Ωράριο Εργασίας

1. Σε συνέχεια των σχετικών (α) και (β) αποστέλλεται, συνημμένα, το (γ)

όμοιο έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά

στην καταστρατήγηση του θεσπισμένου/νομοθετημένου ωραρίου εργασίας στο

μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού

(ΚΕΠΒ) και ιδίως κατά το χρονικό διάστημα κατάταξης νεοσυλλέκτων, μετά την

απάντηση του ΥΠΕΘΑ, κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου και

παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας, την παρέμβασή σας και την επίλυσή του.

2. Τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το

παρόν, μετά του συνημμένου του, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους

ενέργειες.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος


Τσουκαράκης Ανέστης

Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)

6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας


Τσάκαλος Αναστάσιος

Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)

6943487931


ΘΕΜΑ

: Μέριμν α Υπ έρ Προσω π ικού

ΣΧΕΤ.

: α. Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο-

πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»)

β. Φ. 400/165047/Σ.4722/18 Οκτ 11 Απόφαση Υπουργού Εθνικής

Άμυνας «Τροποποίηση της Φ. 400/163881/Σ.4187/8 Σεπ 11 (ΦΕΚ Β’ 2156)

Απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας “Καθιέρωση των

Ωρών Έναρξης της Εργασίας του Προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων

και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ –Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού

Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ’’»

(ΦΕΚ Β’ 2340/18 Οκτ 10)

γ. Έγγραφο υπ’ Αρ.Πρωτ. 1/12 Νοε 2012/ Ε.Σ.ΠΕ.Σ.Ε

δ. Αναφορά 1491/22-11-2012 της Βουλής των Ελλήνων

ε. Φ.900α/3962/12896/13 Δεκ 2012/ΥΠΕΘΑ / Γρ α φείο Κοινο β ουλευτικού Ελέγχου

1. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μελετήθηκε η (ε) σχετική απάντηση του κ. ΥΠΕΘΑ

στη (δ) όμοια επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας κ. Νίκου Νικολόπουλου,

απαντώντας επί της ουσίας στο (γ) όμοιο έγγραφο της Ε.Σ.ΠΕ.Σ.Ε. από το οποίο και

προήλθε.

2. Ωστόσο οφείλουμε, και κατά το μέρος που αφορά στο ωράριο εργασίας των

στρατιωτικών στο ΚΕΠΒ, να επισημάνουμε τα εξής:

α. Στην (ε) σχετική, ορθώς αναφέρεται ότι ο χρόνος απασχόλησης των

στρατιωτικών σε μη προγραμματισμένες δραστηριότητες (πυρκαγιές, καταστάσεις

εκτάκτων αναγκών, κλπ.) δεν μπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων. Αντιθέτως,

δύναται να προβλεφθεί εκ των προτέρων ο χρόνος απασχόλησης των στρατιωτικών σε

προγραμματισμένες δραστηριότητες (ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, κατατάξεις, κλπ.), οι

οποίες λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, πάντοτε κατόπιν εγκρίσεως

της στρατιωτικής ηγεσίας και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΘΑ. Το (α) σχετικό ορίζει

ρητά ότι η αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των

υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο για την

αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Η υπερωριακή

απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου

Υπουργού, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που

να δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο.

β. Αναφορικά με τα αναγραφόμενα στις παραγράφους 1 έως και 3 της ίδια

σχετικής, δεν θα μπορούσαμε παρά να συμφωνήσουμε με το επιχείρημα ότι κατ' ουσίαν,

η γενεσιουργός αιτία των φαινομένων που παρατηρούνται στο ΚΕΠΒ, όπως άλλωστε και

στα άλλα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), είναι εν μέρει οι υφιστάμενες

διατάξεις των νόμων περί στρατολογίας που μνημονεύονται σε αυτήν. Για τον λόγο αυτό

κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση τους, από τη στιγμή που η σύνταξή τους

δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα από αυτά που κλήθηκαν να επιλύσουν.

γ. Αναφορικά με τη χορήγηση αριθμού απαλλαγών στα στελέχη του ΚΕΠΒ,

οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια της Διοίκησης να λάβει ισοδύναμα

εξισορροπητικά μέτρα, εκτιμώντας τον υπέρμετρο φόρτο εργασίας των στελεχών ήδη

από το μήνα Σεπτέμβριο, αφού μετά την υποβολή του (γ) σχετικού εγγράφου της

Ε.Σ.ΠΕ.Σ.Ε., προέβη στη χορήγηση διήμερων αδειών (απαλλαγές) στους άμεσα

εμπλεκόμενους στη διαδικασία της κατάταξης όλες τις ημέρες που διαρκεί αυτή (στελέχη

γραφείου στρατολογίας, συνεργεία ιατρείων και διαχείρισης υλικού) και 24ωρη απαλλαγή

για τα στελέχη των Μοιρών Ν/Σ. Εντούτοις, τα μέτρα αυτά παρότι είναι προς την σωστή

κατεύθυνση εκτιμάμε ότι χρήζουν βελτίωσης.

δ. Ως προς την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας των στελεχών που

υπηρετούν στα ΚΕΝ, δύνανται να εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στο (β) σχετικό,

σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των

Σχολών, Κέντρων και Μονάδων που διεξάγουν απογευματινή – νυχτερινή εκπαίδευση,

ώρα έναρξης εργασίας η 07:00Ω και ώρα λήξης η 14:30Ω. Το υπόλοιπο χρονικό

διάστημα των δύο (2) ωρών και τριάντα (30) λεπτών μέχρι τη συμπλήρωση της 40ωρης

εβδομαδιαίας εργασίας, διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για τη διεξαγωγή

απογευματινής – νυχτερινής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ΓΟΕ/ΓΕΣ και τις ΕΟΕ/

Δνσεων Ο-Σ/ΓΕΣ.

3. Η Ε.Σ.ΠΕ.Σ.Ε., σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2 και 3

του καταστατικού της, επιθυμώντας να συνδράμει στην προσπάθεια του ΥΠΕΘΑ για

αναβάθμιση του επιπέδου των ΕΔ, δεσμεύεται όπως προβεί στην υποβολή

τεκμηριωμένης πρότασης, για τη ριζική αναδιαμόρφωση της διαδικασίας κατατάξεως

οπλιτών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού και κατ΄ επέκταση στα ΚΕΝ, ανά την

Επικράτεια. Από τις προτεινόμενες αυτές αλλαγές, θα επιτευχθεί η απλοποίηση αφενός

των διαδικασιών επ' ωφελεία όλων των εμπλεκομένων μερών (στρατεύσιμοι, στελέχη

ΕΔ, ΥΠΕΘΑ) και αφετέρου η εξοικονόμηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τον ετήσιο

τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ.

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Πονηράκος Κωνσταντίνος

Υπολοχαγός (ΠΒ)

6937264672

Ο Γεν. Γραμματέας

Μαστρογιαννάκης Χρίστος

Υπολοχαγός (ΠΒ)

6937087925
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά