρχεται περίπου μέχρι 7.000€. Για την σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά πατήστε ΕΔΩ.

Ενημερωτικά τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται με την αίτηση: (Προσοχή δεν απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά. Υποχρεωτικά τα πρώτα 4 και τα υπόλοιπα ανάλογα με την αιτιολογία της προκαταβολής)

1.Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου εκδιδόµενο από το 1ο ΕΓ/ΓΕΣ


2. Βεβαίωση αποδοχών ή Αναλυτικό Φύλλο Μισθοδοσίας


3. Φορολογική ενηµερότητα για είσπραξη χρηµάτων


4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Γενικής Τραπέζης


5. Για βελτίωση κατοικίας, υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες και τα ποσά που θα απαιτηθούν για τη κάθε µία από αυτές.


6. Για αγορά κατοικίας, φωτοαντίγραφο συµβολαίου ή προσύµφωνου αγοράς


7. Για ανέγερση κατοικίας, φωτοαντίγραφο άδειας οικοδοµής


8. Για Έκτακτες ανάγκες (λόγω φυσικών καταστροφών) βεβαίωση της Νοµαρχίας, ∆ήµου ή Κοινότητας για την κατάσταση που βρίσκεται το ακίνητο.


9. Για Ειδικές Ανάγκες Λεπτοµερή αναφορά του είδους της ανάγκης καθώς και έγγραφα που να την αποδεικνύουν.


Η ανωτέρω προκαταβολή είναι έντοκος και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 398/74 το επιτόκιο καθορίζεται ίσο προς αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος για τις καταθέσεις των διαθεσίμων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Η εν λόγω προκαταβολή με τους αναλογούντες τόκους εντοκισμού της, παρακρατείται (με την αποστρατεία των μετόχων) από το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα αποστρατείας τους ή την επιστροφή των δικαιούμενων κρατήσεων στους EMΘ.


Όπως γνωρίζουμε στο παρελθόν ο ΕΛΟΑΣ είχε αποφασίσει την αναστολή χορήγησης προκαταβολών ποσοστού 60% επί του δικαιουμένου βοηθήματος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στους ΕΜΘ μετόχους, που δεν έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία, καθώς θα καταστεί επισφαλής και αχρεωστήτως καταβληθείσα η χορήγηση αυτής, σε ενδεχόμενη αποστρατεία τους, με αίτησή τους, πριν τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας, διότι με την ισχύουσα νομοθεσία δικαιούνται μόνο την άτοκη επιστροφή των καταβληθεισών παγίων εισφορών τους, η οποία δεν επαρκεί να συμψηφισθεί με το ποσό της προκαταβολής, που θα τους έχει χορηγηθεί.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά