Προϋπολογισμός

1. Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, αντίτυπο του Προϋπολογισμού (Π/Υ)
εξόδων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ έτους 2012 κατά μείζονα κατηγορία δαπάνης και σας
γνωρίζουμε τα παρακάτω:
α. Ο λειτουργικός Π/Υ είναι μειωμένος έναντι του 2011 κατά
27.506.550 € ήτοι ποσοστιαία 7,57 % και οι εγγεγραμμένες πιστώσεις του, δεν
είναι δεδομένο ότι θα τεθούν στη διάθεση των φορέων του ΓΕΣ στο σύνολό τους
ή ότι το Υπ. Οικονομικών δεν θα προβεί σε περαιτέρω μείωσή τους ανάλογα με τη
πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Π/Υ και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας.
β. Κωδικός Αριθμός Φορέα για το ΥΠΕΘΑ, παραμένει και για το
έτος 2012 ο (11) και ειδικοί φορείς (ΕΦ) είναι οι παρακάτω:

α. Ο λειτουργικός Π/Υ είναι μειωμένος έναντι του 2011 κατά

27.506.550 € ήτοι ποσοστιαία 7,57 % και οι εγγεγραμμένες πιστώσεις του, δεν

είναι δεδομένο ότι θα τεθούν στη διάθεση των φορέων του ΓΕΣ στο σύνολό τους

ή ότι το Υπ. Οικονομικών δεν θα προβεί σε περαιτέρω μείωσή τους ανάλογα με τη

πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Π/Υ και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας.

β. Κωδικός Αριθμός Φορέα για το ΥΠΕΘΑ, παραμένει και για το

έτος 2012 ο (11) και ειδικοί φορείς (ΕΦ) είναι οι παρακάτω:

./.

-2-

(1) Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.ΕΘ.Α. (110)

(2) ΓΕΕΘΑ (120)

(3) Τριμερές Στρατηγείο Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.) (150)

(4) Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) (200)

(5) Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) (300)

(6) Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας (ΓΕΑ) (410)

(7) Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) (420)

(8) Μονάδα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων

Υπηρεσιών (Μ.Α.Ε.Δ.Υ.)

(430)

(9) Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) (610)

γ. Όλοι οι ΚΑΕ είναι δεκτικοί έκδοσης Επιτροπικών Ενταλμάτων

(ΕΕ) και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ).

δ. Η διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης (διάθεση πιστώσεων)

πραγματοποιείται όπως έχει καθοριστεί με το (θ) σχετικό.

2. Στους Δευτερεύοντες Διατάκτες (Δ.Δ.) και στα Στρατιωτικά Ταμεία, οι

πιστώσεις θα διατίθενται ως εξής:

α. Για τις ομάδες ΚΑΕ 0200, 0300 και 0400 πλην των ΚΑΕ

μηχανογραφημένης μισθοδοσίας του ΟΛΚΕΣ, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

β. Για τις δαπάνες όλων των άλλων ΚΑΕ, με τις διαταγές διάθεσης

πιστώσεων (αναλήψεις υποχρεώσεων) που θα εκδίδονται από τους αρμόδιους

φορείς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (θ) σχετικό, με

βάση τις οποίες θα εκδίδονται από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/2
ο οι εντολές μεταβίβασης των

πιστώσεων και τα προβλεπόμενα επιτροπικά εντάλματα (Ε.Ε).

3. Η εκκαθάριση - ενταλματοποίηση και η πληρωμή των δαπανών από

τα ΕΛΔΑΠ να πραγματοποιείται, σύμφωνα με το ισχύον Δημόσιο Λογιστικό

(Ν.2362/95, Ν.3871/2010, ΠΔ 113/2010 και το ΤΕ 61-3/2003), εντός των

μεταβιβαζομένων πιστώσεων από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ και μόνο εφόσον έχουν

παραλάβει τα προβλεπόμενα Επιτροπικά Εντάλματα (Ε.Ε.), τα οποία οφείλουν να

συσχετίζουν με κάθε διαταγή διάθεσης πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) του

Μητρώου Δεσμεύσεων.

4. Συναφώς σας γνωρίζουμε, αναφορικά με τον καταλογισμό -

ενταλματοποίηση – πληρωμή των παρακάτω λειτουργικών δαπανών, τα εξής:

α.
Πιστώσεις ΚΑΕ 1411 «Τροφοδοσία Οπλιτών».

(1) Οι ΔΟΙ/Σχηματισμών να αιτούνται, απευθείας από το

ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β, όλες τις αναγκαίες πιστώσεις και τις οποίες να διαθέτουν κάθε μήνα

με συγκεντρωτική διαταγή διάθεσης πίστωσης
(Ειδικό Αντίγραφο) προς τα οικεία

ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, ως (γ) και (δ) σχετικά. Επιπρόσθετα, υποβάλλουν την

προβλεπόμενη από το (ιβ) σχετικό πορεία ανάλωσης του ΚΑΕ 1411.

(2) Τα ΚΤΣ– ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, να αιτούνται τις αναγκαίες

πιστώσεις από τις ΔΟΙ των Σχηματισμών που υπάγονται, για την

τροφοδοσία οπλιτών (συμπεριλαμβανομένης και της μηνιαίας δαπάνης

χαρτοπετσετών, προμήθειας αλεύρων κλπ.), αναλυτικά κατά Μονάδα,

καταλογιστέο ποσό, μήνα, κατηγορία δαπάνης,
μετά την εξαγορά του συνόλου

των δαπανών των Μονάδων του ΓΕΣ που εξυπηρετούν.


./.

-3-

(3) Η μηνιαία δαπάνη τροφοδοσίας να καταλογίζεται απευθείας

στα οριστικά έξοδα των οικείων ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ με
Ειδικό Αντίγραφο

(ανεξαρτήτως ποσού) της διαταγής διάθεσης πίστωσης, υπογεγραμμένο από τη

ΔΟΙ του Σχηματισμού υπαγωγής τους.

(4) Το Β’ ΣΣ για την τροφοδοσία των ειρηνευτικών αποστολών

να διαθέτει ξεχωριστή πίστωση από τις λοιπές δαπάνες τροφοδοσίας και σε βάρος

των μεταβιβαζομένων για αυτό το σκοπό πιστώσεων ώστε ανά πάσα στιγμή να

γνωρίζουμε τη δαπάνη τροφοδοσίας του προσωπικού τους.

(5) Να τηρούνται τα (ιδ), (ιη) σχετικά, που αφορούν στην

αναστολή χορήγησης γάλακτος και στην συμμετοχή του στρατιωτικού-πολιτικού

προσωπικού στο συσσίτιο οπλιτών των Μονάδων με την καταβολή σχετικού

αντιτίμου.

(6) Λόγω συμμετοχής του στρατιωτικού-πολιτικού προσωπικού

στο συσσίτιο, του οποίου η οικονομική επιβάρυνση είναι εξ’ αρχής μη μετρήσιμη,

να ληφθεί μέριμνα για την μείωση της συνολικής δαπάνης τροφοδοσίας ΚΑΕ

1411 με ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων. Τόσο η έλλειψη

πιστώσεων όσο και η αδυναμία ενίσχυσης του εν λόγω ΚΑΕ, καθιστούν επιτακτική

και επιβεβλημένη την παρασκευή συγκεκριμένων μερίδων μόνο όσων δηλώνουν

ότι επιθυμούν να σιτιστούν από την Μονάδα.
Δ ικαιολόγηση στους

συγκεντρωτικούς λογαριασμούς τροφοδοσίας μόνο της παριστάμενης σε

ημερήσια βάση δύναμης και όχι της εγγεγραμμένης για τη δημιουργία

πίστωσης συσσιτίου, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που θα κριθεί

αναγκαίο από τις Διοικήσεις των εμπλεκομένων Σχηματισμών

. Το 2011

ενισχύθηκαν οι πιστώσεις ΚΑΕ 1411 κατά 10.128.620 € και διαμορφώθηκαν στα

54.928.620 € και επιπλέον δεσμεύτηκε μέρος της βελτίωσης συσσιτίου των

Μονάδων, μέτρο που ενδέχεται να επαναληφθεί και το 2012 λόγω της στενότητας

των πόρων. Επιπλέον τυχόν αδιάθετες μερίδες να διατίθενται σε απόρους,

σύμφωνα με το (ιζ) σχετικό.

β.
Πάγια οδοιπορικά: Για τα πάγια οδοιπορικά έξοδα Στρατιωτικού

και Πολιτικού προσωπικού (θέσεως - βαθμού καθώς και των προβλεπόμενων 4

ΗΕΕ ΄Εβρου-Νήσων) να ακολουθείται η καθοριζόμενη από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/4
ο

διαδικασία. Τα λοιπά οδοιπορικά έξοδα (υπηρεσιών Κυριακών-Αργιών, εφημεριών

στρατιωτικών ιατρών, καθώς και άλλων κατηγοριών που με δγες του ΓΕΣ

εγκρίθηκε μηνιαίως-παγίως η καταβολή τους) καταλογίζονται απευθείας στα

οριστικά έξοδα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ με
Ειδικό Αντίγραφο διαταγής κίνησης

(ανεξαρτήτως ποσού), κατά Μονάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί

Ειδικού Αντιγράφου.

γ.
Νοσήλια:

(1) Η ΔΟΙ/ΓΕΣ, για τις δαπάνες νοσηλίων της ομάδας ΚΑΕ

0540, ανά μήνα, διαθέτει με διαταγή της, πιστώσεις, στους εμπλεκόμενους

Σχηματισμούς, κατόπιν αναφορών τους. Έγκριση δαπανών με βάση τις ισχύουσες

κατά περίπτωση διαδικασίες, και
απαρέγκλιτα εντός του ύψους των διατεθέντων

πιστώσεων.

./.

-4-

(2) Τα σχέδια των εγκριτικών διαταγών δαπανών νοσηλίων

ΚΑΕ 0540 να μονογράφονται, όπως και όλα τα άλλα σχέδια διαταγών διάθεσης

πιστώσεων, απαραίτητα από την οικεία ΔΟΙ για την ύπαρξη και δέσμευση της

πίστωσης, τον τρόπο πληρωμής και αυτό να βεβαιώνεται με ειδική παράγραφο ως

εξής: «Το σχέδιο της παρούσας μονογραφήθηκε από τη ΔΟΙ/Σχηματισμου για τη

δέσμευση του ποσού της πίστωσης που διατίθεται, τη μη υπέρβασή της και τον

τρόπο πληρωμής της δαπάνης (οριστικά έξοδα ΧΕΠ, ΤΧΕ, κλπ). Η αρχική

ανάληψη υποχρέωσης που διενεργήθηκε με το (..) σχετικό, καταχωρήθηκε στο

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Δευτερεύοντος

Διατάκτη Κεντρικής Υπηρεσίας, με τα εξής στοιχεία:

(α) Α/Α καταχώρισης :……………..

(β) Φορέας :……………..

(γ) Ειδικός Φορέας :……………..

(δ) ΚΑΕ :……………..

(ε) Υπόλοιπο προς ανάληψη :……………..

δ.
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί:

(1) Η πληρωμή πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο, από

τις Υπηρεσίες Χρηματικού των Σχολών ή των Μονάδων στις οποίες έχουν

προσκολληθεί για οικονομική μέριμνα.

(2) Η ΔΟΙ/ΓΕΣ διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις, για την

καταβολή των αμοιβών των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, που βαρύνουν τον ΚΑΕ

0517, προς τους ΜΕΣ-ΑΣΔΥΣ που υπάγονται οι σχολές, με βάση τις διαταγές

διορισμού της ΔΕΚΠ/ΓΕΣ.

(3) Οι ΔΟΙ των ΜΕΣ – ΑΣΔΥΣ διαθέτουν τις ανάλογες

πιστώσεις κατόπιν σχετικών αιτημάτων των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την

εξαγωγή των δικαιούμενων αποζημιώσεων (ΚΤΣ-ΑΔΧ-Υπ. Χρηματικού) του

στρατιωτικού – πολιτικού προσωπικού.

(4) Η ΔΕΚΠ/ΓΕΣ, να προωθήσει άμεσα τις διαταγές διορισμού

εκπαιδευτών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 για τη δέσμευση του κόστους που

βαρύνει τον Π/Υ ΓΕΣ 2012.

ε.
Λειτουργικές Δαπάνες ΣΕΘΑ-ΑΔΙΣΠΟ: Οι πιστώσεις θα

διατίθενται κατόπιν αναφοράς των αρμοδίων υπηρεσιών των σχολών στους

Φορείς εκτέλεσης του Π/Υ/ΓΕΣ και υπό την προϋπόθεση ότι τα επιτελεία ΓΕΝ και

ΓΕΑ έχουν μεταβιβάσει στο ΓΕΣ τις πιστώσεις που τους αναλογούν σύμφωνα με

την κατανομή που εγκρίθηκε από το ΓΕΕΘΑ. Σε περίπτωση μη έγκαιρης

μεταβίβασης των εν λόγω πιστώσεων, το ΓΕΣ θα διαθέτει μόνο τις πιστώσεις που

του αναλογεί με βάση πάντοτε το ισχύον ποσοστό αποδέσμευσης του

Υπ.Οικονομικών.

στ.
Έξοδα Κηδείας :

(1) Λόγω της ιδιαιτερότητας των εν λόγω δαπανών, αυτές θα

πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Μονάδες σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην

ΠαΔ 8-10/2009/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3γ. Η λήψη προκαταβολής και η πραγματοποίηση της

δαπάνης που βαρύνει το Δημόσιο (733,68 €) να γίνεται αμέσως και τα

δικαιολογητικά να υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Χρηματικού-ΑΔΧ-ΚΤΣ-

./.

-5-

ΚΤΕΘ, τα οποία και θα αιτούνται τη διάθεση πίστωσης από τη ΔΟΙ/Σχηματισμού

στην οποία ανήκει το ΕΛΔΑΠ υπαγωγής τους.

(2) Η ΔΟΙ/ΓΕΣ, θα διαθέτει πιστώσεις στις ΔΟΙ/ΣΧΗΜ

υπαγωγής των ΕΛΔΑΠ με μέριμνα των οποίων να εκδίδεται διαταγή διάθεσης

(Ειδικό Αντίγραφο προς το ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ-ΥΧ) για τον καταλογισμό της δαπάνης

στα οριστικά έξοδα των ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ που υπάγονται στα αντίστοιχα ΕΛΔΑΠ.

Συνεπώς, με μέριμνα 1
ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Α’ ΣΣ, Β’ ΣΣ, Γ’ ΣΣ, Δ’ ΣΣ, ΑΣΔΥΣ και ΑΣΔΕΝ

θα καλύπτονται οι ανάγκες των ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ ήτοι η 1
η ΣΤΡΑΤΙΑ για όλες τις

υπηρεσίες χρηματικού – ΑΔΧ που υπάγονται στο ΚΤΣ Λάρισας ανεξάρτητα της

διοικητικής ή μη υπαγωγής κ.ο.κ. Εφιστάται η προσοχή στην ενταλματοποίηση της

δαπάνης από το ΕΛΔΑΠ στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η πίστωση (επιτροπικό

ένταλμα).

(3) Οι ΔΟΙ/Σχηματισμών να μας κοινοποιούν τα ειδικά

αντίγραφα των διαταγών διάθεσης.

ζ.
Επιτάξεις – Μισθώματα κτιρίων:

(1) Οι ΔΟΙ/ΣΧΗΜ να υποβάλλουν στη ΔΟΙ/ΓΕΣ:

(α) Αιτήματα δαπανών επιτάξεων ΚΑΕ 0812 με την

επισήμανση αν αφορούν απαιτήσεις τρίτων άμεσες καταβλητέες ή

προϋπολογισθείσα εκτίμηση, μέχρι 29 Φεβ 2012.

(β) Ετήσιες ανάγκες μισθωμάτων κτηρίων ΚΑΕ 0813 με

κάθε δυνατή ακρίβεια.

(2) Πιστώσεις για την κάλυψη μισθωμάτων Στρατολογικών

Γραφείων να υποβληθούν στο ΓΕΕΘΑ/Γ3 (ΔΟΙ).

(3) Πιστώσεις διαμονής προσωπικού ΤΕΝΞ θα διατίθενται ανά

τρίμηνο βάσει πραγματικών στοιχείων και υποβολής προβλεπόμενων

καταστάσεων. Για την κάλυψη τυχόν οφειλών έτους 2011 και Ιαν 2012 υποβολή

σχετικού αιτήματος, άμεσα.

(4) Ειδικά για τον ΚΑΕ 0812 και το 2011 παρατηρήθηκε το

φαινόμενο ορισμένοι Σχηματισμοί να αιτούνται στο τέλος του έτους πιστώσεις, το

ΓΕΣ/ΔΟΙ/2α να δρομολογεί διαδικασίες ενίσχυσης του εν λόγω ΚΑΕ και τελικώς,

να αναθεωρούν τις απαιτήσεις τους, προκαλώντας έτσι μείζον θέμα χρηστής

δημοσιονομικής πρόβλεψης και διαχείρισης των υφισταμένων πόρων.

η.
Συλλογικά Όργανα – Επιτροπές: Επισημαίνεται ότι για την

αποζημίωση των μελών συλλογικών οργάνων-επιτροπών ισχύουν απαρέγκλιτα τα

διαλαμβανόμενα στο (στ) σχετικό. Οι ΔΟΙ Σχηματισμών θα προσυπογράφουν

(συνηγορούν) στην έκδοση εγκριτικών διαταγών συνεδρίασης επιτροπών εκτός

ωραρίου μόνο εφόσον προηγούμενα έχουν στη διάθεσή τους τις αναγκαίες

πιστώσεις. Ουδεμία συνεδρίαση επιτροπής εκτός ωραρίου θα εγκρίνεται χωρίς την

ύπαρξη διαθέσιμης πίστωσης.

θ.
Δαπάνες Μεταφοράς: Τα ΕΛΔΑΠ αναφορικά με τις δαπάνες

των ΚΑΕ 0828 και 0829, να υποβάλλουν
στο ΓΕΣ/ΔΥΔΜ (με κοινοποίηση στο

ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β), εντός του πρώτου πενθημέρου από τη λήξη του κάθε μήνα, τις

εκκαθαρισμένες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των εταιριών (δικαιούχος, ημερομηνία

εισόδου απαίτησης στο ΕΛΔΑΠ, συνολικό ύψος απαίτησης, εγκεκριμένο ποσό και

./.

-5-

ποσό απορρίψεων), προκειμένου αυτό να εξασφαλίζει και να διαθέτει τις

αναγκαίες πιστώσεις για την εξόφληση συγκεκριμένων κάθε φορά απαιτήσεων. Οι

πληρωμές των ΕΛΔΑΠ να συναρτώνται πάντοτε με την ημερομηνία εισόδου κάθε

απαίτησης και το ποσό της διατεθείσας πίστωσης.
Επιλεκτική εξόφληση

απαιτήσεων εταιριών απαγορεύεται

. Για τους λόγους της μη εκκαθάρισης και

πληρωμής των υποβληθέντων απαιτήσεων τα ΕΛΔΑΠ, να ενημερώνουν

εγγράφως και έγκαιρα (αμέσως με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων

διαδικασιών), τόσο την ενδιαφερόμενη εταιρία, όσο και το ΓΕΣ/ΔΥΔΜ-ΔΟΙ/2β.

Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις-επιλεκτικές πληρωμές που εγείρουν

διαμαρτυρίες και παράπονα εταιρειών, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές

και θα ασκηθεί ο προσήκων έλεγχος.


5. Η ΕΛΔΥΚ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, τον προϋπολογισμό

της οποίας εξακολουθεί και το 2012 να εκτελεί το ΓΕΣ (μεταβίβαση πιστώσεων

στο Ε΄ΕΛΔΑΠ και έκδοση προβλεπόμενων επιτροπικών ενταλμάτων για την

πληρωμή των δαπανών της), παρακαλείται όπως:

α. Κοινοποιεί έγκαιρα, όλες τις διαταγές διάθεσης πιστώσεων

(αναλήψεις υποχρεώσεων) στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ, προκειμένου να μεταβιβάζονται οι

πιστώσεις στο Ε΄ ΕΛΔΑΠ και να εκδίδονται εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα

Επιτροπικά Εντάλματα.

β. Παρακολουθεί την ενταλματοποίηση - πληρωμή (από Ε΄ ΕΛΔΑΠ)

των δαπανών αρμοδιότητάς της, την πορεία υλοποίησης των εκδιδομένων

Επιτροπικών Ενταλμάτων (έκδοση από ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ και παραλαβή τους από το Ε΄

ΕΛΔΑΠ) και τον προβλεπόμενο μηνιαίο λογαριασμό του Δευτερεύοντα Διατάκτη.

γ. Μεριμνεί για την τακτοποίηση τυχόν αναλήψεων υποχρεώσεων

πέραν του ορίου διάθεσης των πιστώσεων καθώς και για τη συμφωνία των

διαφοροποιήσεων του Π/Υ της, των δεσμεύσεων και μεταβιβάσεων με τα στοιχεία

του Ειδικού Λογιστηρίου/ΥΠΕΘΑ, κάθε μήνα, και
το μήνα Δεκ κάθε έτους

καθημερινά.


δ. Τηρεί το προβλεπόμενο Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβάλει

κάθε φορά τα στοιχεία αρμοδιότητάς της μέσω της ΓΔΟΣΥ στο Υπ. Οικονομικών.

ε. Παραλάβει τα απολογιστικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2011 από το

Ειδικό Λογιστήριο/ΥΠΕΘΑ και με μέριμνά της, να προβεί στη σύνταξη του

απολογισμού της.

6. Το Ειδικό Λογιστήριο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν,

παρακαλείται για την αποστολή εμπρόθεσμα των απολογιστικών στοιχείων του

Π/Υ έτους 2011 απευθείας στους αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ, ζητώντας απ΄

αυτούς τυχόν διευκρινήσεις-αιτιολογήσεις ενδεχόμενων υπερβάσεών τους.

7. Αναλυτικές οδηγίες εκτέλεσης Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ έτους 2012, όπως

Παράρτημα «Α».

8. Έλεγχος Παρακολούθησης Εκτέλεσης Π/Υ:

α. Η ΔΟΙ/ΓΕΣ για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας

ανάλωσης των πιστώσεων του Π/Υ ΓΕΣ, θα πραγματοποιεί αιφνιδιαστικούς

επιτόπιους ελέγχους στις ΔΟΙ/Σχηματισμών, ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ–ΕΛΔΑΠ και

Μονάδες. Οι εν λόγω έλεγχοι δύναται, δειγματοληπτικά, να επεκτείνονται και στους

Δημοσίους Υπολόγους (ληφθείσες προκαταβολές για δαπάνες,

./.

-6-

πραγματοποιηθείσες δαπάνες, εμπρόθεσμη υποβολή τους για εξαγορά,

ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών με παραλαβή προβλεπόμενου

επιτροπικού εντάλματος, υπόλοιπα διατεθέντων πιστώσεων), σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις. Μετά από κάθε έλεγχο, για τα αποτελέσματά του,

ενημερώνεται η Ιεραρχία του ΓΕΣ. Κινήσεις στελεχών ΔΟΙ/ΓΕΣ με βάση την

παρούσα και με κάθε μέσο.

β. Επιτόπιους ελέγχους, να πραγματοποιούν και οι ΔΟΙ/

Σχηματισμών στις Μονάδες υπαγωγής τους (κινήσεις με βάση την παρούσα σε

βάρος πιστώσεων ΚΑΕ 0711 μηνιαίου κονδυλίου τους), ενημερώνοντας, με τη

λήξη κάθε εξαμήνου, τη ΔΟΙ/ΓΕΣ, επί σοβαρών ανωμαλιών-ατασθαλιών ή μη

εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων, άμεσα.
Με το πέρας κάθε εξαμήνου

(εντός 20ημέρου) οι ΔΟΙ των Μειζόνων Σχηματισμών να αναφέρουν στο

ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β το αριθμό των αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων δημοσίων

υπολόγων που πραγματοποίησαν, τόσο αυτοί, όσο και οι ΔΟΙ υπαγωγής

τους καθώς και τα αποτελέσματά τους.

9. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσας, από όλους

τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή εκτέλεση του

Π/Υ/ΓΕΣ έτους 2012.

Αντγος Αθανάσιος Κουτρουμπέλης

Β’ Υ/ΓΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης(Ο) Σάββας Ε. Μανουσαρίδης

Δντής ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Οδηγίες Εκτέλεσης του Π/Υ ΥΠΕΘΑ ΓΕΣ Έτους 2012

«Β» Οδηγίες σε ΔΝΣΕΙΣ/ΓΕΣ, Σχηματισμούς για Εξοικονόμηση Πιστώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΣΧΗΜ/ΔΟΙ, ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, ΕΛΔΑΠ, ΚΤΣ-ΚΤΕΘ, ΕΥΣΑ-ΕΥΣΘ, Μονάδες με ΑΔΧ.

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΥΠΕΘΑ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Π/Υ

ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ - Γ3 (ΔΟΙ)

ΓΕΣ/ΕΓΑ-Α’ Υ- Β’ Υ- ΔΑ΄Κ-ΔΒ΄Κ-ΔΓ΄Κ-ΔΔ΄Κ.

ΓΕΣ/ΔΝΣΕΙΣ

ΓΕΣ/ΔΟΙ/1
Ο - 1β - 2ο - 3α - 3β - 3γ - 4ο -5ο .

ΠΒΚ, ΕΛΔΥΚ, ΕΥΠ, ΓΥΣ, ΤΥΕΣ, ΣΠΗΥ, TΕΘΑ, ΣΕΘΑ, ΑΔΙΣΠΟ,

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ

Ακαδημίας 31 Τ.Κ. 106 72

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΥΠΕΘΑ

Μεσογείων 229 Στρατόπεδο «Παπάγου»

./.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/2
ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Α’’ ΣΤΗ ΔΓΗ

Φ.810/4/841941/Σ.54

10 Ιαν 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ ΕΤΟΥΣ 2012

1. Οι ΔΟΙ/ΜΕΣ-ΑΣΔΥΣ και κατά περίπτωση των λοιπών Σχηματισμών

λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης και της εφαρμογής του Ν.3871/10

και Π.Δ 113/10 πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να είναι αρωγοί της μεγάλης

προσπάθειας που καταβάλλεται από τη ΔΟΙ/ΓΕΣ για την παρακολούθηση-

εκτέλεση του Π/Υ όπως και στη συγκέντρωση-προώθηση όλων των οικονομικών

στοιχείων στις τεθείσες προθεσμίες στο Υπουργείο Οικονομικών. Επιπρόσθετα

πρέπει να:

α. Επιβλέπουν προσωπικά όλες τις διαδικασίες, ώστε να

περιοριστεί ο αριθμός των εκδιδομένων ΧΕΠ στα απολύτως αναγκαία και το

σύνολο σχεδόν των δαπανών να εξοφλούνται με Τακτικά Χρηματικά

Εντάλματα (ΤΧΕ), σύμφωνα με τα ισχύοντα.

β. Ελέγχουν, κατά τις διενεργούμενες ΔΕΟ ή και σε έκτακτους

επιτόπιους ελέγχους, την εμπρόθεσμη απόδοση των ΧΕΠ στα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ,

την έγκαιρη (εντός των καθοριζομένων από τις δγές διάθεσης ημερομηνιών)

εξαγορά των δαπανών από τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, καθώς και την εμπρόθεσμη

εκκαθάριση των σχετικών δαπανών από τα ΕΛΔΑΠ. Να γίνει σαφές σε όλους τους

εμπλεκόμενους στην πραγματοποίηση δαπανών ότι, οι δαπάνες που θα

προωθούνται εκπρόθεσμα στα οικεία ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ δεν θα εξαγοράζονται,

χωρίς προηγούμενη έγκριση παράτασης (δγή παράτασης) της καθορισθείσας

ημερομηνίας από τους αρμόδιους ΜΕΣ-ΑΣΔΥΣ.

γ. Αναφέρουν στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2
ο, εντός 10ημέρου από τη λήξη

κάθε τριμήνου, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα πιστώσεων που διατέθηκαν στο

Σχηματισμό τους (σ΄ όλους τους ΚΑΕ) και δεν αναλώθηκαν καθώς και την

υφιστάμενη πίστωση συσσιτίου των Μονάδων τους. Η συσσώρευση δαπανών

στα ΕΛΔΑΠ τις τελευταίες ημέρες κάθε έτους (όπως παρατηρήθηκε και το

2011 όπου τον μήνα Δεκ πληρώθηκε το 39,9% των δαπανών Π/Υ ΓΕΣ)

πρέπει να εκλείψει δια παντός, διότι:

(1) Αντίκειται στο ισχύον δημόσιο λογιστικό.

(2) Θέτει υπό αμφισβήτηση την ποιότητα του ελέγχου, λόγω

τεράστιου όγκου δαπανών προς εκκαθάριση-ενταλματοποίηση και πληρωμή.

(3) Οδηγεί σε χαμηλές μηνιαίες αναλώσεις πιστώσεων ανά

ΚΑΕ που μπορεί να προκαλέσουν την παρέμβαση του Υπ.Οικ. για ανάκληση των

εκκρεμμούντων δεσμεύσεων από το τηρούμενο μητρώο.

(4) Στερεί τη δυνατότητα, από όλους τους εμπλεκόμενους

φορείς στην πραγματοποίηση των δαπανών να προβούν εγκαίρως στην

αποκατάσταση τυχόν επουσιωδών ελλείψεων προς αποφυγή απορρίψεων και

δημιουργίας δαπανών παρελθούσης χρήσεως.

./.

Α-2

(5) Εξαντλεί το προσωπικό των ΕΛΔΑΠ, το οποίο εργάζεται

καθημερινά πέραν του ωραρίου, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για σωρεία

λαθών - παραλήψεων.

ε. Εκδίδουν το Ειδικό Αντίγραφο του ΚΑΕ 1411 (τροφοδοσία

οπλιτών) κάθε μήνα μετά την εξαγορά από τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ του συνόλου

των δαπανών των Μονάδων του ΓΕΣ που εξυπηρετούν και εντός των

διαθεσίμων πιστώσεων τους.

στ. Συνδράμουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τη λειτουργία των ΚΤΣ-

ΚΤΕΘ-ΑΔΧ και ΕΛΔΑΠ αρμοδιότητάς τους, ώστε η εξαγορά όλων των δαπανών

και η ενταλματοποίησή τους να γίνονται εμπρόθεσμα και, σε κάθε περίπτωση, να

μη γίνονται τις τελευταίες εργάσιμες ημέρες κάθε έτους. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η

πληρότητα των δικαιολογητικών για τις δαπάνες ΤΧΕ αλλά και η παρακολούθηση

έγκαιρης εξόφλησής τους, προκειμένου να αποφευχθεί η επί μακρόν ύπαρξη των

δαπανών στην αρμόδια υπηρεσία επιτρόπου.

ζ. Καθορίζουν επί της δγής διάθεσης της πίστωσης, τον τρόπο

πληρωμής της δαπάνης (Οριστικά Έξοδα ή ΤΧΕ ή έκδοση ΧΕΠ) όσο και την

ημερομηνία υποβολής της δαπάνης για τεχνικοοικονομικό έλεγχο στον αρμόδιο

Σχηματισμό και εξαγοράς της από το ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ. Παράταση των εν λόγω

ημερομηνιών θα γίνεται μόνο με δγή της ΔΟΙ του Σχηματισμού.

η. Τηρούν και να κλείνουν κάθε μήνα το βιβλίο αναλαμβανομένων

υποχρεώσεων για όλες τις πιστώσεις που διατίθενται στο Σχηματισμό τους,

ενημερώνοντας και το Μητρώο Δεσμεύσεων απαρέγκλιτα.

θ. Ενημερώνουν όλες τις Μονάδες-Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους

να:

(1) Ζητούν, κατά την κατάθεση στις οικείες ΔΟΥ των διαφόρων

εσόδων, είτε υπηρεσιακό αντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης είτε θεωρημένο

αντίγραφο από την οικεία ΔΟΥ (σε περίπτωση μη έκδοσης υπηρεσιακού

αντιγράφου η θεώρηση να γίνει από την Μονάδα) και να υποβάλλουν τα

δικαιολογητικά στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2
α προκειμένου να ζητηθεί η επανεγγραφή των

κατατεθέντων ποσών στον Π/Υ του ΓΕΣ. Στις διπλότυπες αποδείξεις που αφορούν

κατάθεση αδιαθέτων υπολοίπων ΧΕΠ είναι απαραίτητο να αναγράφεται στο

πλαίσιο «Παρατηρήσεις» η υπόλογος Μονάδα, ο ΚΑΕ προέλευσης του ποσού και

η αιτιολογία έκδοσης του ΧΕΠ. Κατά την αποστολή τους στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2
α να

επισυνάπτεται σε φ/α η διαταγή έκδοσής του.

(2) Καταθέτουν :

(α) Στον κωδικό αριθμό εσόδων:

1/ 2419, το αντίτιμο άρτου και λοιπών ειδών με

αιτιολογία «Αντίτιμο ………»

2/ 3213, τα αδιάθετα υπόλοιπα των εκδοθέντων

ΧΕΠ, μετά την 31.12.2010.

3/ 3214, τα αδιάθετα υπόλοιπα των εκδοθέντων

ΧΕΠ, μέχρι την 31.12.2010.

4/ 3919, όλα τα λοιπά έσοδα με αιτιολογία

«Απρόβλεπτα έσοδα ΓΕΣ από…….» (να αναγράφεται υποχρεωτικά αιτιολογία).

./.

Α-3

(β) Τα αδιάθετα υπόλοιπα των ΧΕΠ στο Δημόσιο Ταμείο

ξεχωριστά από τις κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων.

(γ) Στο Δημόσιο Ταμείο μόνο τις κρατήσεις υπέρ του

δημοσίου, ενώ να καταθέτουν τις κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων στις

οικείες Τράπεζες, πλην των κρατήσεων ΜΤΣ – ΕΚΟΕΜΣ που θα αποδίδονται,

σύμφωνα με τα ισχύοντα.

(δ) ΄Εγκαιρα τόσο τα αδιάθετα υπόλοιπα ΧΕΠ όσο και τα

λοιπά δικαιώματα καθόσον από τη στιγμή που μια διπλότυπη απόδειξη θα φθάσει

στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2α μέχρι την ενδεχόμενη επανεγγραφή της από το Υπ.Οικ (στο Π/Υ

ΓΕΣ του έτους που έγινε η κατάθεση), απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 60

ημερών. Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι η κατάθεση και η κοινοποίηση της

διπλοτύπου αποδείξεως πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη

του κάθε οικονομικού έτους.

(ε) Αποδίδουν τον μηνιαίο λογαριασμό τροφοδοσίας

ανυπερθέτως στα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ μέχρι την 10
η του επόμενου μήνα .

ι. Παρακολουθούν την ορθή εκτέλεση του Π/Υ, την πορεία

ανάλωσης των διατεθέντων πιστώσεων και τη μη υπέρβασή τους, την τήρηση της

αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων καθώς και την πραγματοποίηση επιτόπιων

- αιφνιδιαστικών ελέγχων σε Μονάδες για την πραγματοποίηση των δαπανών

αλλά και σε ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ-ΕΛΔΑΠ για τον έλεγχο εξαγοράς και

ενταλματοποίησης των δαπανών.

ια. Εγκρίνουν την πληρωμή, σε βάρος πιστώσεων μηνιαίου

κονδυλίου (ΚΑΕ 0711), μόνο πραγματικών κινήσεων για τις οποίες υπάρχουν

παραστατικά δικαιολογητικά (εισιτήρια, τιμολόγια ξενοδοχείων, αποδείξεις διοδίων,

κλπ). Όλα τα υπομνήματα οδοιπορικών εξόδων (ΥΟΕ), που επιβαρύνουν το

μηνιαίο κονδύλιο (ΚΑΕ 0711), υπόκεινται σε προέλεγχο, αρμοδίως. Τα ΚΤΣ-

ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, καθώς και τα ΕΛΔΑΠ δεν θα αποδέχονται τέτοια ΥΟΕ αν σ΄ αυτά δεν

υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την

πραγματοποίηση της κάθε κίνησης. Για τις αυθημερόν μετακινήσεις, χωρίς την

χρησιμοποίηση υπηρεσιακών μέσων, πέραν του ωραρίου (εφόσον δεν υπάρχουν

δικαιολογητικά) θα εγκρίνονται μόνο όταν υπάρχει σχετική θεώρηση επί του ΦΠ

(άφιξη και αναχώρηση). Κινήσεις που πραγματοποιούνται εκτός έδρας, με

υπηρεσιακό μέσο εντός και εκτός του ωραρίου δεν αποζημιώνονται

καλύπτονται από τις πάγια καταβαλλόμενες ΗΕΕ κάθε μήνα.

ιβ. Μεριμνούν για την κοινοποίηση, άμεσα, στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ όλων

των διαταγών διάθεσης πιστώσεων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί για

οποιαδήποτε αιτία τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση μεταβιβαστικά ή ανακλητικά

Ε.Ε. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου κατανέμονται πιστώσεις σε Μονάδες οι

οποίες υπάγονται σε διαφορετικό ΕΛΔΑΠ να αναγράφουν στην ανάληψη

υποχρέωσης «Η δαπάνη να υποβληθεί για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση στο

……..ΕΛΔΑΠ» το οποίο και διαθέτει την πίστωση (Επιτροπικό Ένταλμα) ήτοι αν το

Α’ ΣΣ διαθέσει πιστώσεις σε Μονάδες υπαγωγής Γ’ ΕΛΔΑΠ οι εν λόγω δαπάνες

πρέπει να πληρωθούν από το Α’ ΕΛΔΑΠ.

./.

Α-4

ιγ. Επισημάνουν, προς τις Διοικήσεις των Μονάδων του

Σχηματισμού τους ότι δεν μπορούν να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις (προμήθειες

επί πιστώσει, οφειλές προς προμηθευτές) σε βάρος του Π/Υ ΓΕΣ χωρίς

προηγούμενη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης από το Σχηματισμό ή σε

περίπτωση αδυναμίας από πιστώσεις Π/Υ ΓΕΣ κατόπιν υποβολής σχετικού

αιτήματος. Ουδεμία οφειλή, κατά την παράδοση-παραλαβή των Διοικήσεων, θα

γίνεται αποδεκτή. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις (θεομηνίες, πυρκαγιές,

πλημμύρες, κλπ) δύναται ο Δκτής Σχηματισμού να αναλαμβάνει υποχρεώσεις,

ύστερα από προφορική έγκριση κ. Β’ Υ/ΓΕΣ. Αυτής της ενέργειας έπεται η

υποβολή αιτήματος για τη διάθεση της προεγκεκριμένης από κ. ΒΥ/ΓΕΣ

πίστωσης.

ιδ. Αναφέρουν τις δαπάνες παρελθούσης χρήσεως, σύμφωνα με τα

καθορισθέντα προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες διαταγές ανάληψης

υποχρέωσης. Επισημαίνεται η υποβολή σχετικού πορίσματος ΕΔΕ από το οποίο

θα προκύπτει η ευθύνη ή μη του υπολόγου για την πραγματοποίηση της δαπάνης

οργάνου.

ιε. Διευκολύνουν, με κάθε τρόπο, τις τελευταίες ημέρες κάθε

οικονομικού έτους τις Μονάδες των Σχηματισμών τους, τα εποπτευόμενα ΚΤΣ-

ΚΤΕΘ-ΑΔΧ-ΕΛΔΑΠ συνδράμοντας, εάν απαιτηθεί, ακόμη και με προσωπικό, έτσι

ώστε να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη εξαγορά-ενταλματοποίηση όλων των δαπανών

και η έκδοση των αιτουμένων ΧΕΠ. Για τη χορήγηση αδείας (κανονικής ή

ΑΜΔ) το μήνα Δεκ κάθε έτους σε Αξκό (Ο) που εμπλέκεται άμεσα στην

εκτέλεση του Π/Υ (ΔΟΙ/ΣΧΗΜ, ΚΤΣ-ΚΤΕΘ, ΕΛΔΑΠ) να ενημερώνεται από

πριν το ΓΕΣ/ΔΟΙ/1
α υποδεικνύοντας και τον αντικαταστάτη του .

ιστ. Ενημερώσουν, τα αρμόδια ΕΓ-ΔΝΣΕΙΣ-ΔΚΣΕΙΣ (πλην

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ) ότι δεν απαιτείται η κοινοποίηση στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2
ο των διαταγών

διάθεσης πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών με την καθιέρωση του μητρώου

δεσμεύσεων και την πλήρη εφαρμογή του από 1 Ιαν 2012 απαρέγκλιτα από όλους

τους αρμόδιους.

2. Τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ και οι ΑΔΧ να:

α. Προβαίνουν στην εξαγορά και μόνο των δαπανών οριστικών

εξόδων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα. Επισημαίνεται ότι η καθορισθείσα

ημερομηνία εξαγοράς της δαπάνης από τους ΜΕΣ-ΑΣΔΥΣ, αφορά την παραλαβή

της από τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ. Δεν θα εξαγοράζουν δαπάνες στις οποίες δεν έχει

επισυναφθεί δγή παράτασης του αρμόδιου Σχηματισμού.

β. Καταλογίζουν τις δαπάνες στους προβλεπόμενους ΚΑΕ, Ε.Φ,

και προωθούν τα οριστικά έξοδά τους στα οικεία ΕΛΔΑΠ έγκαιρα ώστε να

εξασφαλίζεται ο χρηματικός ανεφοδιασμός τους προς αποφυγή προβλημάτων

ταμειακής ρευστότητας. Ειδικά για τους μήνες Νοε-Δεκ, κάθε έτους, η υποβολή

οριστικών εξόδων να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε εβδομάδα ή και

καθημερινά) σε συνεννόηση πάντοτε με τα ΕΛΔΑΠ προκειμένου να

επιβεβαιώνεται από κοινού η ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων και η δυνατότητα

πληρωμής τους. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχουν μεταβιβαστεί στα ΕΛΔΑΠ οι

απαιτούμενες πιστώσεις να μην προωθούνται οι αντίστοιχες δαπάνες για

εκκαθάριση.

./.

Α-5

γ. Υποβάλλουν στα ΕΛΔΑΠ τις αιτήσεις έκδοσης ΧΕΠ και τα προς

απόδοση ΧΕΠ, εμπρόθεσμα. Ως ημερομηνία απόδοσης ενός ΧΕΠ ορίζεται η

υποβολή του προς το ΕΛΔΑΠ.

δ. Τηρούν τις δγες διάθεσης πιστώσεων, που τους κοινοποιούνται

από τους Σχηματισμούς, κατά Μονάδα σε ειδικούς φακέλους και

παρακολουθούν το εμπρόθεσμο τις υποβολής των αντίστοιχων δαπανών προς

εξαγορά, καθώς και αυτών που εκκρεμούν κάθε στιγμή.

ε. Αναφέρουν στην αρμόδια ΔΟΙ, ενός 10ημέρου από τη λήξη

κάθε τριμήνου, τυχόν δαπάνες που δεν υποβλήθηκαν για εξαγορά εμπρόθεσμα.

Το μήνα Δεκ κάθε έτους υποβάλλεται αναφορά εξαγοράς όλων των δαπανών

(όποτε αυτή ολοκληρωθεί).

στ. Ενημερώνουν, τις τελευταίες εργάσιμες ημέρες κάθε έτους, τα

ΕΛΔΑΠ για τυχόν εκκρεμούσες δαπάνες προς οριστικοποίηση αναλυτικά κατά ΕΦ,

ΚΑΕ και ποσό, Δγή ανάληψης υποχρέωσης (ΣΧΗΜ-Φορέα ΓΕΣ) προκειμένου

αυτά με τη σειρά τους να αιτηθούν από το ΓΕΣ/ΔΟΙ /2γ (εφόσον απαιτείται) τη

μεταβίβαση των σχετικών πιστώσεων. Η συνεργασία μεταξύ των Δντών ΚΤΣ-

ΚΤΕΘ, ΑΔΧ και ΕΛΔΑΠ πρέπει να είναι καθημερινή, στενή και αγαστή ώστε να

εξασφαλίζεται η μέγιστη απορροφητικότητα των πιστώσεων για τις οποίες

αναλήφθηκε υποχρέωση σε βάρος του Π/Υ ΓΕΣ.

ζ. Αιτούνται τις αναγκαίες πιστώσεις για την πληρωμή

παρελθόντων οικονομικών ετών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (κ) σχετικό.

η. Καταχωρούν όλες τις δαπάνες στο μητρώο δεσμεύσεων του

οποίου η εφαρμογή καθίσταται από 1 Ιαν 2012, υποχρεωτική για όλους τους

εμπλεκόμενους στην εκτέλεση του Π/Υ ΓΕΣ.

θ. Οριστικοποιούν τις δαπάνες και τις καταχωρούν σύμφωνα με

την κατηγοριοποίηση του (ια) σχετικού. Ωστόσο όταν κρίνεται αναγκαίο ορισμένες

δαπάνες που δεσμεύουν σημαντικό τμήμα της παγίας προκαταβολής τους να

υποβάλλονται μεμονωμένα για να μην προκύψουν προβλήματα ταμειακής

ρευστότητας.

3. Τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ζ’ ΕΛΔΑΠ να

υποβάλλουν τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης (ΚΑΕ ομάδας 0540) για

εκκαθάριση και ενταλματοποίηση μόνο στο Ε’ ΕΛΔΑΠ, λόγω υπαγωγής σε αυτό

του αρμόδιου ΕΔΥΠ, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

4. Οι πάσης φύσεως δαπάνες όλων των οργανικών Μονάδων της

ΑΣΔΕΝ θα υποβάλλονται μέσω του ΚΤΣ/ΔΥΒ για ενταλματοποίηση στο Ζ’ ΕΛΔΑΠ

στο οποίο και θα μεταβιβάζονται οι αντίστοιχες πιστώσεις.

5. Τα ΕΛΔΑΠ (Δ.Δ.) να:

α. Ενεργούν με προσοχή την ενταλματοποίηση των δαπανών

στους αντίστοιχους ΚΑΕ του κάθε Ειδικού Φορέα, συσχετίζοντας τις δαπάνες με

τις αντίστοιχες εντολές και επιτροπικά εντάλματα προς αποφυγή έλλειψης ή

πλεονάζουσας πίστωσης. Οι δαπάνες πρέπει να πληρώνονται από τα ΕΛΔΑΠ στα

οποία έχει μεταβιβασθεί η πίστωση.

./.

Α-6

β. Ενεργούν πληρωμές εντός των διαθέσιμων πιστώσεων που τους

μεταβιβάσθηκαν με επιτροπικά εντάλματα.

γ. Προβαίνουν στην πληρωμή των ΤΧΕ, μετά την έγκρισή τους από

τον αρμόδιο επίτροπο εντός των καθοριζομένων ημερομηνιών, εφόσον τα

δικαιολογητικά πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ελλείψεων

ενημερώνουν σχετικώς την αρμόδια ΔΟΙ του οικείου Σχηματισμού και ζητούν

παράταση τις ορισθείσας ημερομηνίας. Ουδεμία πληρωμή πραγματοποιείται αν τα

δικαιολογητικά του ΤΧΕ δεν είναι νόμιμα, κανονικά και πλήρη. Για το σκοπό αυτό

τηρούν βιβλίο παρακολούθησης των ΤΧΕ και να ενεργούν σε μηνιαία βάση

αντιπαραβολή με το αντίστοιχο του επιτρόπου για την συμφωνία τους. Ιδιαίτερα

για τον μήνα Δεκ η αντιπαραβολή να γίνεται καθημερινά.

δ. Εκδίδουν, έγκαιρα, τα αιτηθέντα ΧΕΠ, μετά από έγκριση τους

από τον αρμόδιο επίτροπο ενημερώνοντας σχετικά τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ.

ε. Ενημερώνουν το ΓΕΣ/ΔΥΔΜ μέχρι την 25
η έκαστου μήνα για το

ύψος των απαιτήσεων τρίτων σε βάρος του Δημοσίου για καταστάσεις επιβίβασης

(Κ.Ε) και καταστάσεις φορτώσεως υλικού (Κ.ΦΥ).

στ. Προγραμματίζουν-ενεργούν τις πληρωμές τους μέχρι την 27
η

κάθε μήνα (πλην Δεκ) ώστε να είναι δυνατή η άντληση των στοιχείων από την

μηχανογραφική εφαρμογή για επεξεργασία και αποστολή τους στο Υπ.

Οικονομικών.

ζ. Εκδίδουν τα χρηματικά εντάλματα αποκατάστασης της παγίας

προκαταβολής (Χ.Ε) με την κατηγοριοποίηση των ΚΑΕ που προβλέπεται στο (ια)

σχετικό. Επισημαίνεται ότι Χ.Ε δεν δύναται να εκδοθεί στο όνομα φυσικού ή

νομικού προσώπου παρά μόνο για λογαριασμό των ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ.

η. Παρακολουθούν την πορεία ενταλματοποίησης των δαπανών

καθόσον με την μηνιαία υποβολή του μητρώου δεσμεύσεων στο Υπ. Οικονομικών

παρατηρείται η χαμηλή απορροφητικότητα των πιστώσεων γεγονός που

λειτουργεί ανασταλτικά σε κάθε αίτημα μας προς το ΥΠΟΙΚ για ενίσχυση ΚΑΕ

όπου το ΓΕΣ έχει αυξημένες υποχρεώσεις (νοσήλια, οδοιπορικά έξοδα, ηλεκτρικό

ρεύμα, φυσικό αέριο, φαρμακευτικό – υγειονομικό υλικό, τροφοδοσία οπλιτών,

καύσιμα, κλπ). Πέραν τούτου, η ύπαρξη σημαντικού ύψους μη αναλωθέντων

πιστώσεων τους τελευταίους μήνες του έτους στα ΕΛΔΑΠ αποτελεί

δημοσιονομική δυσλειτουργία-παράβαση (λόγω μη εφαρμογής των ισχυουσών

διατάξεων) και με τη συνδρομή όλων των εμπλεκομένων οργάνων θα πρέπει να

εκλείψει παντελώς καθόσον οδηγεί σε απώλεια πιστώσεων λόγω ότι δεν θα

ενυπάρχουν τα χρονικά περιθώρια αποκατάστασης τυχόν ελλείψεων που

αφορούν στη νόμιμη – κανονική πληρωμή τους.

θ. Υποβάλλουν τον μηνιαίο λογαριασμό διάθεσης πιστώσεων, μόνο

στους λοιπούς φορείς του Π/Υ ΥΠΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ,ΓΔΟΣΥ, ΕΥΠ, ΕΛΔΥΚ) και τους

ενημερώνουν, σε περιπτώσεις μη παραλαβής των προβλεπόμενων ΕΕ,

προκειμένου αυτοί να επιληφθούν, δια των εμπλεκομένων οργάνων τους, στην

επίλυση των όποιων προβλημάτων προκειμένου να αρθούν οι όποιες

γραφειοκρατικές διατυπώσεις για την επίσπευση εμπρόθεσμης πληρωμής των

δικαιούχων.

./.

Α-7

4. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, να εκδίδει τις διαθέσεις πιστώσεων με την εξής

διαδικασία:

α. Δευτερεύοντος Διατάκτη: Δύο (2) ακριβή αντίγραφα των

αρμοδίως υπογεγραμμένων από το 6
ο Γρ./Οικονομικού διαταγών να

μεταβιβάζονται στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ με έκτακτο αγγελιοφόρο, προκειμένου να

αναλαμβάνονται απ’ αυτόν οι πρωτοβουλίες προς το Ειδικό Λογιστήριο/ΥΠΕΘΑ

και τον Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΥΠΕΘΑ για την έκδοση των

προβλεπόμενων τίτλων μεταβίβασης της πίστωσης.

β. Πρωτεύοντος Διατάκτη (Ειδικού Λογιστηρίου): Πέραν της

εγκριτικής διαταγής διάθεσης πίστωσης να αποστέλλεται εις τριπλούν και η

ανάληψη υποχρέωσης με τα στοιχεία του Ειδικού Λογιστηρίου καθόσον θα

καταχωρείται από αυτό στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Τα

παραπάνω δικαιολογητικά (ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση διάθεσης

πίστωσης) να υποβάλλονται σε τρία (3) αντίγραφα στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ για την έκδοση

πορείας ΚΑΕ

γ. Πλέον των παραπάνω, οι Φορείς χειρισμού πιστώσεων του Π/Υ

ΓΕΣ που εκδίδουν διαταγές διάθεσης πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) προς την

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ να τις αποστέλλουν (αμέσως μετά την υπογραφή του σχεδίου

εγγράφου) με καταχωρημένη τη σχετική πράξη από το Δευτερεύοντα Διατάκτη της

Κεντρικής Υπηρεσίας.

5. Τα ΕΔΥΠ/ΔΥΓ/Σχηματισμών, να:

α. Μη καθυστερούν τον έλεγχο των δαπανών ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης και να προβαίνουν στον άμεσο έλεγχό τους κατά απόλυτη σειρά

παραλαβής των δικαιολογητικών. Το έτος 2011 παρατηρήθηκε το φαινόμενο να

μην είναι δυνατή η ανάλωση των πιστώσεων (ΚΑΕ 0540) παρά την ύπαρξη

δαπανών προς έγκριση.

β. Αναφέρουν μέχρι την 25
η έκαστου μήνα τις απλήρωτες

υποχρεώσεις – ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα στοιχεία των οποίων να είναι

αντικειμενικά καθόσον υποβάλλονται στο Υπ. Οικονομικών το οποίο δίνει ιδιαίτερη

βαρύτητα στην εξέλιξη μεταβολής τους διότι αποτελεί κριτήριο απόδοσης, στο

πλαίσιο των δεσμεύσεων του μηχανισμού στήριξης της Χώρας.

γ. Αιτούνται κάθε μήνα (μέσω των οικείων ΔΟΙ) τις απαιτούμενες

πιστώσεις στην ομάδα 0540, δεδομένου ότι το όριο διάθεσής τους ορίζεται μηνιαία

σε ποσοστό 8% επί των διαμορφωμένων πιστώσεων.

δ. Ενισχυθούν όπου απαιτείται με κατάλληλο προσωπικό για την

επιτάχυνση του έργου έγκρισης των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

και της αύξησης του ποσοστού απορρόφησης των διατεθέντων πιστώσεων.

6. Τέλος, για ζητήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν από την

εφαρμογή της παρούσας, παρακαλούμε να απευθύνεστε εγγράφως, ιεραρχικά, για

περαιτέρω διευκρινήσεις.

Υπτγος Θεόδωρος Σιδηρόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής

Σχης(Ο) Σάββας Ε. Μανουσαρίδης

Δντής ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο

./.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/2
ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Β’’ ΣΤΗ ΔΓΗ

Φ.810/4/841941/Σ.54

10 Ιαν 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΕ ΔΝΣΕΙΣ/ΓΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

1. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012 και η ακριβής εκτέλεσή του με

τη δράση όλων των εμπλεκομένων στη σχετική διαδικασία φορέων, υπηρετεί τη

δημοσιονομική στρατηγική συνέχισης της προσπάθειας μείωσης του ελλείμματος

και δημιουργίας για πρώτη φορά τα τελευταία έτη πρωτογενούς πλεονάσματος.

2. Με τον προϋπολογισμό καθορίζονται όρια δαπανών και με την

πραγματοποίηση των δαπανών η επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος

γεγονός που καθιστά αναγκαία τη σύνδεση όλων των δαπανών που θα

πραγματοποιηθούν με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

3. Με το (θ) σχετικό, σας παρασχέθηκαν οδηγίες εφαρμογής του

Ν.3871/2010 και ΠΔ 113/2010, οι οποίες πρέπει και κατά το έτος 2012 να

εφαρμοσθούν απαρέγκλιτα ώστε να διασφαλιστεί η εκτέλεση του Π/Υ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ

εντός των διαθεσίμων πιστώσεων. Συνεπώς όλοι οι φορείς εκτέλεσης του Π/Υ ΓΕΣ

(ΔΝΣΕΙΣ/ΓΕΣ, ΣΧΗΜ) αλλά των Σχηματισμών, πρέπει να:

α. Αναπτύξουν δράσεις προσαρμοσμένες στις πιστώσεις που θα

τους διατεθούν και προσανατολισμένες στην επίτευξη του μέγιστου

αποτελέσματος με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη.

β. Υιοθετήσουν μηχανισμούς για την έγκαιρη πρόβλεψη της

πορείας των ΚΑΕ αρμοδιότητάς των, επανεξετάζοντας την αναγκαιότητα κάποιων

κατηγοριών δαπανών και λαμβάνοντας διοικητικά μέτρα όπως η τροποποίηση

κανονιστικών πράξεων προς εξοικονόμηση πιστώσεων.

γ. Μην αναλαμβάνουν νέες υποχρεώσεις αν προηγούμενα δεν έχει

προσδιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους.

δ. Συνεχίσουν την προσπάθεια μείωσης των σωρευμένων

ληξιπρόθεσμων οφειλών με την κάλυψη αρχικά των παλαιών χρεών και εν

συνεχεία προγραμματισμό διάθεσης (ανάληψη υποχρέωσης) για το εναπομείναν

διαθέσιμο υπόλοιπο.

ε. Γνωρίζουν ότι η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων

πιστώσεων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη και η αποδέσμευση των

πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

4. Κατόπιν των (ιε) και (ιστ) σχετικών, καθίσταται επιβεβλημένη η

περιστολή των λειτουργικών εξόδων με πνεύμα οικονομίας και εξορθολογισμού

των απαιτήσεων σε τομείς που δεν επηρεάζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τις

συνθήκες εργασίας, την απόδοση και το ηθικό του προσωπικού. Στην κατεύθυνση

αυτή να εναρμονιστούν όλοι έτσι ώστε να:

./.

Β-2

α. Εκμεταλλευθούν πλήρως τα Στρατιωτικά μέσα για την κάλυψη

πάσης φύσεως μεταφορών με περιορισμό της μίσθωσης μεταφορικών μέσων.

β. Εφαρμοσθούν απόλυτα οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη

χορήγηση καταστάσεων επιβίβασης στο δικαιούμενο προσωπικό (αριθμός

δικαιούμενων Κ.Ε, χρήση μεταφορικών μέσων) καθώς και αναζήτηση

αεροπορικών εισιτηρίων μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ για τους οπλίτες που υπηρετούν στη

νήσο ‘’Κ’’.

γ. Καταργηθούν μη αναγκαίες τηλεφωνικές συνδέσεις,

περιορισθούν τα μισθωμένα κυκλώματα, δοθούν οδηγίες για περιορισμό του

χρόνου ομιλίας. Το ΓΕΣ/ΔΔΒ, με βάση τις αναλυτικές καταστάσεις του ΟΤΕ, να

προβαίνει σε έλεγχο των χρηστών των οποίων οι τηλεφωνικές συσκευές

παρουσιάζουν υψηλές χρεώσεις (από μήνα σε μήνα).

δ. Τηρηθούν επακριβώς οι οδηγίες του (ι) σχετικού, που αφορά στη

μείωση της κατανάλωσης ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικότερα ο ΚΑΕ 0832

(ηλεκτρικό ρεύμα) κατά το έτος 2011 ενισχύθηκε με το ποσό των 7.289.000 € για

μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων περικόπτοντας άλλες

προγραμματισμένες δραστηριότητες φορέων του ΓΕΣ.

ε. Μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων τόσο των μηχανοκίνητων

οχημάτων (συνδυασμός των κινήσεων και εκμετάλλευση της μεταφορικής

ικανότητας των μέσων) όσο και των συστημάτων θέρμανσης (συντήρηση

καυστήρων-θερμαστρών, προσαρμογή προγραμμάτων θερμάνσεως, μονώσεις

χώρων), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (η) και (ιγ) σχετικά.

στ. Περιοριστούν τα πάσης φύσεως έξοδα μετακίνησης (εκτέλεση

υπηρεσίας – μετάθεσης) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του στρατιωτικού και

πολιτικού προσωπικού και προσαρμοσθούν στις εκάστοτε διαθέσιμες πιστώσεις

(8% μηνιαίως). Τα αρμόδια για την έγκριση των κινήσεων-μεταθέσεων όργανα να:

(1) Επανεξετάσουν την σκοπιμότητα εξ’ υπαρχής όλων των

μετακινήσεων στο εξωτερικό τόσο σε αριθμό προσωπικού όσο και σε αριθμό

ημερών της κίνησης. Επιπλέον να εξετάζεται και η δυνατότητα εκπροσώπησης του

ΓΕΣ από τοποθετημένο στο εξωτερικό προσωπικό, όπου αυτό είναι δυνατό.

(2) Συνδυάσουν τις μετακινήσεις του προσωπικού τους για

παραλαβή υλικών, για μεταφορά ασθενών κλπ.

(3) Εγκρίνουν κινήσεις βάσει των ισχυουσών διατάξεων και

λαμβάνουν υπόψη την πραγματική οικονομική επιβάρυνση των μετακινουμένων.

(4) Εξαντλούν τις δυνατότητες για διαμονή-διανυκτέρευση του

προσωπικού σε ΣΟΑ, Ξενώνες κατά τη μετακίνησή του.

(5) Εφαρμόζουν πλήρως τις ισχύουσες διατάξεις για τη

δικαιολόγηση των οδοιπορικών εξόδων οριστικής διαμονής των

αποστρατευομένων στρατιωτικών.

./.

Β-3

(6) Προσαρμόσουν τις ανάγκες για μεταθέσεις του

Στρατιωτικού – Πολιτικού προσωπικού στις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ

0712 Π/Υ ΓΕΣ 2012 που ανέρχονται σε 7.000.000 € και είναι μειωμένες κατά

9.961.000 € σε σχέση με την τελική διαμόρφωση των πιστώσεων του 2011 ήτοι

ποσοστιαία 58,72 %. Το 2011 οι αρχικά εγγεγραμμένες πιστώσεις ήταν 9 εκατ. €

αλλά λόγω εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για τις μεταθέσεις ο εν λόγω ΚΑΕ

ενισχύθηκε με 7.961.000 € με μεταφορά πιστώσεων από άλλους ΚΑΕ του

λειτουργικού Π/Υ. Για το έτος 2012 δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα λόγω μείωσης

του Π/Υ ΓΕΣ κατά 27,51 εκατ. €.

(7) Μειώσουν το προσωπικό που υπηρετεί στο εξωτερικό,

νήσο ‘’Κ’’ και συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές καθόσον οι εγγεγραμμένες

πιστώσεις του ΚΑΕ 0484 ανέρχονται σε 38.000.000 € και είναι μειωμένες κατά

13.469.745 € σε σχέση με την τελική διαμόρφωση των πιστώσεων του 2011 ήτοι

ποσοστιαία κατά 26,17 %.

5. Λόγω περικοπής του λειτουργικού Π/Υ ΓΕΣ 2012, πρέπει να μειωθούν

δραστικά και λοιπές λειτουργικές δαπάνες των Μονάδων αρμοδιότητάς σας

(υπερωρίες, αποζημιώσεις συλλογικών οργάνων, κατανάλωσης φυσικού αερίου,

προμήθειας αναλωσίμων, γραφικά, έπιπλα, προμήθεια Η/Υ-αναλωσίμων ,υλικά

καθαριότητας, δαπάνες δημοσίων σχέσεων, κλπ).

6. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων των εμπλεκομένων οργάνων στην

εκτέλεση του Π/Υ, ότι με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού δεν είναι νόμιμη η

ανάληψη υποχρεώσεων πέραν των διαθέσιμων πιστώσεων και όσοι συμπράττουν

σε τέτοιου είδους ενέργειες υπέχουν ευθύνες έναντι του Δημοσίου.

Υπτγος Θεόδωρος Σιδηρόπουλος

Διευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης(Ο) Σάββας Ε. Μανουσαρίδης

Δντής ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά