Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών

ΘΕΜΑ :

Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών

ΣΧΕΤ :

α. Ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 64, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών

και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας -

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»)

β. Φ.431/ΑΔ.13148/Σ.3054/20-9-2012/ΔΑΥ/Γ2

γ. Φ.431/ΑΔ.849/26-9-2012/ΥΠ/ΠΑ

δ. Φ.431/ΑΔ.891/28-9-2012/ΥΠ/ΠΑ

ε. Φ.431/ΑΔ.893/28-9-2012/ΥΠ/ΠΑ

στ. Φ.431/ΑΔ.848/2-10-2012/ΥΠ/ΠΑ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του σχετικού, ορίζεται ότι: «1. Οι συμβάσεις

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας συνάπτονται από το

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 2. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και

Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΔΑΕΕ) έχει τις εξής αρμοδιότητες: α)

διενεργεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη των συμβάσεων

προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας είτε εμπίπτουν στο πεδίο

εφαρμογής του παρόντος νόμου είτε εξαιρούνται από αυτό, β) παρακολουθεί την

εκτέλεση των συμβάσεων της περίπτωσης α`, πλην της διενέργειας των παραλαβών,

γ) εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τη συγκρότηση των συλλογικών

οργάνων που προβλέπονται στο άρθρο 7, πλην των επιτροπών παραλαβής, δ)

διενεργεί τις διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων εκποίησης στρατιωτικού

εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107».

2. Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 6 του ανωτέρω σχετικού, ορίζεται ότι: «1.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, τα Γενικά Επιτελεία έχουν τις εξής

αρμοδιότητες: α) προσδιορίζουν και τεκμηριώνουν τις ανάγκες τους στο πλαίσιο του

Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών και του Τριετούς Κυλιόμενου

Προγράμματος Πληρωμών και Παραλαβών των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των

Ενόπλων Δυνάμεων, β) εισηγούνται την ενεργοποίηση ενός υποπρογράμματος

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 76 του ν. 3883/2010, γ) συντάσσουν τις

τεχνικές προδιαγραφές, δ) διενεργούν τον τεχνικό διάλογο, σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στο άρθρο 31, ε) διενεργούν τις παραλαβές του στρατιωτικού

εξοπλισμού σε εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί, στ) εισηγούνται στον

Υπουργό Εθνικής Άμυνας τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής που

προβλέπονται στο άρθρο 7, ζ) προβαίνουν, στο πλαίσιο των συμβάσεων

υποστήριξης των στρατιωτικών εξοπλισμών που χειρίζονται, σε όλες τις ενέργειες

που είναι αναγκαίες, ώστε ο εξοπλισμός αυτός να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό

διαθέσιμος και λειτουργικός και μεριμνούν ιδίως για την έγκαιρη παραγγελία

ανταλλακτικών, πυρομαχικών και υπηρεσιών συντήρησης και για κάθε άλλο συναφές

ζήτημα, ζητώντας εγκαίρως από την ΓΔΑΕΕ να προβεί στις αρμόζουσες ενέργειες και

να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες, η) διενεργούν όλες τις διαδικασίες που

απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση των συμβάσεων έργων που

προβλέπονται στον παρόντα νόμο και παρακολουθούν την εκτέλεση των συμβάσεων

αυτών. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3433/2006 (Α` 20) που αφορούν στις

Υπηρεσίες Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό διατηρούνται σε ισχύ, στο μέτρο που

δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν. 3883/2010 και στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας επιλύονται ζητήματα καταφατικής ή

αποφατικής σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και των Γενικών

Επιτελείων».

3. Ωστόσο, παρακολουθούμε στη διαύγεια έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις

διενέργειας διαγωνισμών, προφανώς εκ παραδρομής, καθόσον βρίσκονται σε

αντίθεση με τα προαναφερθέντα άρθρα 5 και 6 του σχετικού (α). Ενδεικτικά σας

γνωρίζουμε τα σχετικά (β) έως και (στ).

4. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις περαιτέρω κατά την κρίση

σας ενέργειες.

5. Τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το

παρόν, παρακαλούνται ωσαύτως για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης

Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)

6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Τσάκαλος Αναστάσιος

Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)

6943487931
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά